Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Svartbygge, olovligt byggande

Att bygga något som kräver bygglov, utan att lov har beviljats, kallas för olovligt byggande eller svartbygge.

Bygglovsplikten är till för att kommunen ska ha möjlighet att pröva lämpligheten för en byggnad, innan den börjar byggas. Ibland byggs ändå byggnader på platser som inte är lämpliga med tanke på konsekvenser för andra i omgivningen. Kommunen har tillsynsansvar, det innebär att miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Torsby ska se till att lovplikten följs. Om ett svartbygge kommer till nämndens och/eller tjänstemännens kännedom innebär detta skyldighet att agera enligt plan- och bygglagen.

Vad kan ett svartbygge leda till?

Om en anmälan kommer in till miljö-, bygg- och räddningsnämnden om olovligt byggande, diarieförs anmälan och därefter gör en handläggare ett besök på plats. Om vi kan konstatera en olovligt uppförd byggnad kontaktas fastighetsägaren.

Fastighetsägaren kommer att ställas inför följande val:

 • riva byggnaden och återställa platsen
 • ansöka om bygglov i efterhand, om vi tror att bygglov kan beviljas.

Att ansöka om bygglov i efterhand

En ansökan om bygglov måste lämnas in för den byggnad som byggts utan lov, om man inte väljer att riva byggnaden. Detta gäller även nyblivna fastighetsägare om det finns ett olovligt bygge sedan innan på fastigheten. När ansökan inkommit genomgår ärendet en vanlig bygglovsprövning.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgiften (en form av straffavgift) tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiftens storlek beror på vilken typ av bygge det gäller. Storleken på avgiften regleras genom plan- och byggförordningens 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslutet om byggsanktionsavgiften fattas.

Om bygglov inte kan beviljas efter prövning

Fastighetsägaren kommer att avrådas från att söka bygglov om vi inte tror att bygglov kan beviljas. Fastighetsägaren kan förstås alltid ansöka om denne vill, men om bygglov ändå inte kan beviljas i efterhand kommer miljö-, bygg- och räddningsnämnden förelägga fastighetsägaren om att återställa eller riva. Det innebär att en tidsfrist sätts då byggnaden ska ha rivits, annars utgår en straffavgift. Om rättelse inte sker kan nämnden även ingripa genom handräckning.

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: