Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Jonsson
 • Bygg- o Miljöchef
 • Tfn: +4656016084
 • Mobil: +46761166084
 • E-post: malin.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bygglovsprocessen

Hur ser processen ut kring bygglov? Efter att du lämnat in ansökan och fått bygglovet beviljat kommer vi att hålla kontakten under byggtiden. Byggplatsbesök är obligatoriskt vid större projekt och vi träffas även för ett slutsamråd på plats innan du får börja använda byggnaden. Här kan du läsa mer om de olika stegen i bygglovsprocessen.

Din ansökan registreras

När du lämnat in din ansökan om bygglov till miljö- och byggkontoret blir den diarieförd, det vill säga att den registreras i vårt system. Registreringen sker direkt ett ärende eller handling kommit in.

Vi går igenom inkomna bygglovsansökningar en gång i veckan och fördelar ärendena mellan handläggarna, samtidigt som vi tittar igenom om ärendet är komplett eller inte. Om det saknas exempelvis en ritning så begär vi att få in den från sökanden innan handläggningen kan börja.

Som regel behöver du en nybyggnadskarta vid nybyggnation inom planlagt område. Här kan du läsa mer om nybyggnadskartor.

Beslut av handläggaren eller av nämnden

Vid enklare ärenden kan handläggaren själv besluta om bygglov, så kallat delegationsbeslut. Vid ärenden som inte följer planbestämmelserna måste byggkontoret inhämta grannyttrande, dessa skickar vi på kontoret ut. Vid avvikelser från detaljplanen, eller vid mer komplicerade ärenden som exempelvis förhandsbesked, avslag samt ärenden utanför detaljplan eller ärenden där en erinran finns, tar vi upp ärendet vid miljö-, bygg- och räddningsnämndens sammanträde. Sammanträde äger rum en gång i slutet av varje månad.

Beslut tagna på delegation skickas direkt till sökanden. Protokoll efter miljö-, bygg- och räddningsnämndens möten skickas efter att det justerats, oftast en vecka efter mötet. Tillsammans med beslutet skickas de handlingar ut som legat till grund för bygglovet. En faktura på bygglovsavgiften skickas ut separat. Du måste sedan påbörja bygget inom två år, och slutföra bygget inom fem år från den dag beslutet togs.

Ibland krävs en kontrollansvarig

Många lite större byggprojekt kräver att du anlitar en kontrollansvarig (förkortat KA), och innan du får börja bygga träffas vi tillsammans för ett tekniskt samråd. En kontrollplan ska även finnas till varje bygglovsärende. Vid enklare byggnationer kan vi hjälpa till med att ta fram en kontrollplan, men vid byggen som kräver kontrollansvarig så hjälper KA dig med detta.

Tekniskt samråd och startbesked

På samrådet går vi igenom de olika tekniska egenskapskrav som gäller för just ditt byggprojekt, och om allt ser ut att vara klart för byggstart så lämnar vi startbesked. Det är viktigt att veta att du inte får börja bygga innan du har fått ett startbesked.

Arbetsplatsbesök och slutsamråd

Handläggaren gör arbetsplatsbesök tillsammans med dig som byggherre och den kontrollansvarige, minst en gång under byggtiden. Här stämmer vi bl.a. av så att bygget löper på som planerat, att alla inblandade är nöjda och vi går igenom om några ändringar har blivit aktuella.

Innan du kan få slutbesked, och därmed få börja använda byggnaden, ska du lämna in ifylld kontrollplan. Vid de lite större byggprojekten håller vi även ett slutsamråd på plats för att se att byggnationen blev som det var tänkt och att allt är klart att börja användas.

Innehållsansvarig: Malin Jonsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: