Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bygglov för företagare

Som företagare måste du ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen eller om lokalens användningssätt förändras.

Som företagare gäller inga lättnader i bygglovsplikten, inga av undantagsreglerna som exempelvis "friggebod" gäller här.

Bygglov krävs för följande åtgärder

 • Nybyggnationer
 • Tillbyggnader
 • Ta i anspråk eller inreda byggnader för annat ändamål än de senast använts till eller för vilket bygglov har lämnats
 • Inreda ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • Anordna upplag eller materialgårdar
 • Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter (hälso- miljöfarliga samt varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser)
 • Uppföra murar eller plank
 • Anordna parkeringsplatser utomhus

Inom områden som omfattas av detaljplan krävs, förutom de åtgärder som nämnts ovan, även bygglov för att:

 • Färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller göra andra förändringar, om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Sätta upp skyltar eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar

Det finns fler bygglovspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen (PBL), de som nämnts ovan kan dock ofta relateras till företagare och deras verksamheter.

Om du tänker riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs i stort sett alltid rivningslov och rivningsanmälan.

När krävs anmälan?

Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren lämna in anmälan till miljö- och byggkontoret om arbetena avser:

 • Ny- eller tillbyggnad
 • Ändringar av konstruktion, bärande delar eller avsevärd förändring av planlösning
 • Installation av ventilation, eldstäder, rökkanaler, eller hissar
 • Installation eller väsentlig förändring av VA
 • Anordnande av upplag, materialgårdar eller cisterner (i vissa fall även murar, plank och parkeringsplatser)

Innehållsansvarig: Karin Ekbro-Wendel
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: