Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Alkohol-, serveringstillstånd

Här kan du som vill sälja eller servera alkohol läsa mer om tillståndsfrågor och serveringsbestämmelser.

Hos kommunen ansöker man om

 • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten.
 • Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap
 • Cateringtillstånd till slutna sällskap

Till kommunen ska man anmäla

 • Försäljning av öl II.
 • Servering av öl II.

Alkoholservering

Servering av spritdrycker, vin, starköl och annan jäst alkoholdryck får bara göras av dig som har serveringstillstånd. Kommunens alkoholhandläggare handlägger din ansökan enligt reglerna i alkohollagen och kommunens riktlinjer.

Kommun och polis utövar tillsyn över de verksamheter som beviljats serveringstillstånd. Beslut om eventuella påföljder vid missförhållanden tas av miljö-, bygg- och räddningsnämnden. Kommunens handläggare ansvarar också för registrering och tillsyn av folkölsförsäljning. Den som säljer eller serverar folköl ska anmäla detta till miljö-, bygg- och räddningsnämnden.

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning

Alkohollagen är en social skyddslag med syfte att begränsa alkoholens negativa skadeverkningar. Alkoholpolitisk hänsyn har företräde framför näringspolitiska. Servering av alkoholdrycker ska ske enligt reglerna i alkohollagen, föreskrifter och kommunens riktlinjer.

Vem kan få serveringstillstånd?

Den som söker serveringstillstånd ska bland annat vara lämplig utifrån personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i övrigt. Sökanden ska ha kunskap om alkohollagen och kunna visa detta genom godkänt kunskapsprov. Restaurangen ska vara säker ur brandsynpunkt, ha tillräckligt många sittplatser och vara överblickbar. Restaurangen ska ha ett eget kök och erbjuda en varierad meny. Vid tillfällig alkoholservering är kraven på lokal och matutbud något lägre. Din ansökan kan avslås av alkoholpolitiska skäl även om övriga krav är uppfyllda.

Begreppet servering innebär servering av både mat och dryck. Vid servering till allmänheten ska lagad mat kunna serveras under hela den tid som alkoholdrycker serveras. På sen kvällstid kan det dock räcka med ett par lagade rätter.

Ansökningsblankett finner du längst ner här på denna sidan.

Handläggningstiden för ett tillstånd för servering av alkoholdrycker till allmänheten är sex veckor efter att ansökan är komplett. En ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap skall inges senast tio dagar innan tillställningen ska äga rum.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen. Ansökningsavgiften betalas in på kommunens Bankgiro 443-7992. Märk inbetalningen med ”Serveringstillstånd” samt avsändare. Ansökan behandlas först när avgiften är betald.

Anmäl förändringar i serveringstillstånd

Du som redan har ett serveringstillstånd ska anmäla förändringar till tillståndsmyndigheten.

Mer information

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2024

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 155 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

11 550 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 775 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 620 kr

Prövning av ägarförändring

2 310 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 155 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 465 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 930 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 620 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 155 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 310 kr



Kostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.




Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2023-12-11 § 168

Avgift för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter 2024

Tjänst

Kostnad

Anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter

1 155 kr



Avgifterna för anmälan och prövning tobaksfria nikotinprodukter är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Avgift för tillsyn alkohol 2024

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 309 kr



Avgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

574 kr

50 001 - 200 000 kr

2 310 kr

200 001 - 400 000 kr

4 618 kr

400 001 - 600 000 kr

6 927 kr

600 001 - 800 000 kr

9 236 kr

800 001 - 1 000 000 kr

11 546 kr

1 000 001 - uppåt

13 855 kr



Den fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.




Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel samt tobaksfria nikotinprodukter 2024

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 773 kr + 1 155 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 731 kr + 1 155 kr



Kombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2023-12-11 § 168

Innehållsansvarig: Anna Ryttegård-Näsman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: