Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Brandskyddsdokumentation

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ligger det yttersta ansvaret för sitt brandskydd på den som äger en byggnad och den som bedriver sin verksamhet där.

Att arbeta systematiskt med sitt brandskydd

Ett systematiskt brandskyddsarbete kan ses som ett sätt att ha ordning och reda i sitt brandskydd. Finns det redan någon annan form av lednings- eller kvalitetsledningssystem inom verksamheten kan det systematiska brandskyddsarbetet med fördel integreras i det.

Ett systematiskt brandskydd behövs alltid, dock i varierande omfattning. Hemma i villan eller lägenheten kan det räcka med att ha någon form av släckutrustning, samt att ha brandvarnare uppsatta som man regelbundet kontrollerar och byter batterier i. Här behövs ingen dokumentation.

Sedan växer det systematiska brandskyddsarbetet successivt beroende på en verksamhets eller en byggnads risker. Exempelvis behöver kanske en förskola en enklare form av systematiskt brandskyddsarbete, med en mycket enkel form av dokumentation, medan en komplex industri förmodligen behöver ett mer avancerat systematiskt brandskyddsarbete och med en mer omfattande dokumentation. I vissa fall ska också en redogörelse för brandskyddet skickas in till kommunen.

Enligt det allmänna rådet bör det inom verksamheten finnas en brandskyddsansvarig med särskilt ansvar för brandskydd och dokumentation. Det är också lämpligt att ägare till byggnaden och den som bedriver verksamheten där reder ut vem som ansvarar för vilka delar i brandskyddet och gärna reglerar detta i någon form av avtal.
Räddningstjänsten erbjuder utbildning i systematiskt brandskyddsarbete för de som är ansvariga för brandskyddet i sin verksamhet.

Skriftlig redogörelse för brandskyddet

Vilka objekt som omfattas av kravet på skriftlig redogörelse framgår av SRVFS 2003:10 som du kan läsa på myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbsida.

Den skriftliga redogörelsen är en sammanfattning av det systematiska brandskyddsarbetet och det är ägaren av en fastighet som ansvarar för att den skickas in till kommunen. Den som bedriver verksamhet i någon annans lokaler skall lämna uppgifter till ägaren så att denne kan fullgöra sina skyldigheter

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: