Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Totalförsvaret

Sveriges samlade försvar ska skydda och försvara landet, vår frihet och rätten att leva som vi själva väljer. Vi har alla en uppgift om Sverige hotas, och det är det här som är vårt totalförsvar.

Totalförsvaret består av det militära försvaret och det civila försvaret tillsammans. De senaste åren har vi hört mycket om totalförsvaret i media och det beror både på att det säkerhetspolitsika läget har förändrats och att Sverige nu rustar upp sitt totalförsvar igen.

Civilt försvar

Det civila försvaret omfattar hela samhällets motståndskraft vid krigsfara och krig. Civilt försvar är det arbete som görs av statliga myndigheter, regioner, kommuner, näringslivet och frivilligorganisationer för att bygga upp en beredskap att hantera ett svårare läge.

Målen för det civila försvaret är främst att:

 • värna civilbefolkningen,
 • säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna och
 • bidra till det militära försvarets förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Ytterligare mål med det civila försvaret är att:

 • bidra till det militära försvarets motståndskraft mot externa påtryckningar och bidra till att stärka försvarsviljan,
 • bidra till att stärka samhällets förmåga att förebygga och hantera svåra påfrestningar på samhället i fred och
 • med tillgängliga resurser bidra till förmågan att delta i internationella fredsfrämjande och humanitära insatser.

Arbetet med stärka det civila försvaret är en process som kommer fortgå under många år framåt.

Militärt försvar

Det militära försvaret består av Försvarsmakten (FM) vars främsta uppgift är att försvara vårt territorium och våra gränser. Dessutom finns några ytterligare aktörer som har till huvuduppgift att stödja Försvarsmakten såsom Försvarsmaktens logistik (FMlog), Försvarets Radioanstalt (FRA) och Hemvärnet.

Försvarsmakten består av bland annat armén, flygvapnet och marinen, men numera även cyberförsvaret. Försvarsmakten styrs av en överbefälhavare och som till sin hjälp har en ledningsgrupp med medlemmar med både civil och militär bakgrund.

Bakgrund till upprustningen

Det säkerhetspolitiska läget i världen har förändrats till det sämre och regeringen beslutade 2015 att återuppta en sammanhängande planering för totalförsvaret. Anledningen till det försämrade läget är enligt Försvarspropositionen 2021-2025 en följd av Rysslands agerande mot Nato och EU och situationen i vårt närområde.

Ett väpnat angrepp mot Sverige är det allvarligaste hotet mot landets säkerhet och är därför styrande för totalförsvarsplaneringen. När totalförsvaret utvecklas finns en ökad förmåga till flexibilitet och anpassning efter de hot som eventuellt uppstår. Om totalförsvaret är robust sänker det samhällets sårbarhet och kan på så sätt verka avskräckande på en angripare.

Hotet kommer inte längre enbart från militära maktmedel, utan det sker även med strategiska medel såsom diplomatiska, psykologiska, ekonomiska och politiska påtryckningar. Det kan vara antagonistiska IT-angrepp, påverkanskampanjer i press och sociala medier, påverkansförsök på den demokratiska processen såsom val och angrepp på exempelvis el- och dricksvattenförsörjning. Konsekvenserna av sådana angrepp kan innebära spridningseffekter för samhällsviktig verksamhet i flera sektorer.

Ofta nämns gråzonsproblematiken, men vad betyder det? Gråzon kan beskrivas som ett tillstånd mellan fred och krig och orsakas av ett antal kombinerade antagonistiska aktivieter som inte är avsedda att uppfattas som krigföring. Exempel på sådana aktiviteter är politisk påverkan, desinformation, informationspåverkan, stöd till ytterlighetsrörelser, illegal underrättelseinhämtning och hot och påtryckningar mot beslutsfattare.

Vi har alltså att göra med olika typer av hot och angrepp och totalförsvaret ska arbeta för att stärka vår förmåga att stå emot detta, samt att värna vårt lands suveränitet. Totalförsvaret utörs av det civila och militära försvaret tillsammans.

Totalförsvarsplikt

Totalförsvarspliktiga är alla som bor i Sverige från det år man fyller 16 till det år man fyller 70 år. Det innebär att om du är totalförsvarspliktig så kan du kallas in för att hjälpa till vid olika sätt vid krigsfara och krig. Totalförsvarsplikten kan genomföras på olika sätt:

 • värnplikt inom Försvarsmakten,
 • civilplikt som är den civila motsatsen till värnplikt och
 • allmän tjänsteplikt som oftast innebär att du fortsätter på ditt vanliga jobb.

Organisationer kan välja att krigsplacera personal. Om du har blivit det har du fått ett beslut av din arbetsgivare som innehåller information om var du förväntas inställa dig för tjänstgöring. Torsby kommun har sedan mars 2022 krigsplacerat en del av personalstyrkan som en del i planeringen för höjd beredskap. Krigsplaceringen innebär inte att våra medarbetare ska skickas ut för att kriga, utan kommunens uppgift är att driva våra samhällsviktiga verksamheter vidare trots störda förhållanden. Det är så vi ska bidra i det civila försvaret.

Du kan läsa mer om totalförsvarsplikt på MSB:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: