Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Christina Lech
 • Säkerhetssamordnare
 • Tfn: +4656016088
 • Mobil: +46732755776
 • E-post: christina.lech@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Riskobjekt i Torsby kommun

Torsby är en trygg kommun att bo och leva i. Men liksom i alla andra kommuner kan störningar och samhällskriser uppstå. På den här sidan kan du läsa om några av riskerna i vår kommun.

Risker i kommunen

En risk- och sårbarhetsanalys, så kallad RSA, är ett första steg i en kedja som syftar till att reducera risker, minska sårbarheter i samhället och att förbättra vår förmåga att förebygga, motstå och hantera kriser och extraordinära händelser. Alla kommuner, regioner, länsstyrelser och centrala myndigheter är skyldiga att sammanställa risk- och sårbarhetsanalyser. Riskerna här nedan är tagna ur kommunens RSA som antogs hösten 2023.

Översvämning och höga flöden

Översvämning innebär att vatten täcker ytor utanför den normala gränsen för sjöar och vattendrag, och kan även ske på andra ytor i samhället såsom låglänta vägar och broar med mera. Höga flöden innebär att älvar, åar och andra vattendrag svämmas över. Både översvämning och höga flöden kan ske till följd av långvarigt regnande, snösmältning och skyfall. 

Konsekvenser av översvämning och höga flöden är bland annat ras och skred samt andra erosionsskador, förstörelse av infrastruktruktur såsom underminerade vägar och tilltäppta ledningar, borhål med mera. Det kan också leda till elbortfall, påverkan på dricksvatten och förstörda fastigheter. Läs mer om översvämning och vad du kan göra här.

Så här påverkar det dig

Om du har en fastighet som ligger nära vatten kan du få problem vid översvämning och höga flöden. Du kan få in vatten i fastigheten som leder till förstörd egendom och saker du har runt din fastighet riskerar att flyta bort. Du kan också drabbas av elbortfall och har du egen brunn kan dricksvattnet bli påverkat. Vid en översvämning eller höga flöden vilar mycket ansvar på den enskilde fastighetsägaren.

Det här kan du göra

Se till att alla brunnar är rensade och beredda för att ta emot vatten. Försök leda ut vatten från stuprännor längre bort från huset. Om du har källare eller bottenvåning som riskerar att bli översvämmade, se till att inte ha elektronik direkt på golvet och lyft upp så mycket du kan högre upp för att undvika skada. Täta ventiler och källarfönster. Stäng av huvudströmbrytaren om vattnet kommer in. Säkra saker som du har utanför ditt hus så att de inte kan flyta bort. Om du drabbas ofta, försök bygga bort problemet genom att bygga vallar eller gräva rännor för att leda bort vattnet.

Dammhaveri

I Torsby kommun finns många dammar som kan dämpa höga flöden men som samtidigt kan utgöra en risk vid ett dammbrott. Dammbrott med allvarliga konsekvenser är ytterst osannolika, men likväl en risk vi måste arbeta utifrån. Ett dammhaveri har konsekvenser som spänner över hela skalan, från mycket begränsade till katastrofala, beroende på vilken damm det är som havererar. De många dammarna i vår kommun räknas som riskobjekt. Länsstyrelsen beslutar om olika klasser för dammarnas säkerhet där klass A är högst, följt av B, C och U (utan dammsäkerhetsklass) och de olika klasserna innebär följande:

 • klass A - en kris som drabbar många människor samt stora delar av samhället, risk för förlust av liv, hot mot grundläggande värden och funktioner och risk för en nationell kris,
 • klass B - en kris som drabbar många människor och med stora regionala och lokala konskvenser samt risk för förlust av liv,
 • klass C - endast lokala konsekvenser och ingen risk för förlust av liv samt
 • klass U - obetydliga konsekvenser.

I Torsby har endast Höljesdammen placerats i klass A, medan bland annat Eggsjön, Fageråsdammen och Örsjödammen är placerade i klass B. I klass C finns regleringsdammen i Torsby och Röjdåfors kraftverk. I dammsäkerhetsklass U återfinns bland annat Holmtjärn, Gräsviggen, Väls, Vägsjön och Kristinefors Mangen.

Så här påverkar det dig

Ett dammhaveri kan leda till att samhällen eller delar av samhällen blir översvämmade eller avskurna, elbortfall, påverkan på dricksvatten med mera. Du kan få svårt att ta dig ifrån bostaden och du kan få svårt att få hjälp från andra.

Det här kan du göra

Det du kan göra är att göra samma förberedelser som vid översvämning och höga flöden; att försöka leda bort vatten och göra det du kan för att det inte ska ta sig in i din fastighet. Informationsbehovet kommer att vara väldigt stort och det är bra om du har möjlighet att ta emot information även om det är strömlöst hemma hos dig, exempelvis med en vevradio. Det är också bra om du har ett litet lager med livsmedel, dricksvatten och mediciner.

Skogsbrand

Torsby kommun består av mycket skog och risken för skogsbrand är stor framförallt under längre preioder av torka och höga temperaturer. En stor skogsbrand kan ge stora konsekvenser på liv och hälsa för dem som vistas i närheten, men innebär även risk för psykisk ohälsa och förlust av stora ekonomiska värden för de som drabbas. En skogsbrand kan utöver detta leda till personalbortfall för verksamheter och problem för ambulans, hemtjänst och hemsjukvård att ta sig fram till omsorgstagare.

Så här påverkar det dig

Om du bor i närheten av där det brinner kan du vid en evakurering bli tvungen att lämna ditt hem för en tid. Du kan också få problem att ta dig till och från din bostad om vägarna blir avskurna av elden eller stängs av räddningstjänsten. Du kan drabbas av elbortfall och skadlig rök.

Det här kan du göra

Håll dig uppdaterad om händelsen via Sveriges Radio P4, kommunens webbplats och krisinformation.se. Håll kontakt med grannar för att se att de klarar sig, försök att hjälpa varandra. Ha ett lager dricksvatten, livsmedel och mediciner hemma ifall du inte kan ta dig iväg från hemmet på några dagar. Ha dina viktiga papper och telefonnummer utskrivna på papper ifall du måste evakueras och behöver ta med dig hemförsäkring med mera. Om evakuering är det enda alternativet - följ med.

Problem med dricksvatten och avlopp

Dricksvatten brukar kallas vårt viktigaste livsmedel. Bra dricksvatten är en förutsättning för att övrig livsmedelsindustri ska fungera exempelvis mejerier, slakterier och restauranger.

Ibland inträffar händelser som gör att vi inte har tillgång till rent dricksvatten i kranen. En anledning till det är planerade arbeten i dricksvattennätet och då får du information om det via kommunens informationskanaler. Men det kan också bero på olyckor eller sabotage då det kan komma in bakterier eller giftiga ämnen i dricksvattnet. När något sådan upptäcks kommer kommunen att informera via sina informationskanaler och är det riktigt allvarligt kommer ett VMA (viktigt meddelande till allmänheten) att sändas ut.

Så här påverkar det dig

Om det inte kommer vatten ur kranen så går det inte heller att spola i toaletten och duscha. Det blir också problem att laga mat som behöver vatten exempelvis pasta. Om det vatten som kommer är förorenat, måste du koka vattnet innan det används. Använder du vattnet utan att koka det kan du och övriga i familjen bli sjuka. Du kanske måste hämta rent vatten på de ställen där kommunen distribuerar det.

Det här kan du göra

Se till att alltid lagra vatten hemma. Du kan bland annat förvara vatten i PET-flaskor i frysen i flera månader. Tänk på att byta ut ditt vatten med jämna mellanrum, och inte fylla flaskorna helt när du fryser dem. Har du inte möjlighet att frysa vatten, klarar det sig ganska länge om du förvarar det i dunk på ett mörkt och svalt ställe. Ha gärna några rena dunkar hemma ifall du behöver hämta vatten vid vattentankar. Försök minska vattenförbrukningen till ett minimum och räkna med att det går åt cirka tre liter vatten per person och dygn i den inledande fasen. Om krisen pågår länge kommer vattenbehovet att öka. Glöm inte att dina husdjur också behöver vatten.

Strömavbrott och brist på el

Mycket i vår vardag bygger på att vi har tillgång till el. Det svenska elsystemet är driftsäkert, men ändå sårbart för olyckor, sabotage, tekniska fel och extremt väder. Utöver strömavbrott kan vi vid vissa händelser drabbas av effektbrist som följd på brist av el. Det innebär att vi har ström ibland och ibland inte, vilket leder till en annan sorts otrygghet.

Utan el slutar vattenförsörjning och avlopp att fungera. Även system för tele- och datakommunikation påverkas. Det kan leda till att det till exempel inte går att ta ut pengar i uttagsautomater eller använda mobiltelefon eller dator när batterierna tagit slut. De människor som behöver hjälp till vardags kommer också att få hjälp först vid en kris. Om du är frisk och klarar din vardag själv kan du därför få vänta längre innan du får hjälp.

Så här påverkar det dig

Uppvärmningen av huset eller lägenheten slutar fungera och det blir både mörkt och kallt. Vattenförsörjningen påverkas kraftigt och kan sluta att fungera. Det blir svårt att laga mat om du inte har alternativa lösningar som ett spritkök och du kanske varken kan handla mat eller tanka bilen.

Det här kan du göra

Förbered dig på strömavbrott genom att ha:

 • ficklampor och reservbatterier på ett lättillgängligt ställe,
 • stearinljus, värmeljus och tändstickor/tändare,
 • dunkar till dricksvatten ifall strömavbrottet även påverkar dricksvattenförsörjningen,
 • tillgång till livsmedel som inte kräver uppvärmning,
 • hygienartiklar som fungerar utan vatten såsom våtservetter,
 • ett husapotek med dina viktigaste läkemedel,
 • kontanter,
 • en uppladdad powerbank så att du kan ladda mobilen och
 • en vevradio alternativt en radio som går på solceller.

Lyssna på Sveriges Radio P4 för att få information, och försök håll kontakt med dina grannar för att säkerställa att de också klarar sig. Om det är kallt ute så kyls bostaden ner ganska snabbt. Avdela ett rum där du vistas så håller du värmen bättre. Lägg ut mattor på golvet och håll värmen med filtar och sovsäckar. Har du möjlighet att elda underlättar det, men tänk på att vädra ibland då det går åt mycket syre om du eldar eller har många levande ljus tända. Om det är kallt ute kan du förvara känsliga matvaror utomhus så att de inte förstörs i ett varmt kylskåp. Laga mat på ett spritkök om du har, men var försiktig med hur du använder det så att det inte börjar brinna. Ställ det inte under köksfläkten när du lagar mat, det innebär risk för brand.

IT-avbrott och telestörningar

Vid IT-avbrott och störningar i telefonin kan det bli problem att hålla kontakt med varandra och söka information via internet. En batteridriven radio kan vara bra att ha för att du ska kunna få till dig information vid en telestörning.

IT-avbrott och telestörningar kan inträffa till exempel på grund av extremt väder som i sin tur orsakar elavbrott. Extremt väder kan till exempel vara storm eller snöstorm. Även översvämningar och höga flöden kan orsaka elavbrott med följande IT-avbrott och telestörningar.

Så här påverkar det dig

Utan IT och telefoni stannar många funktioner i vårt samhälle. Du kanske inte får tag på den information du söker om vad som hänt och du kanske inte kan kontakta andra. Du kan förlora el, värme och dricksvatten till ditt boende och det blir både svårt att handla och tanka bilen.

Att larma 112 med mobiltelefon ska fungera även om din telefonioperatör har problem. Prova att ta ut sim-kortet ur telefonen och ring sedan 112 om telefonen inte automatiskt hittar en annan operatör.

Det här kan du göra

Se till att du har alternativ till elektriska apparater främst för att få information om den pågående händelsen. Om du har en batteridriven rido, en vevradio eller en radio som går på solceller kan du lyssna på Sveriges Radio P4. Försöka kontakta andra i din närhet för att se att även de klarar sig, och delge den information du vet.

Det är viktigt att du bara delar bekräftad information från officiella kanaler, www.krisinformation.se är en bra sådan källa, förutsatt att du har någon slags tillgång till internet.

Det är även bra att ha viss viktig information utskriven på papper ifall du inte kommer åt den digitalt. Det kan vara viktiga telefonnummer, försäkringsbrev och annat som du kan behöva.

Pandemi och andra storskaliga sjukdomsutbrott

En pandemi är en sjukdom som sprids över hela världen och får stora efffekter på samhället i form av att många personer blir sjuka, verksamheter kan inte bedrivas och sjukvården blir överbelastad. Svininfluensan och coronaviruset är exempel på pandemier.

Men ett sjukdomsutbott behöver inte vara en pandemi för att få liknande effekter. Det räcker med att en verksamhet drabbas svårt av säsongsinfluensa eller calicievirus (vinterkräksjukan) för att verksamheten ska bli hårt belastad.

Det finns även andra risker som kan leda till storskaliga sjukdomsutbrott, exempelvis bakterier i dricksvattnet. Läs mer om det under avsnittet Problem med dricksvatten och avlopp.

Så här påverkar det dig

Personer på viktiga funktioner i samhället kan vara sjuka vilket leder till längre handläggningstider, förändrade rutiner eller att verksamheten inte kan bedrivas alls. Om pedagogerna på en förskola blir sjuka, kanske barnen måste flyttas till en annan förskola en period. Om handläggarna på en myndighet blir sjuka så innebär det kanske förlängda handläggningstider vilket kan drabba privatpersoner. Om personalen på ett åkeri blir sjuka kanske de inte kan leverera det de har i lastbilarna vilket kan leda till brist på varor i affären.

Det här kan du göra

Följ råd och rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och andra expertmyndigheter. Stanna hemma om du har symtom på den sjukdom det gäller. Undvik att sprida smittan. Undvik att hamstra mat och mediciner. Handla bara det du behöver och tänk på att det ska räcka till fler. Läs information från betrodda källor. Vid lokal smitta kan det vara kommunens webbplats och vid större utbrott finns information på MSB:s webbplats www.krisinformation.se.

Terrorbrott/pågående dödligt våld och våldsbejakande extremism

Sverige har länge varit förskonat mot större terrorbrott, men det är ett hot som vi måste ta på allvar. Terrorism är när någon eller några använder våld för att sätta skräck i samhället. Terrorbrott utförs ofta av en grupp av människor som sedan tar på sig brottet, eller av våldsbejakande och ensamagerande radikaliserade individer som inspireras av, eller rör sig i utkanten av de här grupperna. Lastbilsattacken på Drottninggatan i Stockholm 2017 är ett exempel på terrorbrott utfört av en ensamagerande gärningsman.

Så här påverkar det dig

Ett terrorbrott är ofta ett brott som skadar många under en kort tidsperiod, det kan vara över på några minuter. Det kan innebära att det blir stor oreda och oro på platsen då man inte vet vad som händer och om det kommer att hända mer saker.

Det här kan du göra

Det här är det viktigaste du kan göra vid ett terrorbrott: Fly, Sök skydd, Larma.
Här finner du en film med råd om hur allmänheten bör agera om ett attentat sker. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sker det ett terrorbrott i din närhet så försök ta dig bort från platsen. Kan du inte ta dig bort från platsen ska du försöka gömma dig. Är du inomhus kan du försöka låsa in dig, så kallad inrymning. Försök att sätta telefonen på ljudlöst om du gömmer dig.

Polisens första mål är att stoppa gärningspersonen/-personerna. Det kan vara svårt för dem att veta vem som genomfört brottet och de kan därför behöva behandla många som misstänkta. Det är viktigt att du följer deras anvisningar.

Vid ett terrorbrott vill många försöka kontakta sina anhöriga. Tänk på att mobilnätet kan bli överbelastat, vilket kan leda till att samtal till SOS Alarm inte kommer fram. Det kan också bli svårare för myndigheterna att kommunicera med varandra om mobilnätet inte fungerar.

Innehållsansvarig: Kicki Lech
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: