Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Överförmyndarnämndens kansli
 • Telefon: +4656016094
 • E-post: ofn@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 4. Överförmyndarnämndens kansli
 • 680 60 Sysslebäck
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck

Person

 • Åsa Hilmersson
 • Överförmyndarchef
 • Tfn: +4656016634
 • Mobil: +46702380879
 • E-post: asa.hilmersson@torsby.se
 • Besöksadress: Torget 5, Sysslebäck


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

God man för ensamkommande barn

Barn som av flyktingskäl eller andra skäl kommer till Sverige utan sina föräldrar och söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i vårdnadshavare och förmyndares ställe.

Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet.

I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet utan detta sköts av ett boende eller familjehem.

Om barnet senare får uppehållstillstånd ska istället som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Den gode mannens uppgifter

 • Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:
 • ansöka om uppehållstillstånd
 • hjälpa barnet och närvara i samband med utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
 • besluta i fråga om skolgång, skolresor och så vidare
 • delta vid utvecklingssamtal i skolan
 • besluta i frågor rörande barnets boende
 • företräda barnet inom hälso och sjukvård, ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
 • medverka till kontakt med föräldrar, släktingar och eventuell återförening
  förvalta barnets egendom
 • genomgång vid eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd.


Vem kan utses till god man?

De krav som ställs på en god man för ensamkommande barn är desamma som för alla övriga gode män enligt föräldrabalken, det vill säga rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig. Dessutom bör den gode mannen ha grundläggande kunskaper om det svenska samhället och behärska det svenska språket.

Om du vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn ska du skicka in en intresseanmälan.


Innehållsansvarig: Åsa Hilmersson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: