Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Socialbidrag, ekonomiskt bistånd

Har du hamnat i ekonomiska problem och prövat alla andra möjligheter för att själv lösa situationen? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

Ansökan och ansökningsblankett

Första kontakten tar du genom att ringa socialförvaltningens expedition, tfn 0560-160 00

Telefontider

Torsby: måndagar-fredagar kl. 09.00-10.00
Sysslebäck: torsdagar kl. 09.00-10.00

Besöksadresser

Torsby: Socialkontoret (F-kassa), Hantverkargatan 1
Sysslebäck: Lokalkontoret, Torget 5

När du ringer får du boka en tid för att träffa en socialsekreterare,  där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet. Det kan vara viss väntetid innan du kan få träffa en socialsekreterare. Behöver du hjälp med tolk för samtalet, tala om det när du beställer tid.

För att kunna göra en riktig bedömning när du ansöker om ekonomiskt bistånd krävs att du redovisar rätta uppgifter om din och din familjs ekonomi. När du besöker din socialsekreterare ska du ta med alla nödvändiga handlingar. Exempel på handlingar  är ifylld ansökningsblankett, legitimation, hyreskontrakt och hyresavi (se längre ner på denna sida).

Vi skickar hem ett brev till dig med din tid och information om vilka uppgifter och papper du behöver ta med dig till ditt möte med socialsekreteraren.

Vid mötet med socialsekreteraren

Tillsammans tittar ni på hur din situation ser ut bland annat vad gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Särskild vikt läggs vid hur du framåt ska kunna försörja dig själv. En planering framåt är därför viktig.

Socialtjänsten är skyldig att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som rör annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, alkohol och drogvanor med mera.

Vad som ingår i ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd ska täcka de vanligaste utgifterna i hushållet.

 • Mat
 • Boendekostnad
 • Kläder och skor
 • Lek och fritid
 • Hygienartiklar
 • Förbrukningsvaror
 • Dagstidningar, telefon och TV licens
 • Hushållsel
 • Hemförsäkring
 • Arbetsresor
 • Avgift för medlemskap i A-kassa och fackförening

Ibland har du andra kostnader som är nödvändiga för att ha en skälig levnadsnivå. Ta med dessa kostnader vid ansökan. Exempel på andra kostnader:

 • Läkarvård
 • Medicin
 • Tandvård
 • Glasögon
 • Begravning 

För att ekonomiskt bistånd ska bli så likvärdigt som möjligt i hela Sverige grundar sig bedömningen som gäller kostnader för bland annat mat, livsmedel och kläder på en riksnorm framtagen av regeringen. Andra kostnader som till exempel boende och arbetsresor beräknas på faktiska och skäliga kostnader, då det skiljer sig beroende var i landet du bor.

Sammanboende är vanligtvis skyldiga att försörja varandra. Därför ska allas inkomster redovisas för beslut om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

När det gäller gymnasiestuderande ungdomar, så är det föräldrarna som i första hand har försörjningsansvar, fram till dess att den gymnasiestuderande ungdomen fyller 21 år. 

Rätten till ekonomiskt bistånd prövas vanligtvis månadsvis och det beviljas normalt inte retroaktivt.

Räkna ut ditt socialbidrag

På Socialstyrelsens hemsida kan du göra en provberäkning för att se om din ekonomi ligger över eller under nivån för försörjningsstöd. För att veta säker måste du ta kontakt med oss.

Ekonomiskt bistånd – en sista utväg

Har du haft egna inkomster som motsvarar ekonomiskt bistånd, men använt dina pengar till annat, beviljas som regel inte din ansökan.

Har du andra tillgångar: besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska dessa användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Du måste göra det du kan för att bidra till din försörjning och så snart som möjligt bli självförsörjande. Detta innebär att du, om du inte har arbete, ska vara inskriven på arbetsförmedlingen, söka och delta i anvisade arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Det kan även krävas att du deltar i kompetenshöjande verksamhet eller praktik som anordnas. Om du på grund av sjukdom inte är arbetsför på hel- eller deltid, så krävs det att du har giltigt läkarintyg eller har beslut om sjukpenning alternativt att du har aktivitets- eller sjukersättning. Du har även skyldighet att ansöka om andra ersättningar som du kan ha rätt till, till exempel bostadsbidrag, a-kassa, underhållsstöd osv.

Handlingar att ta med vid första besöket

 • Ifylld ansökningsblankett
 • Kontoutdrag för samtliga konton för tre månader bakåt för samtliga myndiga hushållsmedlemmar
 • Bankdosa eller mobilt bank-ID
 • Kontrakt för lägenhet/boende och aktuell hyresavi
 • Andra fakturor som du ansöker om bistånd till, t.ex. el, sjukvård och läkemedel
 • Giltigt sjukintyg eller intyg att du är inskriven hos arbetsförmedlingen och att det finns en upprättad plan
 • Giltig ID-handling

Du har skyldighet att lämna korrekta uppgifter om inkomster, utgifter, tillgångar och familjeförhållanden och att snarast informera socialtjänsten om förhållandena förändras.

Socialförvaltningen har rätt att hämta in uppgifter från t.ex. Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten, CSN och Skatteverket.

Tänk på att om du lämnar oriktiga uppgifter kan det leda till en polisanmälan för bidragsfusk.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig till obehöriga.

Beslut går att överklaga

Om du får avslag på din ansökan och inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. När du får beslut om avslag, får du även information om hur överklagan går till. Du har alltid rätt till skriftligt beslut om du får avslag på något i din ansökan. Här kan du läsa mer om hur du överklagar ett beslut du inte är nöjd med.

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: