Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avslutade EU-projekt och andra projekt

Nedan presenteras några avslutade projekt som kommunen genomfört/medverkat till. Listan är inte komplett. Vissa projekt är delfinansierade av EU medan andra projekt har en helt annan finansiering t ex naturvårdssatsningen LONA.

Avslutat projekt: COM3 – Building Competences for Competitive Companies

Torsby får nu pengar för att bland annat installera ett fritt wifi i centrum kopplat till mobil teknisk lösning som gör det möjligt att ordna wifi vid större evenemang.

Bakgrunden till projektet är den stora andel små och medelstora företag på landsbygden som står inför digitala utmaningar. Många av dessa företag känner inte till de digitala möjligheter som finns, vilket gör det svårt att vara i framkant när det gäller att använda digital teknik i sin affärsverksamhet.

Andra företag har hunnit längre i sin digitala omställning, men har svårt att hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen. Tillgång till nya marknader och internationellt samarbete är andra områden som ofta är utmaningar för små och medelstora företag på landsbygden.

Projektet är ett Interreg Nordsjöprojekt och pågår mellan 2019-2022.

Läs mer om projekt COM3 här.

CORA-Connecting Rural Areas with Digital Infrastructure

Torsby kommun deltar i ett pilotprojekt i CORA, ett EU-projekt inom Interreg Nordsjöprogrammet. Projektet handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden.

I projektet samarbetar vi med Länsstyrelsen i Värmland samt Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder ( i detta fall över en EU-gräns).

Torsby kommuns pilotprojekt handlar om att utvärdera möjligheter för, och om möjligt, testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

I Sverige ingår också att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperiod: 2017-07-01 till 2020-06-30, förlängt till 2023-06-30
Du kan läsa mer om projektet på Interreg North Sea Region Cora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport om projektet t o m 2020-06-30 (på engelska) Pdf, 1.4 MB.

Avslutat projekt: Landsbygdsdrömmar - obebodda hus (ödehus)

Under 2022 pågick ett kommunalt Leader-projekt kallat Landsbygdsdrömmar - obebodda hus.

Det var ett samarbete mellan kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors som tillsammans inventerar obebodda hus/ödehus i hela vårt geografiska område. Projektets syfte var att öka närhet till och dialogen med våra fastighetsägare för att ge en möjlighet till positiv landsbygdsutveckling.

Läs mer: https://www.hagfors.se/obeboddahus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektägare: Hagfors kommun
Kontaktpersoner för projektet:

Projektledare Linnea Öjes linnea.ojes@hagfors.se

Projektledare Leo Larsson leo.larsson@hagfors.se

Avslutat projekt: Älvresan

Projektet ska synliggöra Klarälvdalens många vackra kulturlämningar i de små älvarnas närområden. Detta kan locka turister och möjliggöra för mindre företag och föreningar att utveckla affärsidéer och nya tjänster inom naturturism.
Man vill locka fler ungdomar och kvinnor att få ett nytt fritidsintresse (fiske) samt engagera sig i fiskevårdsområdena. Man vill också genom information öka intresset för natur- och biotopvård.

Budget: 745 495 kr som finansieras via Leader Växtlust Värmland. (Jordbruksfonden.)

Projektet avslutades hösten 2023.

Projektledare: Hans Nilsson


Servicepunkter i nöd och lust.

Projektets syfte är att långsiktigt säkra tillgången till grundläggande service för boende, företag och besökare, genom att stärka upp strukturen från tre olika håll.

 • Stärka det strategiska arbetet och samarbetet.
 • Stärka kopplingen till den viktiga besöksnäringen och därmed ge serviceaktörerna fler ben att stå på.
 • Se över trygghetssystemet och säkra tillgången till service i händelse av kris.

Projekttid: 2018-08-01 – 2021-12-31

Budget: 3 573 419 kr

Finansiering: Landsbygdsprogrammet/Tillväxtverket: 70 %, och Torsby kommun: 30 %. (Stödet från landsbygdsprogrammet 2014-2020 finansierad delvis av pengar från den Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.)

Projektledare: Ingela Bönström Brusgård, Anna-Lena Carlsson och Elisabet Olsson.

För mer information: Anna-Lena Carlsson telefon 0560-166 49 eller e-post: anna-lena.carlsson@torsby.se

Läs mer om Servicepunkter i nöd och lust


Avslutat projekt: HiT – handelsutveckling i Torsby

Projektet ”HiT” pågår under 2,5 år och handlar om att profilera handeln och stärka platsen Torsby kommun som varumärke. Innehållet i projektet riktar sig till medlemsföretag i föreningen iTorsby och det lokala näringslivet med handels- och tjänsteföretag. Företagen kommer att få möjlighet att delta i workshops för att lära sig mer om film, bild och marknadsföring. Det kommer även bli workshops i varuexponering och butiksskyltning.

Namn: Handelsutveckling i Torsby "HiT"
Budget: 1,8 miljoner
Projektstöd inom Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden: Europeiska regionala utvecklingsfonden , Leader Växtlust
Projekttid: 2019-2021
Projektägare: Torsby kommun i samarbete med näringslivsföreningen iTorsby
Kontaktpersoner: Projektledare är André Liljemark 073-097 39 37 e-post: andre.liljemark@torsby.se

Läs mer om projektet HiT - Handelsutveckling i Torsby

Avslutat projekt: Nya FRISKA Tag - ger lokal mat på våra fat

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven. Projektet ska bygga ett partnerskap som jobbar med lokalproducerad mat och bidra till att dels stärka den lokala produktionen av lantbruksprodukter och animalier, dels öka den lokala vidareförädlingen och försäljningen av lokala livsmedelsprodukter. I produktutvecklingsarbetet kommer man att ta tillvara olika mattraditioner hos våra nysvenska medborgare.

Finansiering:

1 003 810 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektstöd"

50 000 kronor från Torsby kommun

50 000 deltagaravgifter

Läs mer om Nya FRISKA tag - ger lokal mat på våra fat

Avslutat projekt: Nya friska tag ger jobb i lag

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven.

Syftet med projektet är att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden genom att inspirera och informera om olika utbildnings- och jobbmöjligheter inom den gröna sektorn. Syftet är också att erbjuda korta kompetensutvecklingsinsatser samt att nå fram till röjutbildning i steg 2, för personer som senare kan erbjudas anställning.

Finansiering:

1 524 295 kronor från "Lokalt ledd utveckling- Leader Växtlust Värmland- LAG och projektstöd"

72 000 kronor från Torsby kommun

Läs mer om Nya friska tag ger jobb i lag.

Bredbandsutbyggnad i Värmland

Projektets mål är att ortssammanbindande fibernät skulle byggas i enlighet men en plan som fastställts genom behovskartläggning och offentliga samråd för att öka andelen företag med tillgång till bredband..

Projektet omfattar enbart ortsammanbindande sträckor och medlen får inte användas för att direkt ansluta slutanvändare (fastigheter) men satsningarna inom projektet är tydligt kopplade till satsningar inom landsbygdsprogrammet, både i planering och genomförande. I behovskartläggningen har intressen från fiberföreningar beaktats för att skapa bästa förutsättningar för att nå det regionalt satta bredbandsmålet.

Total projektbudget: 79 200 000 varav Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) finansierade med 50%, Region Värmland med 25 % och Torsby kommun 25 %.

I Torsby kommun genomfördes projektet i 4 delprojekt:

Del 1 omfattade följande åtta sträckor:

 • Bastvålen - Lillskogshöjden
 • Brattmon - Hölje
 • Höljes - Klaråsen
 • Klaråsen - Långflon
 • Sysslebäck - Långberget
 • Snårberg - Nyskoga
 • Nyskoga -Bjurberget
 • Bjurberget - Kindsjön

Projektperiod: 2015-09-04 till 2018-12-31. Förlängt till 2020-03-31.

Del 2 omfattade följande fem sträckor:

 • Torsby – Åshagen
 • Lekvattnet – Vittjärn
 • Östmark – Metbäcken
 • Tjärnberget – Digerberget
 • Björbysätern – Vägsjöfors

Projektperiod: 2016-02-29 till 2019-06-29. Förlängt till 2020-02-28.

Del 3 omfattade följande tolv sträckor:

 • Bograngen – Medskogen
 • Kindsjön – Bograngen
 • Klaråsen – Bastuknappen
 • Lekvattnet – Dalgosstorp
 • Mårbacken – Kittmon
 • Rännberg – Råbäcken
 • Röjdåfors – Kajklastorp
 • Östmark – Röjdåfors
 • Östmark – Runnsjötorp
 • Östmark – Sandsätern
 • Vägsjöfors – Hovfjället
 • Åshagen – Getinge

Projektperiod: 2017-06-01 till 2020-05-31. Förlängt till 2021-08-31.

Del 4 omfattade följande sju sträckor:

 • Bograngen - Järpliden
 • Röjdåfors - Svenshöjden
 • Klaråsen - Aspberget
 • Mackaretjärn - Bjurberget
 • Torsby - Önnerud
 • Björkhagen - Nordantjärn
 • Höljes - Höljes motorbana

Projektperiod: 2020-06-10 till 2022-12-31.

Den sammanlagda längden på alla sträckorna i alla delarna uppgår till ca 32 mil.


Förstudie: hållbara flygförbindelser i Norra Värmland

Läs mer om förstudien.

Region Värmland har beviljat Torsby kommun 150 000 kr till en förstudie för att göra en utredning och en analys kring framtida hållbara flyglinjer. Målet är att förbereda Norra Värmland för att så snart tekniken är redo kunna etablera hållbara flyglinjer.

Projektet kommer arbeta med dessa tre frågor:

Hur ser en kostnads-/intäktsanalys ut för hållbara flyglinjer från Stockholm, Oslo och Göteborg till Torsby, för några olika scenarier på tillgängligt kundunderlag och
betalningsvilja?

Om kostnads-/intäktsanalysen visar att hållbara flyglinjer till/från Torsby troligtvis kommer gå med underskott, vilka möjliga finansieringslösningar finns?


Hur påverkas kvinnors respektive mäns resmönster av tillgängligheten av hållbara flyglinjer och vad innebär det för kvinnors respektive mäns karriärmöjligheter?

Kontaktperson: Eva Larsson, näringslivschef, 0560-160 12, eva.larsson@torsby.se.

Hållbar handelsutveckling i staden

Syftet är att använda e-handel som en grund för att stärka SME (små- och medelstora företag) och möjliggöra en breddning av redan befintlig affärsidé.

Filipstads kommun är projektägare och projektet har en total budget på 5,1 miljoner. Deltagande kommuner är förutom Filipstad: Sunne, Kil, Karlstad, Kristinehamn, Sunne och Torsby.

En projektledare är under rekrytering och kommer att arbeta tillsammans med samtliga kommuner.


Projekt Skråckarberget

Miljöprojektet innebär att man kan återta och utöka den biologiska mångfalden på denna rofyllda och fantastiskt fina plats i Torsby kommun.

Fem kilometer från Bograngen i norra Värmland, alldeles i närheten av hembygdsgården, ligger denna vackra plats. Här återskapar vi nu betesmark och bidrar till biologisk mångfald med hjälp av miljöstödsersättning till rovdjurstängsling.

Här finns många kulturella värden och vackra stenrös vittnar en annan tid och ett hårt arbete i en tid när självhushållningen var en självklarhet för en överlevnad.

Genom projektet har äldre beteshävd röjts fram och skapat en möjlighet att utöka betesmarken i området.

Projektägare är Torsby kommuns tekniska avdelning.

Läs mer om projekt Skråckarberget här

Tätortsnära led i Torsby

I projektet kommer man att anlägga en 12 km lång tätortsnära led med ändpunkter vid Torsby Infocenter i söder och Sahlströmsgården i norr.

Leden kommer att röjas till en bredd av ca 2m där den löper genom skogsmark. På vissa ställen kommer man att behöva lägga spänger och bygga broar. Spångade ledsträckningar blir ca 30 cm breda medan broar och trappor blir 60 cm och kommer att förses med räcken eller ledstång.

Finansiärer är Naturvårdsverket (Lokala naturvårdssatsningen LONA) och Torsby kommun.

Projektet pågick fram till 2019 03 31.

VM-rally över gränsen

VM-rally över gränsen är ett utvecklingsprojekt inom statsbidragsområdet ”små och medelstora företag” som syftar till ökad konkurrenskraft hos företag inom eller med direkta kopplingar till besöksnäringen.

Projektet ska verka för att stimulera stark tillväxt i besöksnäringen genom att utveckla och befästa årligen återkommande VM-rally i Sverige och Norge.

Projektägare Torsby kommun och Åsnes kommun samarbetar direkt med de övriga värdkommunerna Karlstad och Hagfors för de specialsträckor som ingår i VM-rallyt.

En del av evenemanget är lokaliserat till Norge sedan några år tillbaka och i form av specialsträckor i Hedmark.

Projektperiod: 2018-03-01 – 2020-12-31

Projektledare:
Glenn Olsson

EU-fond: Interreg Sverige-Norge / Europeiska regionala utvecklingsfonden

Förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby

Torsby kommun avser att i samverkan med intressenter i Valberget, föreningar och landsbygdsföretag arbeta för att utveckla cykel/mountainbike i Torsby kommun.

I förstudien ska man undersöka förutsättningarna för att dels skapa en arena med banor i Valbergsområdet, dels bygga leder i andra delar i kommunen, till exempel utmed Klarälven för projekt Nya Friska Tag ge jobb i lag har röjt upp marker.

Målet är att ta fram underlag för en genomförandeansökan.

Effektiv projekttid: 2019 04 01 - 2019 09 30.

Finansiering:

196 600 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektstöd ur Landsbygdsfonden"

Ideellt arbete tillkommer.

Projektledare: Anders Olsson 070-585 66 24 e-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Läs mer om förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby

Match2job

Deltagande kommuner kommer, tillsammans med Arbetsförmedlingen att göra en gemensam satsning som ska bidra till en effektiv etablering av nyanlända kvinnor och män på arbetsmarknaden. Detta innebär också att man bidrar till att säkerställa värmländska arbetsgivares framtida kompetensförsörjningsbehov.

Deltagande kommuner är: Torsby, Storfors, Kil, Karlstad, Hammarö, Filipstad, Arvika och Kristinehamn. Den sistnämnda är också projektägare.

Övriga deltagare är: Företagarna i Värmland, Handelskammaren i Värmland och Arbets-förmedlingen.

EU-fond: Europeiska socialfonden

Projektstart: 2017-02- 15

För mer information kontakta:

Eva Larsson, tf. näringslivschef. Mobil: 070-212 54 57Scandinavian Heartland- BID

Projektets syfte är att skapa nya möjligheter för inflyttning och sysselsättning och det gränsregionala mervärdet ligger i utbytet av innovationsmetoder

Projektägare är Länsstyrelsen I Dalarna. Torsby kommun deltar framför allt inom aktiviteten BID. (Business Improvement District) och målet är att ta fram en långsiktig plan för delar av Torsby centralort. Kärnan i BID- modellen bygger på samarbete mellan fastighetsägare, företag och kommunen.

Projektledare är Eva Larsson och hon finns på kommunkontoret två dagar per vecka (oftast tisdag och torsdag)

EU-fond: Interreg Sverige-Norge- Inre Skandinavien

För mer info kontakta: Eva Larsson , projektledare

Projektet avslutades 2017


The Wood Region

Syftet är en ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag inom träindustrin. Detta ska möjliggöras genom ökad innovationsförmåga och genom att öka företagens förmåga att integrera framåt i värdekedjan med mer förädlade produkter. Ambitionen är att påverka industristrukturen; från bulklevererande, fristående företag, till nätverkande företag som ingår i sammansatta värdekedjor. Att gå från utbudstryck till efterfrågedrag.

Projekttid: 2016-02-01 - 2018-12-31

Budget: 14 720 000 kr

Finansiering: Torsby kommun: 3 000 000 kr; Region Värmland: 3 000 000 kr; företag 1 360 000 kr; Regionalfonden: 7 360 000 kr.

Strukturfond: Regionala utvecklingsfonden- Norra Mellansverige

För mer information kontakta: Thomas Bajer, projektledare. Mobil 070-201 92 21

På The Wood Region:s hemsida www.thewoodregion.se kan du se en film som visar projektets verksamhet.


Betalbokbussen - BBB

Genom detta projekt ska man hjälpa människor att bli delaktiga i den digitala världen och komma igång med betaltjänster på internet.

Projektet pågår i tre år.

Projektet finansieras av Post- och telestyrelsen (via Länsstyrelsen i Värmland) och Torsby kommun.

Total projektbudget: 1 920 000 kr

Finansiering: Post och telestyrelsen: 960 000 kr, Torsby kommun (kontant) 200 000 kr, Torsby kommun (tid) 740 000 kr ideell tid föreningar: 20 000 kr

För mer information kontakta: Nora Büttner


Förstudie: The wood region- European innovation center

För att stärka träindustrin i Norra Mellansverige genom att stärka en centrumbildning som ökar samarbetet mellan företag och därmed skapar en ökad närhet i värdekedjan från råvara till produkt. Regionens SMF behöver öka produkternas och restprodukternas förädlingsgrad, för att minska utsattheten för global priskonkurrens.

Förstudien ska sammanföra intressenter kring klustersamverkan/centrumbildning och gemensamt skapa en plan för arbetssätt och organisation, beräkna investeringsbehov mm.

Projektperiod: 2015 09 01 - 2016 05 31.

Total budget: 800 000 kr

Finansiering: Regionala utvecklingsfonden: 400 000 kr, Torsby kommun: 150 000 kr, Region Värmland:100 000 kr, Tuab: 100 000 kr övriga privata aktörer: 50 000 kr.


Godstrafik på Fryksdalsbanan

Projektbeskrivning: Bygge av terminal för att underlätta omlastning av gods mellan väg- och järnvägsfordon. Terminalen byggs i Skalleby.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen/Tekniska avdelningen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2: Regionala Utvecklingsfonden, Norra Mellansverige Åtgärd 1:2 Infrastruktur

Projektbudget: Total projektbudget: 29 380 600 kr varav EU:s medfinansiering: 13 440 300 kr

Vem vet mer? Mikael Löfvenholm, områdeschef GVA-avdelningen

Projektperiod: 2007-2010


Trampolinen

Kort projektbeskrivning: Projektet skall hjälpa personer, som står mycket långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap, att bli anställningsbara och att komma in på arbetsmarknaden.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Socialförvaltningen

Fond: EU:s strukturfond Mål 2, Norra Mellansverige, Socialfonden: Förstudie PO 2

Projektbudget: Total projektbudget:266 297 kr varav EU medfinansierar med 199 491 kr

Vem vet mer? EA Vester projektledare Elisabet Olsson EU-samordnare

Projektperiod: 15 augusti 2010- 4 februari 2011
(bifallsbeslut taget den 8 juni 2010)


Utveckling av Hovfjällsområdet

Kort projektbeskrivning: Iordningställa väg till/i Hovfjällets Naturreservat

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen/Tekniska avdelningen.

Fond: EU:s strukturfond: Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 2:1 Tillgänglighet

Projektbudget: 16 400 000 kr
varav ERUF-stöd: 7 900 000 kr, Trafikverket 3 740 000 kr, Torsby kommun 3 510 000 kr, privat medfinansiering 600 000 kr, Länsstyrelsen i Värmland 500 000 kr och Region Värmland 150 000 kr

Projektperiod: 110101-131231

Vem vet mer: Thomas Stjerndorff, kommunchef


Destination Värmland: Destinationsutveckling i norra Klarälvdalen/Fryksdalen

Kort projektbeskrivning: Målet med projektet är att skapa en komplett "Året-Runt-Destination" med stor bredd och ett varierat utbud av aktiviteter som lockar hela familjen. Attraktionerna inom området och budskapet i marknadsföringen kommer att spegla den värmländska strategins budskap: "Värmland roar och berör — godare- gladare- grönare.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 1:2 Entreprenörskap.

Projektbudget: Total projektbudget:5 775 000 kr varav EU medfinansierar med 2 700 000 kr

Vem vet mer? Ulrika Andersson, projektledare, Thomas Stjerndorff, kommunchef,

Projektperiod: 1 mars 2010 till 28 februari 2013


Trafiklösning Norra Värmland- Branäsområdet

Kort projektbeskrivning: Inom projektet bygger man en ny tillfartsväg till Branästoppen. I projektet ingår även Likenäsbron och en restaurering av den tidigare för biltrafik avstängda Ransbybron.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 1:2 Infrastruktur

Projektbudget: Total projektbudget:38 300 000 kr varav EU medfinansierar med 17 000 000 kr

Vem vet mer? Thomas Stjerndorff, Kommunchef;

Projektperiod: 2007- 2010


Stora Spårsystemet -etapp 1

Kort projektbeskrivning: Att skapa ett friluftsområde i en unik vildmarksmiljö som erbjuder aktiviteter både sommar och vintertid för många olika intressen. Avsikten är att besökaren ska ha tillgång till ett omfattande ledsystem som varierar i längd och svårighetsgrad. Sommartid för vandring, ridning, cykel och för kanot. Vintertid för skidåkning, snöskoter eller draghund. Men också för att vintervandra samt för året runt fiske. Utefter varje led finns ett antal olika sevärdheter, natur och kultur som t.ex. levande säter med möjlighet till övernattning.

Förvaltning/avdelning: Arbetsmarknadsavdelningen
Projektägare: Nordvärmlands Friluftsområde ek för

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1:2 Områden med särskilda förutsättningar

Projektbudget: Total projektbudget:14 301 000 kr varav EU medfinansierar med 5 632 000

Projektperiod: 2000-2002


Kylslingor för skidåkning

Kort projektbeskrivning: Att ytterligare förbättra och utveckla Torsby Ski Arena- och Fortum Ski Tunnel anläggnings konkurrenskraft när det gäller att locka arrangörer till att förlägga stora internationella publikdragande tävlingar till Torsby kommun.
Ansvarig förvaltning/avdelning:Fritid i Nordvärmland AB

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1:1 Företag och företagande

Projektbudget: Total projektbudget 9 883 600 kr varav EU medfinansierar med 4 441 800 kr

Projektperiod: 2006-2007

Pilgrimsleden

Kort projektbeskrivning: Pilgrimsleden skall röjas upp och skyltas och vissa besöksmål längs leden ska handikappanpassas.
Tre aktiviteter genomföras i projektet; Vandringar över gränsen med kyrkor som slutmål, Gemensamma kulturaktiviteter i gränsområdet samt litteratur och poesiträffar med folkkära diktare och författare från Trysil och Torsby. Målet är att Pilgrimsleden ska bli en turistattraktion och ett betydande kommersiellt besöksobjekt med tonvikt på natur, kultur, fred och ro.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: Interreg IIIA Åtgärd Kultur, regional identitet och attraktionskraft

Projektbudget: Total svensk projektbudget 1 259 286 varav EU 609 018 kr

Projektperiod: 2006-2007


Allaktivitetshall i Sysslebäck

Kort projektbeskrivning: Projektet syftar till att skapa en produktutveckling inom vinter- och sommarturism för säsongsförlängning och breddning av utbudet dessutom ett ökat samarbete mellan turistföretag på orten. Projektets mål är att planerad hall har de ytor, utrymmen och den utrustning som krävs för att användas till de konferenser, mässor och övriga aktiviteter som näringslivet på orten efterfrågar. Projektet leder till att det skapas ett nytt arbetstillfälle och ett nytt företag.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Tekniska avdelningen

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1.1 Utveckling av företag och företagande

Projektbudget: Total svensk projektbudget 3 930 000 kr varav EU 1 535 000 kr

Projektperiod: 2005-2006


"Global grants"

Ramprogram : Kommunalt landsbygdsutvecklingsprogram för Torsby kommun 2001-2003
Kort projektbeskrivning:
Att öka landsbygdens attraktionskraft. Lokala initiativ och behov sätts i främsta rummet.
Innebörden av ett ramprogram är att kommunen erhåller ett samlat stöd ur Mål 1-programmet och att kommunen inom den ramen beslutar om projektstöd till byutvecklingsgrupper med flera. Kommunen tar ett särskilt ansvar för att verksamheten i projekten överensstämmer med innehållet i åtgärd 3.6 i Mål 1- programmet för Södra skogslänsregionen. De där nämnda urvalskriterierna, förväntade effekterna och indikatorerna skall följas.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen.

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen

Projektbudget:
Total budget 2 436 000 kr (exklusive ideellt arbete) varav EU 1 461 000 kr. (Övrig finansiering: Torsby kommun 375 000; Landstinget i Värmland 300 000 kr och Länsstyrelsen i Värmland 300 000 kr)

Så här används pengarna: Utdelning till projekt: 2 248 500 kr,
Administrativa kostnader: 187 500 kr

Projektperiod: 2001-2003

Övrigt Detta är ett av kommunens ramprogram. Torsby kommun har under perioden 1995-2007 haft fem olika ramprogram (inom Mål 6 och Mål 1) Ca 20 projekt/ år har tilldelats medel ur de olika ramprogrammen.


Runda Bordet 1

Syftet med projektet är att förhindra att utslagning sker och att hitta former för en återgång till arbetsmarknaden, för deras egen skull, för samhällsekonomin och framtida behov av arbetskraft. Erfarenheter från tidigare projekt visar att individuell planering och individinriktade insatser genom ett väl fungerande samarbete mellan socialförvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, utbildningsanordnare och handledare ökar möjligheten och förutsättningar för berörda personer att återkomma till arbetsmarknaden

Förvaltning/avdelning: Arbetsmarknadsenheten

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen; Socialfonden 2.3 Integration och mångfald

Projektbudget: 1 999 600 kr varav EU 999 800 kr.

Projektperiod: 2004-2006

Övrigt: Runda Bordet 2 genomfördes under perioden 2006-2007


Ridhus i Torsby

Kort projektbeskrivning: Genom att uppföra ett nytt ridhus, möjliggöra för en utveckling av landsbygden i Torsby, i form av högre avsättning för lantbrukens produkter, ökad efterfrågan på tjänster inom lantbruksnäringen samt ökat utbud på fritidsaktiviteter för ungdomar.
Övrigt: Detta projekt i genomfördes helt i Torsby Ridklubbs regi men tas ändå med då kommunen var en betydande medfinansiär, rådgivande, skrev ansökan, hjälpte till vid rekvisition av medel och i övrigt stöttade projektet

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, 3:6 Landsbygdsutveckling

Projektbudget: Total svensk projektbudget 4.120.450 kr varav EU 2 057 450 kr (Övrig finansiering: Torsby kommun 1 500 000 och Länsstyrelsen i Värmland- Fonderade Bygdemedel 200 000 kr; ideellt arbete 336 000 kr)

Projektperiod: 2006-2007


Älvrum Värnäs

Kort projektbeskrivning: Syftet med projektet är att sätta Klarälvdalen i ett sammanhang; att öka medvetenheten hos besökare om de unika naturvärden som finns i och kring Klarälven (natur- och miljöinformation) och dels att ge en bild av älvens betydelse för människan (kultur-, samhälls- och industrihistoria). Projektet ska generera kunskap och nyfikenhet hos besökare (lokalbefolkning såväl som turister).

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Regionalfonden 1.4 Attraktiva regioner och skydd för miljön

Projektbudget: Total svensk projektbudget 3 583 000 kr varav EU 1.935.000 kr (Övrig finansiering: Torsby kommun 1 290 000, ideellt arbete 358 000 kr)

Projektperiod: 2004-2006

Övrigt: Läs om Invigningen av utställningen i Torsby NU sidan 18


Fisktrappa i Likan vid Likenäs

Kort projektbeskrivning: Torsby kommun har i sina många strömmande och forsande vatten goda möjligheter att stärka regionens attraktionskraft, identitet och utveckling. Genom restaurering av fiskens vandringsvägar och reproduktionsområden kan biologisk mångfald säkerställas och grunden läggas för betydande ekologisk hållbart utnyttjande av sportfiskeresurserna lax, öring och harr. I Klarälven med biflöden finns unika sjölevande lax- och öringstammar vilka är utpekade som riksintressen för naturvårdsintresset såväl som friluftsintresset.

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Regionalfonden 4.1 Attraktiva regioner och skydd för miljön

Projektbudget: Total projektbudget 2.676.600 kr varav EU 1.445.850 kr

Projektperiod: 2000-2001


Samverkan Skola Industri

Kort projektbeskrivning: Syftet med projektet är att ge gymnasieskolans elever tillgång till en utbildning som mera svarar mot elektronikindustrins arbetskraftsbehov, i Torsby såväl som landet i övrigt. Ambitionen är att gymnasiet skall komma att få utbildningen med på det nationella programmet samt att öka antalet kvinnor som söker teknisk utbildning.

Projektägare: NOTE Torsby

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Socialfonden 2.5 Samverkan mellan utbildning och näringsliv

Projektbudget: Total projektbudget 3.150.885 kr varav EU 1.260.354 kr


Projektperiod: 2004-2007


Renoverings- och byggnadsvårdsarbeten, bidrag till

Under 2016 och 2017 har renoverings- och byggnadsvårdsarbeten gjorts på byggnadsminnena Kvarntorp i Lekvattnet och Halvarsgården i Båtstad, Höljes.

På Kvarntorp gjordes bland annat timmerlagningsåtgärder på svinhuset, höladan, smedjan, bastun och drängstugan.

På Halvarsgården renoverades taket och delar av panelen byttes ut.

Åtgärderna finansierades till 70 % av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och till 30 % av Torsby kommun.

För mer information kontakta:
Peder Persson telefon 0560-160 62 e-post: peder.persson@torsby.se

Projekt Östängen, Branäs i norra Värmland

Rovdjursstängsel har satts upp vid Klarälven för att återskapa betesmark.

Projektets finansieras med pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ((EJFLU)

Budget: 175 000 SEK ( 100% bidrag)

Projektledare: Per-Håkan Häll, Arbetsmarknadsavdelningen.

Läs om projekt Östängen här

Nya logistiklösningar på landsbygd

Projektägare: Torsby Utveckling AB
Projekttid: 2015-01-12 - 2015-12-31

Syftet med projektet var att i form av en förstudie utreda dagens transport och logistiklösningar för företag i Torsby kommun.

Innehållsansvarig: Malin Lindh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: