Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bidrag och fonder - både EU och andra aktörer


Lite tips på olika fonder och program där du kan hitta finansiering till ditt projekt.

Bidrag & deadlines

EU-stöd

Europeiska unionens bidrag (Källa:Europeiska unionen)

Baltic Sea Region

Interreg III

VINNOVA

Vinnova arbetar med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten genom att främja svenskt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram samt genom bilaterala samarbeten med länder utanför EU.

Tillväxtverket

Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas

Stöd till kommersiell service

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. De söks hos olika organisationer beroende på vilket stöd du tänker söka.

Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län. I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet.

Projektmedel t ex för service i glesbygder t ex Lokala servicelösningar söks däremot direkt från tillväxtverket.

ESF-rådet

ESF-rådet Norra Mellansverige för projekt som handlar om kompetenshöjning och sysselsättning

ESF-rådet Norra Mellansverige

Landsbygdsprogrammet

Svenska jordbruksverket

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF Här hittar du en rad program och stöd till ungdomsverksamhet

Universitets och högskolerådet

Exempel på program: Erasmus + mobilitet I det här programmet kan skolor, från förskola till gymnasieskola, söka bidrag för utbyten och kompetensutveckling som ett sätt att höja kvaliteten i undervisningen.

Hitta rätt program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Andra stödgivare och fonder - förutom EU-stöd


Bygdemedel i reglerade vattendrag/Fonderade bygdemedel


Bidraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag . Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen i Värmland.

Allmänna arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden.

Boverket

Boverket är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende.

Boverket är förvaltningsmyndighet för frågor om byggd miljö, hushållning med mark- och vattenområden, fysisk planering, byggande och förvaltning av bebyggelse, boende och bostadsfinansiering. Boverket tillhör Finansdepartementet efter den senaste regeringsombildningen.

Hos boverket kan man söka olika typer av stöd t ex investeringsstöd för Allmänna samlingslokaler, kulturlokaler, renovering och energieffektivisering mm.

Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet erhåller idag närmare 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Exempel på stöd från Riksidrottsförbundet är LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd) Etableringsstöd och Idrottslyftet.

Klimatinvesteringsstöd

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka en rad olika ekonomiska stöd, till exempel investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Stöd från Klimatklivet kan sökas av företag, regioner, kommuner och kommunala bolag, föreningar, stiftelser med flera. Tänk på att även du som är jordbrukare kan söka stöd. Privatpersoner kan inte söka stöd genom Klimatklivet.

limatklivet (naturvardsverket.se)

Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser: näringslivsprojekt , kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen, sparsamhet, lokal identitet - det vill säga projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel samt utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning. Läs mer på Sparbanksstiftelsens webbsida.

Helmiastiftelsen

Helmiastiftelsen delar ut stipendier i november varje år. Sista dag för ansökan sker till stiftelsen den 31 augusti respektive år.

Syftet med Helmiastiftelsens stipendier är att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer, samt annan ungdomsverksamhet.

Bidrag stöd, fonder och stipendier som erbjuds av Torsby kommun

Bidrag som erbjuds från Torsby kommun hittar du här. Öppnas i nytt fönster.


Innehållsansvarig: Malin Lindh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: