Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Nyheter om EU

Lite tips på olika fonder och program där du kan hitta finansiering till ditt projekt och andra nyheter om EU.

Nyheter och aktuellt


Region Värmland European Office

Ökade möjligheter till snabb och tidig information om kommande förändringar. Bättre förutsättningar att kunna påverka beslut. Det är två av de viktigaste argumenten för att vara på plats i Bryssel. Region Värmland har sedan årsskiftet 2014–2015 Region Värmland European Office Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Bryssel. Kontoret har två huvuduppgifter: att arbeta med strategisk utveckling och med projektutveckling.

På webbsidan hittar du bland annat: Deadlines för olika sektorsprogram Aktuellt från  Bryssel, Europeiska nätverk mm.


Bidrag & deadlines


EU-stöd

Europeiska unionens bidrag (Källa:Europeiska unionen


Baltic Sea Region

Interreg Baltic Sea Region - Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)

 

Interreg Nordsjön

Pushing change, driving transitions | Interreg North Sea

 

VINNOVA

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet och deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. De har egna bidrag som man kan söka men de arbetar även med att stödja och stimulera olika aktörers deltagande i internationella nätverk och samarbeten genom att främja svenskt deltagande i europeiska forsknings- och innovationsprogram samt genom bilaterala samarbeten med länder utanför EU.


Tillväxtverket

Norra Mellansverige

Programmet ska bidra till investeringar i regional tillväxt och sysselsättning i Norra Mellansverige och utgår från regionens strategier och prioriteringar för hur regionen ska utvecklas


Stöd till kommersiell service

För att uppnå god servicenivå i hela landet finns olika ekonomiska stöd till i första hand dagligvarubutiker och bensinstationer i gles- och landsbygder. De söks hos olika organisationer beroende på vilket stöd du tänker söka.

Regionerna ansvarar för servicebidrag, hemsändningsbidrag och särskilt driftstöd. Investeringsstöd hanteras av länsstyrelsen i samtliga län. I beskrivning av respektive stöd nedan framgår vilken organisation som ansvarar för stödet.

Projektmedel t ex för service i glesbygder t ex Lokala servicelösningar söks däremot direkt från tillväxtverket.


ESF-rådet

Min region - Svenska ESF-rådet

Hos ESF rådet kan man bland annat söka pengar för projekt som handlar om kompetenshöjning och aktiviteter för att stötta personer som står långt från arbetsmarknaden.

Landsbygdsprogrammet

Svenska jordbruksverket

Leader 7sam

Här kan man söka stöd för projekt som handlar om landsbygdsutveckling.

Leander 7 sam

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

MUCF Här hittar du en rad program och stöd till ungdomsverksamhet


Bygdemedel i reglerade vattendrag/Fonderade bygdemedel


Bidraget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan sökas av exempelvis hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag . Medlen är uppbyggda av årliga avgifter från vattenkraftsbolagen där reglerade vattendrag finns och administreras av Länsstyrelsen i Värmland.


Andra stödgivare och fonder - förutom EU-stöd


Allmänna arvsfonden

Arvsfonden delar ut pengar till projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ideella organisationer, föreningar, stiftelser, kommuner, skolor och sjukhus kan få pengar ur Arvsfonden


Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet erhåller idag närmare 2 miljarder kronor i årligt anslag från staten. Majoriteten av pengarna fördelas sedan vidare till framför allt idrottsföreningar och idrottsförbund.

Exempel på stöd från Riksidrottsförbundet är LOK-stöd (Lokalt aktivitetsstöd) Etableringsstöd och Idrottslyftet.


Investeringsstöd från Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Andra önskade effekter är spridning av ny teknik, marknadsintroduktion, bättre hälsa och sysselsättning samt att andra miljömål än "Begränsad klimatpåverkan" påverkas positivt. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Länsstyrelsen ansvarar för handläggningen och beslutar om stöd.


Sparbanksstiftelsen Alfa

Sparbanksstiftelsen Alfa får, vid sidan om sitt huvuduppdrag, främja bl a näringsliv, forskning, utbildning och kultur inom sitt geografiska verksamhetsområde.

Förutom anslag som faller inom stiftelseförordnandets huvuduppdrag kan bidrag sökas från stiftelsen om ändamålet t ex avser: näringslivsprojekt , kulturprojekt - särskilt om det kan antas stödja besöksnäringen, sparsamhet, lokal identitet - det vill säga projekt som syftar till att utveckla/ stärka förutsättningar eller intresse för lokal identitet/lokal särprägel samt utbildningsinsatser - som förväntas påverka lokal eller regional utveckling/tillväxt i positiv riktning. Läs mer på Sparbanksstiftelsens webbsida.


Helmiastiftelsen

Helmiastiftelsen delar ut stipendier i november varje år. Sista dag för ansökan sker till stiftelsen den 31 augusti respektive år.

Syftet med Helmiastiftelsens stipendier är att inom Värmland främja ledarskapsutveckling, innovationer inom arbetsmiljö och yttre miljö, kultur och idrottsprestationer, samt annan ungdomsverksamhet.


Bidrag stöd, fonder och stipendier som erbjuds av Torsby kommun

Bidrag som erbjuds från Torsby kommun hittar du här. Öppnas i nytt fönster.
Innehållsansvarig: Malin Lindh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: