Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Roger Magnusson
 • Mätningsingenjör
 • Tfn:
 • Mobil: +46702327298
 • E-post: roger.magnusson@torsby.se
 • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Vägbelysningsstrategi

Det finns riktlinjer för vägbelysning om utbyggnad och drift samt rekonditionering eller ombyggnad av vägbelysning.

Beslutad: Kommunstyrelsen 2013-01-07 § 15.

Riktlinjer för vägbelysning

om utbyggnad och drift samt rekonditionering eller ombyggnad av vägbelysning.

§ 1 Vision

Vägbelysning anordnas för att öka trafiksäkerhet, underlätta orientering och
tillgänglighet och öka trygghetskänslan.

§ 2 Mål

 • Ökad trygghetskänsla ( gångvägar, tunnlar, skogsvägar ).
 • Minskad olycksrisk ( vid övergångsställen, trappor, längs skolvägar ).
 • Attraktivare platser ( gångstråk, torg ).
 • Lägre energianvändning ( färre antal och energieffektivare lampor ).
 • Miljöanpassade belysningsanläggningar ( byta ut kvicksilverlampor )
  Vid utbyggnad av vägbelysning skall i första hand trafiksäkerhetsmässiga faktorer
  beaktas.

§ 3

Utbyggnad av vägbelysning bekostas i första hand av väghållaren.
Kommunstyrelsen kan besluta att kommunal belysningsanläggning skall anordnas och
bekostas av kommunen även där kommunen inte är väghållare, om det kan anses att
särskilda skäl föreligger. Vid utbyggnad av vägbelysning ska särskild hänsyn tas till de
oskyddade trafikanterna, så att de vägsträckor som ofta används av dem prioriteras.
Utbyggnad skall ske på de platser och i den takt och ordningsföljd som
kommunstyrelsen bestämmer.

§ 4

Vid nybyggnad av vägbelysning bör belysningen betjäna minst 10 bostadsfastigheter
som används för åretruntboende, varvid avstånden mellan bostadsfastigheterna inte
får överstiga 100 m räknat utefter vägens sträckning. Vid tillämpning av bestämmelsen
skall medräknas bostadsfastigheter inom 50 meter från aktuell vägsträckning.

§ 5

Väghållaren skall svara för driftskostnader för vägbelysningen.
Kommunstyrelsen kan besluta att kommunen svarar för driftskostnaderna även där
kommunen inte är väghållare, om det kan anses att särskilda skäl föreligger.

§ 6

Vägbelysningsanläggningar längs enskild väg avyttras i första hand till väghållaren.
Vid sambyggda anläggningar avyttras eller avrustas belysningen längs enskild väg.
Vid tätbebyggt område eller där särskilda skäl föreligger kan anläggning vara kvar i kommunal ägo.

§ 7

Kommunstyrelsen avgör det tekniska utförandet av vägbelysningsanläggningar.

§ 8

Kommunstyrelsen avgör om och när anläggning skall tas ur drift och nedmonteras.

§ 9

Om befintlig belysningsanläggning kräver rekonditionering eller ombyggnad och inte
uppfyller villkoren i detta reglemente, kan anläggningen överlåtas till annan intressent
utan kostnad om väghållaren så tillåter.
Även belysningsanläggning som uppfyller kraven i detta reglemente kan överlåtas till
annan intressent.
Den övertagande intressenten övertar hela ansvaret och därmed förenade kostnader
för anläggningens fortsatta drift och underhåll.

§ 10

Avstånden mellan stolpar kan vara upp till 50 m inom tättbebyggt område och som
punktbelysning vid korsningar och fastighetsinfarter längs landsväg med ett avstånd
mellan stolpar på 50-200 m.

§ 11

Eftergivliga stolpar ska användas vid nybyggnad och reinvestering längs
det större vägnätet.

§ 12

Det åligger kommunstyrelsen att bevaka möjligheter att erhålla statsbidrag till
utbyggnad av vägbelysningsanläggning.

§ 13

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa riktlinjer avgörs av kommunstyrelsen

§ 14

Ändring av dessa riktlinjer skall beslutas av kommunstyrelsen.

§ 15

Dessa riktlinjer gäller från och med den 1 januari 2013

Innehållsansvarig: Roger Magnusson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: