Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Individ- och familjeomsorgen
 • Telefon:
 • E-post: ifo@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 32. Sociala avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Vävaregatan 2 Torsby

Person

 • Mona Rahm
 • IFO - chef
 • Tfn: +4656016168
 • Mobil: +46732712284
 • E-post: mona.rahm@torsby.se
 • Besöksadress: Vävaregatan 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ansökan om stöd och hjälp vid missbruk och beroende

För att ansöka om stöd vid missbruk och beroende kontaktar du en missbrukshandläggare på socialkontoret. Hen utreder vilken typ av bistånd som bäst tillgodoser dina behov.

Ett beroende kan handla om missbruk av läkemedel eller droger. Det kan också handla om en överkonsumtion av till exempel alkohol, mat, sex och/eller spel som ger dig eller din omgivning negativa konsekvenser i vardagen.

Vem kan ansöka?

Du som behöver hjälp med ditt missbruk eller beroende kan göra en ansökan om bistånd enligt socialtjänstlagen (förkortat SoL). En sådan ansökan kan göras enbart av dig. Om du har en förvaltare eller god man kan även hen ansöka för din räkning. En ansökan kan göras både muntligt och skriftligt.

Är du orolig för någon annans missbruk?

Om du är orolig för någon annans missbruk, så kan du inte göra en ansökan om bistånd till missbruksvård för den personens räkning, däremot kan du alltid kontakta en socialsekreterare och framföra din oro.

Om det är akut

Vid akuta situationer når du ambulans och polis via SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vart vänder du dig för att ansöka?

För att ansöka om bistånd för att komma tillrätta med ditt missbruk eller beroende, ring kommunens växel på telefon 0560-160 00 och be att få tala med en missbrukshandläggare på socialkontoret.

Missbrukshandläggarna tillhör enheten individ- och familjeomsorg (IFO) och har telefontid. Deras telefontider finner du här.

Du kan också sända e-post till ifo@torsby.se och berätta att du behöver hjälp för att komma tillrätta med ditt missbruk eller beroende, så blir du kontaktad av en missbrukshandläggare.

När du ringer eller mejlar får du boka en tid för att träffa en missbrukshandläggare. Oftast går det snabbt att få träffa en sådan, beroende på situationen, ibland kan det vara viss väntetid.

Behöver du en tolk?

Behöver du hjälp med tolk för samtalet, tala om det när du bokar tid, så ordnar missbrukshandläggaren att en tolk finns tillgänglig på mötet, vanligtvis via telefon.

Frivilligt och gratis

Allt bistånd enligt socialtjänstlagen sker på frivillig väg.

Insatser inom öppenvården med eller utan biståndsbeslut är alltid gratis.

Tystnadsplikt, sekretess

All personal på socialkontoret har tystnadsplikt och får inte lämna ut uppgifter om dig utan ditt samtycke. De får t.ex. endast ta kontakt med andra myndigheter eller anhöriga om du samtycker till det. Uppgifter om dig är sekretessbelagda enligt sekretesslagen.

Vid mötet med missbrukshandläggaren

När du kommer till socialkontoret träffar du en missbrukshandläggare. Tillsammans tittar ni på hur din situation ser ut när det gäller ditt missbruk eller beroende och dina förutsättningar för att lösa problemet. Du är alltid delaktig i din utredning och att sätta upp de mål som du vill uppnå.

Socialtjänsten arbetar också förebyggande utifrån ett så kallat helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som rör annat än ditt missbruk, till exempel om din och dina barns hälsa, ekonomi med mera.

Individuell bedömning av dina behov

På socialkontoret utreder vår missbrukshandläggare och beslutar om vilken typ av insats som bäst tillgodoser dina behov. Det görs alltid en individuell bedömning av behovet och insatserna. Utredningen görs tillsammans med dig.

Dokumentationsskyldighet

Missbrukshandläggaren omfattas av dokumentationsskyldighet, det vill säga handläggaren måste skriva ner vad du berättar, vad andra har berättat och vad ni kommer fram till.

Du har alltid rätt att få ta del av det som dokumenteras om dig, det gäller både uppgifter som du själv har lämnat eller som andra har lämnat om dig.

Kommunicering innan beslut fattas

Innan missbrukshandläggaren fattar beslut om vilka insatser du kan få eller inte få, ska du få ta del av allt material som rör utredningen. Det gäller både underlag som du själv tillfört och sådant som andra har tillfört.

Det handlar om uppgifter som har väsentlig betydelse för vilket beslut som kommer att fattas. Uppgifter som inte ligger till grund för beslutet, behöver inte kommuniceras.

Syftet med kommuniceringen är att du ska få möjlighet att påverka beslutet genom att lämna synpunkter på materialet som kommer läggas till grund för beslutet.

Kommunicering finns reglerat i 25 § förvaltningslagen (2017:900).

Beslut om bistånd till missbruksinsats

När utredningen är klar gör missbrukshandläggaren en bedömning och fattar beslut. Beslutet är tidsbegränsat och ska regelbundet följas upp. Uppföljning ska även ske om behovet förändras.

Beslutet du får är skriftligt och där framgår vilka insatser du har beviljats.

Innan beslutet fattas ska handläggaren kommunicera med dig om vilka uppgifter som han/hon använder som underlag för beslutet. (Se mer under rubriken ”Kommunicering innan beslut” ovan.)

Hur lång tid utredningen tar, från ansökan till beslut, varierar men din ansökan ska alltid hanteras skyndsamt. En ansökan ska alltid leda fram till ett beslut.

Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara inlämnad senast tre veckor efter att du fått det skriftliga beslutet.

Här kan du läsa om hur du överklagar.

Synpunkter och klagomål

Om du har synpunkter på handläggningen av ditt ärende eller på hur du har blivit bemött, finns det en särskild blankett som du kan använda för att framföra detta till oss. Dina åsikter är viktiga för oss för att vi på bästa sätt ska kunna utveckla vår verksamhet.

Blanketten finner du längst ner på denna sida.

 

Innehållsansvarig: Mona Rahm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: