Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tillgänglighetsrådet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: ktr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Cecilia Sjödén
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46732712197
 • E-post: cecilia.sjoden@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Övergripande tillgänglighets­plan för Torsby kommuns nämnder och förvaltningar

Här kan du läsa om de mål som finns för kommunens funktionshinderspolitiska arbete för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.

Övergripande mål och strategier

Kommunfullmäktige i Torsby kommun har tagit fram gemensamma mål och strategier för de kommunala verksamheterna. Utifrån dessa övergripande mål och strategier ska kommunens olika nämnder/verksamheter själva upprätta egna verksamhetsplaner. Den gemensamma värdegrunden ska vara vägledande och genomsyra arbetet.

Styrande och vägledande dokument

Torsby kommuns vision- och måldokument ger riktningen för den framtida satsningen i Torsby kommun.

Torsby kommuns värdegrund - beskriver det gemensamma förhållningsättet och den gemensamma människosynen som ska genomsyra all kommunal verksamhet och som ska vara vägledande och styrande i de beslut som tas.

 • Respekt för alla människors lika värde.
 • Hänsynstagande till människors självbestämmande, värdighet och integritet i alla situationer
 • Ett respektfullt, jämlikt, empatiskt och engagerat bemötande av människor.
  verksamheter som genomsyras av en humanistisk grundsyn och att prioriteringar utgår från behov oavsett individens förmåga att uttrycka det.

Torsby kommuns övergripande tillgänglighetsplan - beskriver hur de övergripande målen ska nås ur ett tillgänglighetsperspektiv. För att säkerhetsställa och garantera stöd till personer med funktionsnedsättning så att de ska kunna delta i samhällslivet fullt ut. Tillgänglighetsaspekterna ska därför finnas med redan från början som en naturlig del i all kommunal verksamhetsplanering.

Riktlinjer för respektive nämnds/förvaltnings tillgänglighetsarbete

Upplägg

Tillgänglighet ur aspekten människor med funktionsnedsättning ska genomsyra alla nämnder/förvaltningars verksamhetsplanering. Det innebär att upphandling, personalpolitik, rekrytering, information och fysisk planering tydligt ska beakta detta perspektiv under processen, innan beslut tas.

I denna övergripande tillgänglighetsplan för Torsby kommun
finns prioriterade områden utsedda för perioden 2016-2019. De bygger på
FN-konventionen om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
De utvalda områdena är några av de områden som regeringen lyft fram som
särskilt viktiga.

Fyra prioriterade områden

I denna tillgänglighetsplan finns fyra delområden att
jobba med och som är generella för Torsby kommuns nämnder/förvaltningar. Inom
de fyra delområdena ska tillgänglighetsmål konkretiseras och finnas med i nämndernas/förvaltningarnas planering.

Kommunens olika nämnder/förvaltningar har olika stora utmaningar och åtaganden inom de fyra prioriterade delområdena. Det är viktigt att varje nämnd/förvaltning gör en prioriteringsordning för varje delområde där man känner att planeringen av tillgänglighetsarbetet måste ske långsiktigt.

De fyra prioriterade delområdena är:

 • Fysisk miljö (Artikel 9 i FN-konventionen)
 • Information/kommunikation  (Artikel 9 och 21 i FN-konventionen)
 • Kommunen som arbetsgivare (Artikel 8 och 27 i FN-konventionen)
 • Upphandling (Artikel 9 i FN-konventionen)

Konkreta handlingsplaner ska tas fram

Varje nämnd/ förvaltning ska göra egna konkreta handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet. Planerna ska följas upp och uppdateras varje år.

Redovisningen av mål sker årligen i verksamhetsberättelse eller motsvarande. I redovisningen ska det tydligt framgå vilka åtgärder som gjorts för att förbättra tillgängligheten.

Varje nämnd/förvaltning ska utforma egna konkreta aktiviteter och åtgärder inom delområdena.

I planen ska anges: Aktivitet; Ansvarig; Tidplan;
Kostnader och Uppföljning.

De fyra delområdenas mål

Delområde 1 Fysisk miljö

Mål: Kommunens lokaler ska vara tillgängliga och användbara för alla människor oavsett funktionsförmåga. Varje nämnd/förvaltning ska utforma egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Lokalers tillgänglighet

Kommunens lokaler ska uppfylla de krav som finns enligt Plan-  och Bygglagens kompletterande föreskrift Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13).

Utomhusmiljöers tillgänglighet

Kommunens utomhusmiljö ska uppfylla de krav som finns enligt Plan- och Bygglagens kompletterande föreskrift Enkelt avhjälpta hinder (BFS 2011:13).

Utformningen av utemiljön ska ha ett tydligt fokus på att den ska fungera för alla oavsett funktionsförmåga.

Delområde 2 information/kommunikation

Mål: Information och kommunikation i Torsby kommun ska ske på ett sätt som inte utestänger någon människa. Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Tillgänglig information

Kommunens information ska följa de riktlinjer som finns för att vara tillgänglig för alla människor.

Tillgänglig kommunikation

All kommunikation ska ske på ett sätt som inkluderar alla människor. Ett centralt förhållningssätt för alla nämnder/förvaltningar är att hjälpmedel ska finnas att tillgå och att de används regelbundet vid möten av olika slag.

Delområde 3 Kommunen som arbetsgivare

Mål: Torsby kommun och dess anställda ska avspegla befolkningen i stort. Detta innebär att människor med funktionsnedsättning ska vara en proportionerlig del av personalstyrkan i Torsby kommun. Våra anställda som har någon form av funktionsnedsättning ska trivas lika bra som andra. Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Arbetsmiljö

Torsby kommun ska lyfta frågor kring tillgänglighet i medarbetarenkäter/samtal, på arbetsplatsträffar  i skyddsronder och tillgänglighetsronder för att fånga upp fysisk och psykisk ohälsa på arbetsplatserna.

Utbildning

Nämnder/förvaltningar ska genom regelbundna kompetensutvecklingsinsatser ges utbildning i vad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning innebär.

Rekrytering

Riktad rekrytering kan behövas. Det är viktigt att ansvariga rekryterare ser varje individs kompetens som möjligheter inte som hinder baserat på fördomar.

Delområde 4 Upphandling

Mål: När varor, tjänster och byggentreprenader upphandlas ska konkreta krav utformas för att säkerhetsställa att tillgänglighet för alla med funktionsnedsättning beaktas. Varje nämnd/förvaltning ska utforma sina egna konkreta aktiviteter och åtgärder.

Upphandling av varor

Vid upphandling av varor ska god användbarhet för personer med funktionsnedsättning beaktas.

Upphandling av tjänster och byggentreprenader

Vid upphandling av tjänster och byggentreprenader ska social hänsyn tas och särskilda kontraktsvillkor, tekniska specifikationer, kvalificeringskrav etc. finnas för att säkerhetsställa att tillgänglighet för alla med funktionsnedsättning beaktas.

Revidering av tillgänglighetsplanen

Tillgänglighetsrådet ansvarar för att tillgänglighetsplanen revideras en gång per mandatperiod och att planens mål utvärderas.

Mer information

 • FN´s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, www.regeringen.se
 • Nationell handlingsplan för handikappolitiken,www.regeringen.se
 • Lagen om enkelt avhjälpta hinder,www.boverket.se
 • Diskrimineringslagen, www.regeringen.se m.m.

Tillgänglighetsplan

Här kan du läsa om tillgänglighetsplanen. Planen är antagen vid kommunfullmäktiges sammanträde, 2019-12-16 § 140.

Innehållsansvarig: Cecilia Sjödén
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Till toppen