Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Helena West
 • Administrativ chef
 • Tfn: +4656016003
 • Mobil: +46701040766
 • E-post: helena.westh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Hur fungerar en kommun?

Torsby kommun sköter om många saker som människorna som bor här har nytta av. Kommunen ser bland annat till att det finns förskolor, skolor, socialtjänst och äldreomsorg.

Det kommunala självstyret ger kommunen frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter, medan andra verksamheter är frivilliga.

Det här är Torsby kommun skyldig att erbjuda:

 • förskoleverksamhet och skolbarnomsorg
 • förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassad skola
 • kommunal vuxenutbildning
 • svenska för invandrare
 • socialtjänst, inklusive individ- och familjeomsorg
 • omsorg av äldre och funktionshindrade
 • hälso- och sjukvård i särskilt boende
 • stadsplanering och byggfrågor
 • miljö- och hälsoskydd
 • renhållning och avfallshantering
 • räddningstjänst
 • vatten- och avlopp
 • bibliotek
 • krisberedskap
 • kollektivtrafik
 • bostadsförsörjning

Det här erbjuder Torsby kommun frivilligt

 • öppen förskola
 • fritidsverksamhet
 • näringslivsutveckling
 • kultur

Lokal demokrati

Ytterst är det kommunmedborgarna som bestämmer om den kommunala verksamheten, men alla 11 000 invånare kan inte delta i besluten. I kommunvalet vart fjärde år väljer vi därför politiker, som representerar oss medborgare och fattar beslut. Mellan valperioderna kan du bl.a. genom direktkontakt med politikerna påverka verksamheten inom kommunen. Dina synpunkter är viktiga led i den demokratiska processen! Du kan också beställa en lista på politikerna genom att ringa 0560-160 66.

Hur fattas kommunala beslut

Beslut kan fattas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd, utskott eller tjänsteman beroende på vilken fråga det gäller. När det är en enskild politiker, ett utskott eller en tjänsteman som beslutar i enskilda ärenden kallas det för delegeringsbeslut. Dessa beslut fattas i enlighet med nämndens riktlinjer och ska redovisas tillbaka till nämnden.

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ och där fattas alla viktigare primcipbeslut. Fullmäktige kan inom vissa ramar överlåta sin beslutanderätt åt kommunstyrelsen eller någon nämnd. Fullmäktige väljer också ledamöter och ersättare till nämnder och styrelser. Fullmäktiges sammanträden är allmänna och sammanträdena är en gång varannan månad, med uppehåll under juli och augusti.

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och bereder ärenden som fullmäktige beslutar om. Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för den ekonomiska planeringen. Det är kommunstyrelsen och de övriga nämnderna som ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar, samt bedriva den kommunala verksamheten.

En heltidspolitiker

Kommunstyrelsens ordförande är också kommunalråd och den enda politikern som på heltid har politiska uppdrag för Torsby kommun. Peter Jonsson (S) är kommunalråd på heltid. 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen är Ronnie Walfridsson (M) som också är oppositionsråd på 50 % och 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen Torbjörn Olsson (SD) är oppositionsråd på 20 %. Övriga politiker är s.k. fritidspolitiker och har sina uppdrag vid sidan om sitt ordinarie arbete. Totalt är cirka 110 politiker engagerade i olika politiska uppdrag i vår kommun.

Den kommunala personalen

För att ta fram underlag för politkiernas beslutsfattande och för att kunna utföra den verksamhet som de beslutar om finns anställd personal. Sammanlagt har Torsby kommun ca 1100 tillsvidareanställda personer, de flesta finns inom utbildning, barnomsorg och äldreomsorg.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: