Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Tekniska avdelningen
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: tekniska.avdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 10. Tekniska avdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby (Snickaren)

Person

 • Emil Bergman
 • VA-chef
 • Tfn: +4656016109
 • Mobil: +46702873189
 • E-post: emil.bergman@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 2, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förslag till Branäs vattenskyddsområde

Torsby kommun har arbetat fram ett förslag till vattenskyddsområde för Branäs vattentäkt. Idag finns inget sådant, men det behöver skapas. Här kan du läsa förslaget.

Processkarta och karta över Branäs vattenskyddsområde

Förslaget finns till påseende måndag 20 juni till och med fredag 14 juni 2024.

Vattenskyddsområden finns till för att skydda dricksvattnet mot föroreningar. De kan skydda både ytvatten och grundvatten och är ett viktigt verktyg för att bevara dricksvatten med bra kvalitet för framtiden.

Varje vattenskyddsområde har sina egna skyddsföreskrifter som reglerar vad du får och inte får göra inom områdets gränser.

Här finner du förslaget

Länk till förslaget (i pdf-format). Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Förslaget finns också att läsa på biblioteksfilialen i Sysslebäck, Torget 2, Sysslebäck. Öppettider helgfria måndagar och onsdagar kl. 13-18 samt helgfria fredagar kl. 13-15.

Möjlighet att lämna synpunkter

Du är som fastighetsägare i vattenskyddsområdet har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget, innan vi sänder det vidare till Länsstyrelsen i Värmland som är den myndighet som fastställer vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna.

Även ett antal myndigheter, organisationer och företag kan ha intresse av förslaget och kan också lämna synpunkter.

Hit lämnar du dina synpunkter senast 14 juni 2024

Du som berörs av förslaget till Branäs vattenskyddsområde och dess skyddsföreskrifter för området omkring vattentäkten och har synpunkter på förslaget behöver lämna dem skriftligen till kommunen så att vi har dem hos oss senast fredag 14 juni 2024.

Du kan skicka dem på e-post till ks@torsby.se (märk e-posten ”Branäs vattenskyddsområde”) eller sända dem med vanlig post till:

Torsby kommun
1. Kommunstyrelsen
685 80 Torsby

Märk skrivelsen med ”Branäs vattenskyddsområde”.

Kommunen går igenom inkomna synpunkter

Torsby kommun (tekniska avdelningen tillsammans med miljö- och byggkontoret) kommer att sammanställa inkomna synpunkter.

Därefter sänds förslaget till politisk behandling i kommunen; först till kommunstyrelsens arbetsutskott, därefter kommunstyrelsen och slutligen till kommunfullmäktige. Enligt planen kommer kommunfullmäktige att behandla förslaget under hösten.

När beslutet vunnit laga kraft sänds en ansökan till Länsstyrelsen i Värmland om att få skapa ett vattenskyddsområde.

Länsstyrelsen samråder och fastställer

Det är länsstyrelsen som fastställer vattenskyddsområdet.

Innan länsstyrelsen fastställer vattenskyddsområdet ska de först inhämta synpunkter från berörda fastighetsägare. Detta gör de genom ett formellt samråd, som kommer att hållas senare i processen (enligt planen vintern 2024/våren 2025).

Efter att överklagningstiden är över, så vinner beslutet slutligen laga kraft.

Bakgrund

En god och säker vattenförsörjning är nödvändigt. Ett vatten skyddat mot föroreningar är en första förutsättning för detta. En del av skyddet av vattnet är att skapa vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter för området omkring vattentäkten.

Vattenförsörjningen baseras på grundvatten ur ett grundvattenmagasin i Klarälvens dalgång intill Branäs skidanläggning.

I dagsläget finns inget vattenskyddsområde eller några skyddsföreskrifter för Branäs vattentäkt. Därmed ser Torsby kommun ett behov av att etablera ett vattenskyddsområde och medföljande föreskrifter för Branäs vattentäkt.

Varför görs detta?

Vattenskyddsområdet och skyddsbestämmelserna införs för att säkra ett bra dricksvatten och en bättre miljö.

Nödvändigheten av att bevara en god vattenkvalitet kan inte ifrågasättas.

Att skydda ett vatten som är lämpligt för dricksvattenframställning är en viktig nationell och kommunal fråga. Att införa vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter enligt miljöbalken är ett av många verktyg för att uppnå detta.

Syftena med vattenskyddsområdet och skyddsföreskrifterna är att:

 • Informera om allmänt gällande lagkrav på aktsamhet och allmän hänsyn.
 • Specificera krav på aktsamhet i form av skyddsbestämmelser inom just detta vattenskyddsområde.
 • Förbättra vattenkvaliteten och minska risken för förorening.
 • Använda mark och vatten på bästa sätt.
 • Identifiera olika intressen som vill använda mark och vatten.

Hur har vattenskyddsområdet tagits fram?

Vattenskyddsområdets utbredning bestäms utifrån ett riskbaserat synsätt.

Vatten från ett stort område kan nå grundvattenbrunnen. Ju längre tid det tar för en eventuell förorening att komma fram till brunnen, desto bättre är möjligheten att föroreningen fastläggs, bryts ned eller att vi hinner åtgärda skadan.

Risker i hela området från vilket en förorening kan nå grundvattenbrunnen har undersökts. Dessutom har marken och vattnets naturliga skyddsförmåga undersökts. Baserat på detta har en lämplig utformning av vattenskyddsområdet tagits fram.

Hur påverkar detta mig som vanlig husägare?

Relativt lite. Varje fastighet med sin verksamhet är dock unik. Ett av syftena är redan uppnått i och med denna information och kommande skrift om skyddsbestämmelserna och skyddsområdet.

I normala fall berörs man genom att man måste visa återhållsamhet och försiktighet med verksamheter och ämnen som kan förorena vattentäkten. Det medför att du alltid bör välja det alternativ som har minsta möjliga påverkan på miljön, till exempel när du gödslar eller använder bekämpningsmedel i trädgården.

Tvätta inte bilen om inte vattnet kan samlas upp och behandlas. Både tvättmedlet och smutsen från bilen kan förorsaka skada på miljön och vattnet. Har du enskilt avlopp, välj dosering och typ av tvättmedel så miljövänligt som möjligt.

Oljecisterner kan behöva förses med skydd. Uppställning av tyngre eller avregistrerade fordon samt hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor kan kräva tillstånd. Ett tillstånd kan det bli förenat med villkor.

Kommer jag att få behålla min avloppsanläggning?

De befintliga anläggningar som är godkända av kommunen kan troligen behållas. Men om anläggningen eller ledningarna är i så dåligt skick att de äventyrar vattenkvaliteten, måste de rustas upp på fastighetsägarens bekostnad.

Detta är även ett krav enligt miljöbalken, oavsett vad som kommer att stå i skydds­bestämmelserna. Ändring av befintliga anläggningar kräver tillstånd inom delar av vattenskyddsområdet. Ett tillstånd kan bli förenat med villkor.

Hur påverkar det mig som funderar på att anlägga ny energianläggning?

De befintliga anläggningar som är godkända av kommunen kan troligen behållas. Anläggande av nya energianläggningar för lagring och utvinning av värme eller kyla ur berg kan kräva tillstånd.

Hur påverkar det mig som jord- och skogsbrukare?

Oavsett om en reglering görs eller inte görs i skyddsbestämmelser så får vattentäkten ändå inte riskeras. Exempelvis kommer hantering, lagring och spridning av bekämpningsmedel, upplag av timmer och avverkning att kräva tillstånd inom delar av vattenskyddsområdet. Ett tillstånd kan bli förenat med villkor.

Kan jag få ersättning för vad skyddsbestämmelserna orsakar mig?

I de fall där vattenskyddsföreskrifterna medför avsevärt försvårande av pågående markanvändning har du som markägare rätt att få frågan om ersättning prövad. Mark- och miljödomstolen prövar ersättningsanspråk till följd av vattenskyddsområdet i varje enskilt fall. Prövningen görs först när länsstyrelsen fastställt föreskrifterna eftersom det är först då som det står klart hur markanvändningen påverkas.

Kan jag påverka arbetsprocessen eller utformningen av skyddet innan det fastläggs?

De som berörs, det vill säga främst fastigheterna inom skyddsområdet, kommer att få ta del av bestämmelserna och bereds möjlighet att kommentera eller påverka innehållet. Både i detta skede och i påföljande samråd med länsstyrelsen. Skyddsbehovet ensamt avgör dock i slutändan vilket innehåll som föreskrifterna ska ha.

Innehållsansvarig: Emil Bergman
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: