Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Evelina Palm
 • Stadsarkitekt/Planchef
 • Tfn: +4656016020
 • Mobil: +46730497019
 • E-post: evelina.palm@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Torsby fjärilspark, klar 2024

Här skapar vi en plats för blommor, insekter och människor. Arbetsnamnet är Fjärilsparken och vi planerar att inviga den sommaren 2024.

I centrala Torsby tätort, söder om Herrgårdsparken, öster om Coop, anlägger Torsby kommun ett nytt grönområde. Syftet med är att skapa en attraktiv plats för invånare och besökare, men även för ängsblommor, insekter och fåglar.

Information in English.

Här ligger området där parken ska vara

Det aktuella området är cirka 0,5 hektar (30 x 180 meter) och avgränsas i norr av Gräsmarksvägen och i söder av en skogsravin.

Karta över var fjärilsparken ligger

Här finner du Torsby fjärilspark, under byggnation, beräknas vara klar hösten 2023

Kort om projektet

Området bestod tidigare av en öppen gräsyta. Nu har vi påbörjat i ordningställandet av ett parkområde med växter och möbler. Det kommer även sättas upp fågelholkar, insekthotell och informationsskyltar.

En mer artrik och varierad miljö

Genom att göra om delar av ytan till ängsmark, plantera träd och buskar så skapar vi en mer artrik och varierad miljö. Nya boplatser till pollinerarna i form av sandbäddar och insektshotell skapas i parken. Befintlig skogsravin och dess närområde lämnas orörd för att inte skada befintliga naturvärden.

I syfte att inspirera andra kommer kommunen sätta upp skyltar med information om vad besökaren själv kan göra för att gynna insekterna.

Anläggningstid

Anläggandet kommer ske i etapper. Under delar av anläggningstiden kan delar av, eller hela området komma att stängas av för allmänheten.

Sommaren 2022 påbörjades iordningställandet. Sådd av ängsväxter, utplacering av möbler, skyltar med mera gjordes under hösten 2023.

Preliminär tidsplan för färdigställande är sommaren 2024.

Lokala naturvårdssatsningen

Grönområdet är ett så kallat LONA-projekt.

LONA står för Lokala naturvårdssatsningen och är ett bidrag som kan sökas för projekt som bidrar till friluftsliv, folkhälsa och naturvård.

Vårt projekt syftar dels till att stötta vilda pollinatörer, dels till att gynna folkhälsan.

Anläggningskostnaderna finansieras till 50 % av LONA (475 500 kr). Resterande 50 % utgörs av kommunens egen arbetsinsats.

LONA är ett statligt bidrag från Naturvårdsverket, som fördelar det till landets länsstyrelser. Organisationer, kommuner etc. kan sedan söka hos länsstyrelsen.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vårt projekt i Torsby är du välkommen att kontakta stadsarkitekt Evelina Palm på evelina.palm@torsby.se eller 0560-160 20.

Innehållsansvarig: Evelina Palm
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: