Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Urban Hallström
  • Arbetsledare tekniska
  • Tfn: +4656016213
  • Mobil: +46706895681
  • E-post: urban.hallstrom@torsby.se
  • Besöksadress: Bergebyvägen 25, Torsby

Skogssällskapet

Axel Jonsson
E-post: axel.jonsson@skogssallskapet.se
Tfn: +4656012132

Bostadsnära skog

Den bostadsnära naturen är viktig för vår hälsa och för djur- och växtlivet. Mycket av markerna som omger oss ägs av privata markägare och en del ägs av kommunen. Var du än rör dig i naturen gäller allemansrätten.

Kollsbergsskogen

Skogen i Kollsberg har drabbats hårt av granbarkborre. De döende träden utgör en säkerhetsrisk i vad som är ett av kommunens mest välbesökta friluftsområden. Beslut har därför fattats att granarna skall avverkas. All underväxt samt övriga trädslag kommer att lämnas. I området finns ett uppslag av ekplantor som kommer att gynnas vid framtida föryngring.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Axel Jonsson, skogsförvaltare Skogssällskapet

Axel.Jonsson@skogssallskapet.se

Marie Johansson, teknisk chef Torsby kommun

Marie.johansson@torsby.se

Skötsel

Tekniska avdelningen har ansvaret för att kommunens skog och bostadsnära skog sköts. Det praktiska arbetet utförs av gatu- och parkenheten tillsammans med kommunens skogsentreprenör, Skogssällskapet. Vi arbetar både med hela områden och fäller enstaka träd på olika platser.

Vill du få kontakt med kommunens kontaktperson på Skogssällskapet, klicka på ikonen "Kontakt" högre upp på denna sida.

Riskträd

Ett riskträd utgör en uppenbar fara för liv och egendom. Det betyder att om det skulle falla ner så kan människor, hus, bilar med mera komma till skada. Kommunen tar ner träd på kommunal mark som bedöms som en risk för personer eller egendom.

Ett riskträd har till exempel många stora döda grenar, sprickor, håligheter, svampar eller avbrutna grenar. Placeringen av trädet är också avgörande för om det är en risk, om trädet står nära en elledning, en fastighet, en trafikerad väg eller en gång- och cykelväg.

Trädfällning på kommunens mark

Det är inte tillåtet att som privatperson ta ner träd eller buskar på kommunens mark.

Läs mer om vad som gäller vid trädfällning på kommunens mark.

Skog

Torsby kommun äger cirka 4500 hektar produktiv skogsmark varav cirka 320 hektar utgör naturreservat.

Skogsbruksplanen

Skogsbruksplanen omfattar utöver planerad skogsdrift även naturvärdesområden, hänsynsområden på grund av tätortsnära skogar, rekreationshänsyn och hänsyn till värdefulla kulturmiljöer.

Planen uppfyller även de krav som FSC® (FSC-C017993 Skogssällskapets logolicensnummer) kan ställa på plandokumentet för eventuell certifiering. FSC = Forest Stewardship Council®.

Torsby kommun har med den nya planen avsikten att utöver planerad skogsdrift utföra en natur- och miljövänlig skogsskötsel.

Jakträtter

Jakträtter utarrenderas till enskilda personer. Läs mer om jakträtt och avgifter.

Innehållsansvarig: Urban Hallström
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: