Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Oleby skola
 • Telefon: +4656016195
 • E-post: olebyskola@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 70. Oleby skola
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Babordsvägen 22 Oleby

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby
 • Meta Keck Carle
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702198302
 • E-post: meta.keck-carle@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Grundskolan Oleby

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Fritidshem: +46701903521
Kök: +46702379678

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Oleby skola

Oleby skola ligger i den lugna och trivsamma byn Oleby som ligger cirka 4 km öster om Torsby tätort. På skolan går cirka 60 elever från förskoleklass till årskurs 3.

Oleby skola

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

På skolan går cirka 60 elever, de är indelade årskursvis, totalt är det fyra klasser. I varje klass går cirka 15–20 elever. På Oleby skola arbetar totalt sju personal med skolundervisning eller fritidshemverksamhet.

Undervisning och arbetssätt

I undervisningen används arbetssättet SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att alla elever oavsett modersmål ska erbjudas en utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Språket används i lärandet och på så vis utvecklar eleverna språk- och ämneskunskaper parallellt.

Skolan och fritidshemmet arbetar med trivselledare, det är elever och personal som utbildats i ledarskap och fått tillgång till ett utbud av olika lekar och aktiviteter. Trivselledarnas uppgift är att bidra till en bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom att organisera lek och aktivitet på raster.

På skolan finns även en fadderverksamhet för att öka tryggheten och gemenskapen mellan elever i olika årskurser. De äldre eleverna har i uppdrag att vara goda förebilder för de yngre.

Digitalisering

Eleverna har tillgång till Ipads och datorer i undervisningen och klassrummen är utrustade med smartboards.

Elevdemokrati

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Skolbyggnader

I huvudbyggnaden sker den största delen av undervisningen, där finns rymliga och ljusa klassrum och grupprum. I fristående byggnader finns en idrottshall och fritidshem. Eleverna i årskurs 3 reser en gång i veckan till Holmesskolan för undervisning i textil- och träslöjd.

Några gånger varje termin får skolan besök av bokbussen där eleverna kan låna och lämna böcker.

Matsalen

Den hemtrevliga matsalen hittar vi i huvudbyggnaden, där serveras lunch som lagas i köket på Oleby skola.

Elever som går på fritids äter frukost och mellanmål i skolans matsal. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Utemiljö

Den stora skolgården bjuder in till lek och roliga uteaktiviteter som eleverna får ta del av på rasterna, det bidrar till en ökad koncentrationsförmåga hos eleverna. Några gånger varje läsår har skolan gemensamma friluftsdagar och utflykter i den närliggande, fridfulla miljön bland skog och mark för att skapa gemenskap, främja barnens hälsa och uppmuntra till rörelse.

Elevinflytande

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Tobaksfri skoltid

På alla skolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunsens drogförebyggande arbete.

Fritidshem

På skolans fritidshem är går cirka 60 elever. Fritidshemmet finner vi i en separat byggnad på skolans område, personalen erbjuder uteaktiviteter, lek, skapande och individuellt anpassade aktiviteter. Här kan du läsa mer om Oleby skolas fritidshem.

I anslutning till skolan och fritidshemmet finns även förskolan Lillhem med två avdelningar. Här kan du läsa mer om förskolan Lillhem.


Innehållsansvarig: Margareta Carle
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: