Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Holmesskolan
 • Telefon:
 • E-post: holmesskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 64. Holmesskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition +4656016250 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Kök: +4656016270
Vaktmästare: +46706407627

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad grundskola på Holmesskolan

På Holmesskolan i Torsby tätort finns en anpassad grundskola för årskurs 1-6 som vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Vad är anpassad grundskola?

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningsnämnden fattar beslut om barnet ska gå i anpassad grundskola eller inte, baserat på en utredning som görs innan barnet kan börja i anpassad grundskola. Här kan du läsa mer om anpassad grundskola.

Skolmiljö

Utomhusmiljö

Den stora skolgården med varierad miljö är mycket omtyckt av många elever. Det finns både terrängmark och mer öppna ytor med gungor, bollplaner, lek- och klätterställningar. Eleverna är ute varje rast och på skolgården finns alltid någon rastvärd för att skapa en tryggare miljö.

Inomhusmiljö

Inomhusmiljön i skolan är väl anpassad och genomtänkt. Vi har ljusa lokaler som ger ditt barn en anpassad miljö som skapar trygghet och ger förutsägbarhet. Lokalerna är inredda för att skapa en bra ljudmiljö.

Matsal

I en separat byggnad finns den rymliga och trivsamma matsalen, där serveras lunch från Bergåsens centralkök i Torsby. Många förberedelser och viss matlagning sker även i skolans kök för att underlätta beräkningar av mängden mat. Detta bidrar till att minska matsvinnet. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Undervisningen och arbetssätt

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller skriftligt omdöme och information om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. Den individuella utvecklingsplanen presenteras för vårdnadshavare på utvecklingssamtal varje termin.

I den anpassade grundskolan ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv och så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar med att tydliggöra elevens skoldag och tillsammans med eleven finner vi strategier för att skolgången ska skräddarsys utifrån just den elevens behov kopplat till styrdokumenten.

Vi fokuserar också på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och en lyckad skolgång. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Digitalisering

I flera klassrum finns det Smartboards eller interaktiva klassrumsskärmar och annan teknik. Eleverna har tillgång till iPads och skoldatorer.

Personal

Holmesskolans anpassade grungskola har en hög personaltäthet och det innebär att varje elev blir sedd utifrån sina förutsättningar och dagsform under hela verksamhetsdagen. På skolan arbetar bland annat lärare, elevassistenter och personal i fritidshem. Vi ställer höga krav på lärarnas engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. Våra medarbetare som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning om såväl diagnoser som förhållningsätt och metoder.

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, speciallärare, skolpsykolog, samt rektor. Vid behov tar vi in kompetens utifrån för att ge eleverna rätt stöd och hjälp. Här kan du läsa mer om elevhälsan.

Föräldrakontakt

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt för att barnen ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Vi samverkar också med externa instanser såsom BUP, habilitering, Första Linjen samt öppenvården när behov finns.

Kontinuerlig kontakt mellan skola och hem sker genom telefonsamtal, sms eller via mejl.

Varje termin erbjuder vi utvecklingssamtal där man utifrån nuläget diskuterar elevens utvecklingsområden och nya mål som ligger till grund för elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

Elevinflytande

På alla grundskolor och anpassade grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Varje termin får eleverna svara på enkäter där de får möjlighet att ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Skolskjuts

Du som är elev i anpassad grundskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. I specifika fall, till exempel funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan du ha rätt till skolskjuts även om villkoren inte uppfylls. Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Mellan skolan, Torsby centrum och bostadsområden finns fina gång- och cykelbanor vilket gör att elever kan ta sig till och från skolan på ett enkelt sätt.

Fritidshem

Innan skolan börjar och efter skolans slut kan våra elever vistas på vårt fritidshem. Där får de hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela spel, lägga pussel, ha rörelseaktiviteter utomhus och inomhus, laga mellanmål eller pyssel. På fritidshemmet serveras frukost och mellanmål.

Tobaksfri skoltid

På alla skolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunens drogförebyggande arbete.

Innehållsansvarig: Meta Keck Carle
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: