Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Frykenskolan
 • Telefon:
 • E-post: frykenskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 62. Frykenskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Person

 • Agneta Mellgren
 • Rektor Bitr
 • Tfn:
 • Mobil: +46732701228
 • E-post: agneta.mellgren@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Anna Renhult
 • Rektor
 • Tfn: +4656016252
 • Mobil: +46732712256
 • E-post: anna.renhult@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition +4656016250 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Kök: +4656016270
Vaktmästare: +46706407627

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Anpassad grundskola på Frykenskolan

På Frykenskolan i Torsby tätort finns en anpassad grundskola för årskurs 4-9 som vänder sig till elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Frykenskolans huvudbyggnad

På bilden syns Frykenskolans huvudbyggnad, där går elever från anpassad grundskola och grundskolelever från årskurs 7-9

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Vad är anpassad grundskola?

Den anpassade grundskolan är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningsnämnden fattar beslut om barnet ska gå i anpassad grundskola eller inte, baserat på en utredning som görs innan barnet kan börja i anpassad grundskola.

Här kan du läsa mer om anpassad grundskola.

Skolmiljö

Utomhusmiljö

Skolan har nära till både stadsmiljö och fridfull natur. Trafikmiljön kring skolan har förbättrats i samband med bygget av den nya skolbyggnaden, därmed har säkerheten ökat för både trafikanter och gående.

På den nyligen upprustade skolgården finns många ställen att vara på som erbjuder och lockar till aktivitet och rörelse. Det finns gungor, bollplan, klätterställningar och andra aktiverande lekredskap. Tanken är även att det ska finnas fritidsledare på skolan vid olika tidpunkter och aktivera elever på raster.

Inomhusmiljö

Skolan har en väl anpassad och genomtänkt inomhusmiljö. Vi har ljusa lokaler som ger ditt barn en anpassad miljö som skapar trygghet och ger förutsägbarhet. I skolan finns tillgång till hörselteknik och lokalerna är inredda för att skapa en bra ljudmiljö.

Matsal

I Frykenskolans matsal serveras lunch som lagas på Bergåsens centralkök i Torsby. Många förberedelser och viss matlagning sker även i skolans kök för att underlätta beräkningar av mängden mat. Detta bidrar till att minska matsvinnet.

Skolans matsal är möblerad på ett genomtänkt sätt och elevernas lunchrast är planerad för att skapa en trevlig miljö där alla kan känna matro. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Cafeteria

Centralt placerad i huvudbyggnaden finns det stora och luftiga uppehållsrummet ”Ljusgården” dit högstadiets elever är välkomna. I Ljusgården finns en cafeteria där eleverna kan köpa mellanmål och nyttigare snacks. Cafeterian drivs av kommunens fritidsavdelning. I Ljusgården kan elever och skolans personal umgås, samtala, spela spel eller bara ta det lite lugnt.

I Ljusgården har även Torsbys fritidsavdelning viss barn- och ungdomsverksamhet. Här kan du läsa mer om barn- och ungdomsverksamhet i Torsby.

Undervisningen och arbetssätt

Den individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller skriftligt omdöme och information om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven. Den individuella utvecklingsplanen presenteras för vårdnadshavare på utvecklingssamtal varje termin.

På Frykenskolans anpassade skola ser vi den enskilde elevens styrkor och förmågor. Vi arbetar utifrån elevens behov för att stötta till ett så självständigt liv och så framgångsrik skolgång som möjligt. Undervisningen och övriga moment under skoldagen, individanpassas helt utifrån elevens förmågor, styrkor, behov och dagsform.

Vi arbetar med att tydliggöra elevens skoldag och tillsammans med eleven finner vi strategier för att skolgången ska skräddarsys utifrån just den elevens behov kopplat till styrdokumenten.

Vi fokuserar också på elevens kommunikation. Att kunna förstå och bli förstådd av sin omvärld är en förutsättning för självständighet och en lyckad skolgång. Genom kommunikation kan eleven skapa sammanhang samt kunna påverka sin tillvaro och vardag. Vi utgår från elevens möjligheter till kommunikation och arbetar förtydligande genom exempelvis bildschema, bildstöd och teckenkommunikation.

Digitalisering

I flera klassrum finns det Smartboards eller interaktiva klassrumsskärmar och annan teknik. Eleverna har tillgång till iPads och skoldatorer.

Personal

Frykenskolans anpassade grundskola har en hög personaltäthet och det innebär att varje elev blir sedd utifrån sina förutsättningar och dagsform under hela verksamhetsdagen. På skolan arbetar bland annat lärare, specialpedagoger, elevassistenter och fritidsledare. Vi ställer höga krav på lärarnas engagemang och kompetens kring bemötande och förhållningssätt. Våra medarbetare som arbetar med eleverna får kontinuerlig handledning och utbildning om såväl diagnoser som förhållningsätt och metoder.

Elevhälsa

Skolan har ett elevhälsoteam bestående av skolsköterska, skolläkare, kurator, speciallärare, specialpedagog, skolpsykolog, studie- och yrkesvägledare samt rektor. Vid behov tar vi in kompetens utifrån för att ge eleverna rätt stöd och hjälp. Här kan du läsa mer om elevhälsan.

Föräldrakontakt

För oss är samarbetet med elevernas föräldrar viktigt för att barnen ska få en så bra tid i skolan som möjligt. Vi samverkar också med tidigare skola, BUP, habilitering samt skolhälsovård när behov finns.

Kontinuerlig kontakt mellan skola och hem sker genom kontaktböcker, telefonsamtal eller via mejl.

Varje termin erbjuder vi utvecklingssamtal där man utifrån nuläget diskuterar elevens utvecklingsområden och nya mål som ligger till grund för elevens individuella utvecklingsplan (IUP).

På skolan finns föräldraråd som träffas en gång per termin. Föräldrarepresentanter träffar då skolledningen. Alla vårdnadshavare som vill delta är välkomna. Vid träffarna diskuteras aktuella frågor för skolan och vårdnadshavarna.

Elevinflytande

På alla grundskolor och anpassade grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet att ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Skolskjuts

Elever i anpassad grund- och gymnasieskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. I specifika fall, till exempel funktionsnedsättning eller annan särskild omständighet, kan du ha rätt till skolskjuts även om villkoren inte uppfylls.

Här kan du läsa mer om skolskjuts.

Fritidshem

Innan skolan börjar och efter skolans slut kan våra elever stanna på vårt fritidshem. Där får de hjälp att planera sin eftermiddag och att komma igång med fritidsaktiviteter. Det kan handla om allt från att spela spel, lägga pussel, ha rörelseaktiviteter utomhus och inomhus, laga mellanmål eller pyssel. På fritidshemmet serveras frukost och mellanmål.

Tobaksfri skoltid

På alla skolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunens drogförebyggande arbete.

Innehållsansvarig: Anna Renhult
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: