Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Räddningstjänsten
 • Telefon:
 • E-post: raddningstjansten@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 100. Räddningstjänsten
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Person

 • Conny Sundberg
 • TF Räddningschef
 • Tfn: +4656016217
 • Mobil:
 • E-post: conny.sundberg@torsby.se
 • Besöksadress: Norra Industrigatan 2, Torsby

Torsby Sotningsdistrikt AB

Skorstensfejarmästare: Jan Olsson
Tfn: +4656410035 (vardagar kl. 10-12)
Mobil: +46705100578
E-post: info@torsbysotaren.se

Sotning

Här får du information om vem som sotar i Torsby kommun och hur du kommer i kontakt med dem, vad som måste anmälas till sotningsfirman, hur mycket sotning och brandskyddskontroller kostar, hur ofta det måste sotas m.m.

Vem är det som sotar i Torsby kommun?

Sotning i hela Torsby kommun utförs på kommunens uppdrag av en privat sotningsfirma, Torsby Sotningsdistrikt AB.

Telefon kontoret: 0564-100 35 (telefon tid varje vardag kl 10.00 - 12.00)
Mobil skorstensfejarmästare Jan Olsson 070-510 05 78
E-post: info@torsbysotaren.se

Anmäl till sotningsfirman

Du måste alltid anmäla till sotningsfirman om du:

 • byggt ett nytt hus eller köpt ett hus där det finns eldstäder. Vid din anmälan lägger de in alla uppgifter om din fastighet och de eldstäder du har i sotningsregistret. Detta innebär att dina eldstäder blir sotade och att de lagstadgade brandskyddskontrollerna blir gjorda enligt de frister och intervaller som gäller
 • ska kontrollera att eldstäderna i den fastighet du köpt inte är belagda med eldningsförbud. Eldningsförbud kan ha utfärdats vid tidigare brandskyddskontroller som gjorts och har då inte brister som framkommit blivit åtgärdade är kanske eldstäderna i ditt hus belagt med eldningsförbud. Information om detta ges i regel inte i samband med köpet. Om det finns ett eldningsförbud får du information av sotningsfirman om vad som ska göras för att upphäva förbudet
 • gjort några förändringar av din fastighets värmekällor eller om du ändrat eldningen i någon av dina eldstäder. Alla ändringar påverkar hur ofta det ska sotas. Exempel på ändringar är installation av jord- eller bergvärme, utbyte eller avyttrande av någon värmekälla eller det skett en ändring av hur mycket du eldar i dina eldstäder jämfört med tidigare

Varför ska det sotas?

Att sota/rengöra innebär att brännbara sotbeläggningar tas bort så att risken för brand i skorstenen minskar.

Att sotning ska göras är det beslutat om i Lagen om skydd mot olyckor (LSO) som syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö. Alla Sveriges kommuner är därför skyldiga att se till att sotning görs av eldstäder och rökkanaler i alla fastigheter som finns i den egna kommunen.

För att Torsby kommun ska uppfylla lagkraven har man beslutat att överlämna ansvaret för detta till Miljö,- bygg- och räddningsnämnden, räddningstjänsten. Sotning räknas till brandföre-byggande verksamhet. Räddningstjänsten har med anledning av detta tecknat avtal med en privat sotningsfirma som utför sotning och brandskyddskontroller i egen regi.

Hur ofta ska det sotas?

Hur ofta det ska sotas, s.k. sotningsfrister, beslutar varje enskild kommun om. Fristerna är fastställda bl.a. mot bakgrund av vilken typ av värmeanläggning man har, vilket bränsle man använder, vilken sotbildning och vilket energibehov man har utifrån de klimatförhållanden som finns och hur bebyggelsestrukturen är.

Sotningsfirmans två uppdrag

Sotningsfirman har två uppdrag:

 • att utföra sotning, sotningen sker efter de sotningsfrister som gäller och som anger hur ofta det ska sotas
 • att utföra lagstadgade brandskyddskontroller. Dessa utförs av en specialutbildad tekniker som gör kontroller i alla byggnader som har eldstäder. Brandskyddskontroller görs efter den av statliga myndigheten MSB:s särskilt framtagna intervaller

Här får du veta mer?

Följ länkarna och läs mer om:

Lagstiftning

Vill du veta mer om vad det står i Lagen om skydd mot olyckor och dess föreskrift om rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, MSBFS 2014:6. När du kommit in på denna webbsida skriver du lagens namn eller föreskriftens beteckning i sökrutan på deras webbsida.

Lagen om skydd mot olyckor (LSO) ger också möjlighet för fastighetsägaren att själv sota sina eldstäder (s.k. egensotning)

Innehållsansvarig: Conny Sundberg
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: