Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Peter Jonsson
 • Kommunalråd
 • Tfn: +4656016017
 • Mobil: +46730976692
 • E-post: peter.jonsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Sara Johansson
 • Samhällsplanerare
 • Tfn: +4656016018
 • Mobil: +46730799633
 • E-post: sara.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens mål - 2040

I augusti 2022 antog miljö-, bygg- och räddningsnämnden mål för sin verksamhet, utifrån Vision Torsby 2040. Här kan du läsa våra mål.

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden antog 2022-08-31 § 128 mål utifrån Vision Torsby 2040. Nämnden har fastställt verksamhetsmål samt indikatorer för att nå och mäta måluppfyllelse.

Miljö-, bygg- och räddningsnämndens mål:

 1. Skapa goda förutsättningar för att bo och leva i hela Torsby kommun.
 2. Skapa förutsättningar för en god läromiljö i alla utbildningslokaler i det geografiska området Torsby kommun.
 3. Verka för en hållbar utveckling för våra invånare genom en aktiv prioritering av och inom tillsynsområden.
 4. Torsby kommun har ett attraktivt företagsklimat i hela kommunen.

Verksamhetsmål:

 1. Ge heltäckande och god information om miljö- och byggkontorets ansvarsområden genom att finnas tillgängliga för invånarnas behov, underlätta och bistå vid olika typer av ärenden.
 2. Ge heltäckande och god information om räddningstjänstens ansvarsområden genom att finnas tillgängliga för invånarnas behov, underlätta och bistå vid olika typer av ärenden samt arbeta för att insatstiden ska vara så kort som möjligt.
 3. Genom förebyggande arbete och tillsyn inom brandskydd ska räddningstjänsten verka för att utbildningslokaler ska hålla god standard. Målet omfattar även kunskapshöjning om lokalers lämplighet, användningssätt och förebyggande brandskyddsarbete och på så sätt tillsammans skapa bra fysiska förutsättningar för pedagoger och elever för ett gott lärande.
 4. Årligen presentera och låta nämnden besluta om minst ett tillsynsprojekt som prioriteras ur skyddsynpunkt, nyskapande tänk, bevarandeperspektiv och trygghetsaspekter. Framtagningen och prioriteringen ska göras utifrån lokala förhållanden i Torsby och bidra till att uppfylla de lokala miljömålen och/eller andra
  viktiga och aktuella tillsynsområden.
 5. Årligen presentera och låta nämnden besluta om minst ett tillsynsprojekt som prioriteras ur skyddsynpunkt och trygghetsaspekter. Framtagningen och prioriteringen ska göras utifrån lokala förhållanden i Torsby. Målet innefattar även kunskapshöjning om bränders miljöpåverkan.
 6. Med väl utvecklade årsplaner, rådgivning och information ska miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten underlätta för nyetablering och befintlig näringslivsverksamhet.

Indikatorer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden har tagit fram ett antal indikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen av de mål som antagits.

Några av indikatorerna är:

 • 95 % av bygglovsärenden ska handläggas inom 8 veckor från komplett ärende.
 • NKI (Nöjd Kund Index) ska till år 2026 vara minst 80, samt att det under åren fram till 2026 inte får understiga 78.
 • Mediantiden för räddningstjänstens insatstid får inte överstiga 15 minuter.
 • Antalet ickegodkända OVK-protokoll (obligatorisk ventilationskontroll) för förskolor och skolor ska årligen minska, och vara 0 år 2026.

Vill du se beslutet som miljö-, bygg- och räddningsnämnden tagit för Vision Torsby 2040 kan du läsa protokollet för sammanträdet 2022-08-31.

 

Innehållsansvarig: Emilia Karlsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: