Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Barn- och utbildningsnämndens mål - 2040

I juni 2022 antog barn- och utbildningsnämnden mål för sin verksamhet, utifrån Vision Torsby 2040. Här kan du läsa våra mål.

Barn- och utbildningsnämnden antog 2022-06-16 § 55 mål utifrån Vision Torsby 2040. Nämnden har även faställt verksamhetsmål, med aktiviteter och indikatorer för att nå och mäta måluppfyllelse.

Barn- och utbildningsnämndens mål

 1. Elever och föräldrar ska vara trygga och nöjda med Torsby kommuns förskolor, fritidshem och skolor.
 2. Barn och elever möts av en likvärdig, utvecklande och stimulerande skoldag.
 3. De unga årens upplevelser och lärande ska öka barn och ungas förmåga och motivation att delta i samhällslivet och den demokratiska processen.
 4. Elever i Torsby kommun ska efter utbildning ha goda möjligheter till etablering i samhället genom arbete eller vidare studier.

Verksamhetsmål

 1. Ökad närvaro i våra verksamheter.
 2. Kommunen som arbetsgivare ska öka möjligheten att stötta under utbildning (arbeta och studera samtidigt).
 3. Barn och elever har förståelse för den demokratiska processen och det finns en progression i barnets/elevens deltagande utifrån mognad och ålder.
 4. Skapa ökad medvetenhet och motivationen mot yrkesliv eller fortsatta studier.

Aktiviteter

 1. Skapa rutiner i alla verksamheter kring att öka närvaro- tidig insats.
  Team – skapa nya arbetssätt i samverkan mellan skola och socialtjänst.
 2. Kartlägga personal som kan utbilda sig inom våra verksamheter utifrån personlig lämplighet.
  Ta fram rutiner och policy för vad arbetsgivare kan erbjuda.
  Undersöka möjlighet för stanna kvar-försäkring.
 3. Skapa plan för arbetet med demokrati samt innehåll i barnråd, klassråd och elevråd.
 4. Färdigställa en studie-yrkesplan för kommunen, med fokus på att möta eleverna tidigare i grundskolan. (För att där se hur samverkan kan stärkas mellan
  högstadiet och gymnasiet).

Indikatorer

Barn- och utbildningsnämnden har tagit fram ett antal indikatorer som används för att mäta uppfyllnaden av målen som framställts.

Några indikatorer är:

 • Närvaron i skolan ska öka.
 • Lärarbehörigheten ska öka.
 • Andelen egna elever i årskurs nio som söker till Stjerneskolan ska öka till 80%.
 • Andelen ungdomar inom KAA (kommunalt aktivitetsansvar) ska minska.
 • Planer för arbetet med demokrati i barnråd, klassråd och elevråd ska finnas.
 • Plan där det framgår vad arbetsgivare kan ge för stöd till arbetstagare som saknar behörighet ska finnas.

Vill du se alla indikatorer och hela beslutet som barn- och utbildningsnämnden tagit för Vision Torsby 2040 kan du läsa protokollet för nämndens sammanträde den 16 juni 2022.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: