Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: +4656016030
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Marianne O'Hare
 • Ekonomichef
 • Tfn: +4656016028
 • Mobil: +46701660754
 • E-post: marianne.ohare@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Ekonomi och budget

För att kommunen ska kunna bedriva en effektiv verksamhet krävs en tydlig styrning av såväl verksamhet som ekonomi. Den ekonomiska inriktningen och styrningen bygger på en övergripande filosofi som utarbetas av kommunledningen.

Denna filosofi konkretiseras i olika spelregler för ekonomistyrningen:

 • Hur vi hanterar över- och underskott som uppkommer i olika verksamheter
 • Hur ofta uppföljning skall ske
 • Vilka system vi har för budgetering m.m.

Den ekonomiska styrningen består främst av följande delar:

 • Budget (planering)
 • Uppföljning och utvärdering
 • Delårsrapporter
 • Årsredovisning

Budgeten fördelar resurserna till kommunens olika verksamheter. Detta sker genom att kommunfullmäktige fastställer en ekonomisk ram samt ett antal verksamhetsmål för respektive nämnd/styrelse. Budgeten tas på våren för påföljande år. Detaljbudgeten arbetas med under sommaren och tas av fullmäktige i november.

Uppföljningens och utvärderingens uppgift är att löpande under året stämma av det ekonomiska utfallet i förhållandet till budget samt att jämföra den verksamhet som utförs i förhållande till uppsatta mål. Det ekonomiska resultatet måste alltid ställas i relation till hur mycket som producerats (volym) samt standarden (kvalitet). I vår kommun har vi en månatlig ekonomisk uppföljning. I april kompletteras denna med kommentarer, prognoser och åtgärdsplaner. Per sista augusti upprättar vi ett delårsbokslut som görs med samma noggrannhet som årsbokslutet och som visar kommunens ekonomiska ställning efter åtta månader har gått. I detta delårsbokslut skall även uppsatta verksamhetsmål följs upp.

Årsredovisningen kan sägas vara årets sista uppföljning. Där sammanfattas och analyseras det ekonomiska resultatet och den verksamhet som utförts. Den görs per sista december och målet är att kommunfullmäktige kan besluta om den vid sitt aprilmöte.

Senaste årsredovisning

Ladda ner tidigare årsredovisningar

Innehållsansvarig: Marianne O'Hare
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: