Torsby kommun
Torsby kommun

Avgifter och taxor, alla

Vissa av kommunens verksamheter finansieras till viss del genom taxor och avgifter. Här kan du läsa mer om de taxor som Torsby kommun har. De flesta taxor och avgifter beslutas av kommunfullmäktige (kf), medan andra beslutas av nämnderna, på delegation av fullmäktige.

Taxa sporthallar 2019


Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Privat/företag

350 kr/h

300 kr/h

Förening/senior, träning

95 kr/h

75 kr/h

Förening/senior, match

300 kr/h

Taxan för sporthallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxor sporthallar arrangemang 2019


Företag och privat Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (hel hall)

Förening Stjerne-, Fryken- och GA-hallen (halv hall)

Arrangemang helt dygn

4 250 kr

1 550 kr

Arrangemang kl. 07-20

2 250 kr

850 kr

Arrangemang kl. 20-07

2 250 kr

850 kr

Arrangemang per timme

850 kr

155 kr
Taxor gymnastikhallar 2019


Holmes­hallen

Oleby­hallen

Östmarks­hallen

Stöllet­hallen

Fryken­skolan

Privat/företag

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

300 kr/h

Förening/senior

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/h

55 kr/hTaxan för gymnastikhallar är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxa fotbollsplaner 2019


Björnevi A-plan

Björnevi B-plan

Valberget

Björnevi IP

Gräsytor privat

850 kr/h

750 kr/h

750 kr/h


Gräsytor förening/senior

115 kr/h

85 kr/h

85 kr/h


Gräsytor match

450 kr/h

350 kr/h

350 kr/h


Friidrottsbana tävling
550 kr/tävling

Friidrottsbana träning
300 kr halv dag


Taxan för fotbollsplaner är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Taxa utrustning 2019


Speakervagn

Högtalar­anläggning modell stor

Högtalar­anläggning modell mindre

Privat/företag/extern förening

650 kr/dygn

450 kr/dygn

300 kr/dygn

Förening

550 kr/dygn

350 kr/dygn


Taxan för utrustning är fastställd av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ....

Avgift förskola och fritidshem‌ 2020


Barn 1

Barn 2

Barn 3

Barn 4

Förskola

3 % max
1 478 kr

2 % max
986 kr

1 % max
493 kr

Ingen
avgift


Fritidshem

2 % max
986 kr

1 % max
493 kr

1 % max
493 kr

Ingen
avgift


Avgiften för förskola och fritidshem är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2019-12-05 § 88

Avgift musikskola, kulturskola‌ 2020Instrument och dansundervisning per kurs

450 kr/termin

Syskonrabatt, deltar fler syskon i undervisningen så blir den sammanlagd avgift

700 kr/termin

Deltar i fler kurser t.ex. instrument och dans, dubbel avgift


Vuxenavgift

750 kr/terminAvgiften för musikskola, kulturskola är fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2019-12-05 § 100


Avgifter för renhållning (hushållssopor) 2020

Abonnemang

Avgift/år

14-dagarshämtning, 190-liters kärl

1 905 kr

Månadshämtning

1 190 kr 

Fritidshus, 9 hämtningar/år: 15 maj - 15 september

970 kr

Containerområde (Flyberg, Västra Näsberget)

970 kr

Minimihämtning, hämtning vecka 17/18 och 41/42

585 kr

Gemensam behållare: Ett hushåll debiteras abonnemangsavgift.
Varje ytterligare hushåll debiteras varsin avgift om 475 kr

 

 

475 kr

Avgift per extra sopsäck

55 kr

Avgift per extra hämtning utanför ordinarie hämtningsperiod vid fritidshus

75 kr

2 hämtningar/vecka 360-liters kärl

14 800 kr

2 hämtningar/vecka 660-liters kärl

24 060 kr

Veckohämtning 360-liters kärl

7 400 kr

Veckohämtning 660-liters kärl

12 030 kr

14-dagarshämtning 360-liters kärl

3 700 kr

14-dagarshämtning 660-liters kärl

6 015 kr

Sommarhämtning 360-liters kärl

1 738 kr

Sommarhämtning 660-liters kärl

2 685 kr

Extrahämtning 360-liters kärl

180 kr

Extrahämtning 660-liters kärl

290 kr

Hyra 360-liters kärl

75 kr/mån

Hyra 660-liters kärl

150 kr/mån

Tömning av container 3 m3

860 kr

Tömning av container 8 m3

1 725 kr

Tömning av container 10 m3

2 030 kr

Hämtning av löskubikmeter

255 kr

Hämtning per ton

1 240 kr

Transport per timme

1 055 kr

Hämtning av sorterat grovavfall vid hushåll exkl. hämtningsavgift

2 500 kr

Extra debitering för lång hämtningsväg mellan


Sopbil - Kärl 15-30 m

25 kr/gång

Sopbil - Kärl 30-50 m

50 kr/gångAvgifterna är angivna inkl. moms.

Avgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17, § 62

Avgifter vatten och avlopp 2020
DokumentInformation
VA-taxa 2020PDFAvgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 61.
ABVA 2020PDFAllmänna bestämmelser för användande av Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
Riktlinjer för fettavskiljarePDF
Information till fastighetsägarePDFInformation 2020 till fastighetsägare om Torsby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Pris fast torgplats 2020
Tid
Kronor
Helår
2 000 kr
Kvartal
600 kr
Månad
200 kr


Pris tillfällig torgplats 2020
Tid
Kronor
Dag
100 kr


Pris eluttag 2020
Period
1-fas
3-fas
Per år
500 kr
800 kr
Per halvår
300 kr
500 kr
Per dag
30 kr
50 kr
Priserna för torgplats och eluttag är fastställda av kommunfullmäktige 2019-..-.. § ...

Avgifter i eget boende 2020

Tjänst

Kostnad

Hemtjänst, timme

358 kr

Hemtjänst, maxavgift månad

2 125 krTrygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, månad

342 kr

Trygghetslarm/GPS-larm och trygghetskamera, installationsavgift (engångsavgift)


358 krLedsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, inom kommunen


Ledsagaravgift till sjukhus eller annan vårdinrättning, utom kommunen
Hemsjukvård, besök

205 kr

Hemsjukvård, maxavgift månad

2 125 krMatdistribution/lunch

66 kr

Matdistribution, tillägg till minimibelopp vid 20 st och flera

1 162 kr/mån

Näringsdryck (enlig befintligt avtal)

självkostnadsprisResor - daglig verksamhet, enkelresa

50 kr

Resor - daglig verksamhet, månad (följer Värmlandstrafik)

1 293 krRehab/bostadsanpassning, per besök

205 kr

Rehab/bostadsanpassning, maxavgift per månad

2 125 krAvgifterna för insatser i eget boende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i korttidsboende 2020

Tjänst

Kostnad

Omvårdnadsavgift, dygn

71 kr

Omvårdnadsavgift, maxavgift månad

2 125 krKost, dygn

112 kr

Kost, maxavgift månad
Avgifterna för insatser i korttidsboende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i särskilt boende 2020

Tjänst

Kostnad

Minimibelopp/Förbehållsbelopp, månad
(minimibelopp 5 339 kr + merkostnad för mat 876 kr - div avdrag 870 kr)

5 345 krHyra, max
(lägre hyra under 27 m²)

5 005 krKost, månad

3 366 krOmvårdnadsavgift, månad
(kontrolleras inte mot avgiftsutrymmet och ingår i högsta avgift)

2 125 krAvgifterna för insatser i särskilt boende är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter i daglig verksamhet 2020

Tjänst

Kostnad

Dagverksamhet


Lunch

66 krFärdtjänst, enkelresa

50 kr

Färdtjänst, max månadsavgift

1 293 krAvgifterna för daglig verksamhet är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgifter inom LSS 2020

Tjänst

Kostnad

Hemsjukvård/ besök

205 kr

Hemsjukvård/ maxavgift månad

2 125 krFritidshem (Virveln), följer BUNs taxa för avgift i fritidshem

986 kr/månMat kortidsvistelse - under 16 år:
Frukost 12 kr, lunch 20 kr, middag 20 kr, kvällsmål 12 kr och mellanmål 6 kr


Max 69 kr/dygn

Mat korttidsvistelse - över 16 år:
Frukost 24 kr, lunch 39 kr, middag 39 kr, kvällsmål 24 kr och mellanmål 12 kr


Max 81 kr/dygnMat bostad med särskild service - under 16 år

Max 69 kr/dygn

Mat bostad med särskild service - över 16 år

Max 81 kr/dygnLunch - daglig verksamhet

66 krFritidsresor

4 kr/km

Avgifterna för insatser inom LSS är fastställda av socialnämnden 2019-12-17 § 126

Avgift för anmälan och prövning tobak 2020

Tjänst

Kostnad

Tobaksvaror


Ansökan om stadigvarande tillstånd för försäljning av tobaksvaror

8 000 kr

Prövning av ändringar såsom ägarförändring och/eller ägarbyte

2 000 kr

Anmälan av om försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare

1 000 kr

Ansökan tillfälligt tillstånd för försäljning av tobaksvaror

4 000 krOvanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning tobak är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Avgift för anmälan och prövning folköl och alkohol 2020

Tjänst

Kostnad

Folköl


Anmälan om handel med eller servering av folköl

1 000 kr

Alkohol


Ansökan om stadigvarande tillstånd

10 000 kr

Ansökan om stadigvarande tillstånd då ansökan inkommer inom 3 månader efter avslagsbeslut som grundar sig på underkänt kunskapsprov

5 000 kr

Ansökan om ändring av stadigvarande tillstånd

4 000 kr

Prövning av ägarförändring

2 000 kr

Ansökan om tillfällig ändring i innevarande tillstånd, upp till 4 sammanhängande dagar

1 000 kr

Ansökan om gemensam serveringsyta för stadigvarande tillstånd per sökande.

3 000 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten

6 000 kr

Ansökan om tillfälliga tillstånd till allmänheten (innehavare av serveringstillstånd i kommunen)

4 000 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd till slutet sällskap vid första ansökningstillfället.

1 000 kr

För upprepade ansökningstillfällen under kommande 12 månader

300 kr

Prövning av ny lokal vid catering

300 kr

Ansökan om tillfälligt tillstånd gemensam serveringsyta per sökande

2 000 krKostnad för kunskapsprov ingår i ansökningsavgiften i de fall kunskapsprov är ett krav för tillståndet.

Ovanstående avgifter tas ut i förskott och återbetalas inte vid avslag på ansökan.
Avgifterna för anmälan och prövning folköl och alkohol är fastställda av kommunfullmäktige
2019-06-17 § 71

Avgift för tillsyn folköl 2020

Tjänst

Kostnad

Anmälningspliktig handel med eller servering av folköl. Kostnaden gäller för varje försäljnings- eller serveringsställe.

1 500 krAvgifterna för tillsyn folköl är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Avgift för tillsyn alkohol 2020

Avgiftsklass årsomsättning, kr

Kostnad

Alkohol


Tillståndspliktig verksamhet med servering av alkohol.

Den årliga tillsynsavgiften består av en fast avgift och en rörlig tillsynsavgift

som är baserad på serveringsställets årliga redovisade alkoholomsättning av alkoholdrycker för innehavare av stadigvarande tillstånd.

2 000 krAvgiftsklass Årsomsättning, kr

Avgift per år

0 - 50 000 kr

500 kr

50 001 - 200 000 kr

2 000 kr

200 001 - 400 000 kr

4 000 kr

400 001 - 600 000 kr

6 000 kr

600 001 - 800 000 kr

8 000 kr

800 001 - 1 000 000 kr

10 000 kr

1 000 001 - uppåt

12 000 krDen fasta tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.

Den rörliga tillsynsavgiften avser stadigvarande serveringstillstånd året runt eller årligen under viss tidsperiod till allmänheten, slutet sällskap och cateringtillstånd.
Avgifterna för tillsyn alkohol är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Avgift för tillsyn tobaksvaror 2020

Tjänst

Kostnad

Tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror

5 000 kr

Anmälningspliktig försäljning av elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare

1 500 krAvgifterna för tillsyn tobaksvaror är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Avgift för tillsyn receptfria läkemedel 2020

Tjänst

Kostnad

Handel med vissa receptfria läkemedel

1 500 krAvgiften för tillsyn av receptfria läkemedel är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Kombinationsavgifter för tobaksvaror och liknande produkter, folköl och receptfria läkemedel 2020

Produktgrupper

Årlig tillsynsavgift

Tillståndspliktig försäljning tobaksvaror + ytterligare produktgrupp

5 000 kr + 1 000 kr för ytterligare produktgrupp

Flera produktgrupper (ej tillståndspliktig försäljning tobaksvaror)

1 500 kr + 1 000 krKombinationsavgifterna är fastställda av kommunfullmäktige 2019-06-17 § 71

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Ekonomiavdelningen
 • Telefon: 0560-160 30
 • E-post: ekonomiavdelningen@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 2. Ekonomiavdelningen
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Angela Birnstein
 • ekonomichef
 • Tfn: 0560-160 28
 • Mobil: 070-697 94 54
 • E-post: angela.birnstein@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen