Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annette Lauritzen
  • Kommunikationsstrateg
  • Tfn: +4656016004
  • Mobil: +46703896004
  • E-post: annette.lauritzen@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Befolkningsstatistik

Här finner du statistiska uppgifter om Torsby kommun: befolkningsutveckling, in- och utflyttning, födda, döda etc.

Senaste befolkningssiffrorna

2022-12-31: 11 411 invånare

Månadsstatistik från SCB

Torsby kommun prenumererar på månadsstatistik från SCB. Denna statistik finns dock från 2021 inte längre att köpa från SCB, så detta är de senaste månadssiffrorna som vi fått. (Men läs vidare nedan under rubriken "Finn din egen statistik". Du kan själv gå in på SCB:s webbplats och söka fram statistik du önskar.)

Finn din egen statistik

SCB levererar från och med 2021 inte längre färdiga tabeller till kommunerna som ni kan se här ovan. Utan de publicerar istället på sin hemsida siffror som man själv kan välja - region, kommun, ålder, kön, kvartal, halvår, helår osv.

Statistiken finns att tillgå via två olika sökfunktioner som finns tillgängliga i deras statistikdatabas.

Publicering sker klockan 08:00 utsatt dag.

Kommunfakta från SCB

Statistiska centralbyrån ställer samman olika statistiska uppgifter till ett paket som heter "Kommunfakta". Det finns i en vårversion och i en höstversion. Kommunen beställer ibland båda, ibland en av dem. Här finns den/de senast beställda.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
2019 Kommunfakta Vårversion Torsby kommun inkl definitioner.pdf Pdf, 1.3 MB. 1.3 MB 2019-10-07 10.26

SCB erbjuder inte längre kommunfakta. De skriver att "Produkten är otidsenlig och strider mot kravet på tillgänglighetsanpassning på webben varför vi har beslutat att avveckla den."

Däremot håller SCB på att utveckla en ny, kostnadsfri, webbversion som de hoppas kunna lansera innan året (2021) är slut. Tills dess kan vi tipsa om "Kommuner i siffror" där du hittar statistik samlat för din kommun https://kommunsiffror.scb.se/.

Befolkningssiffra några årsskiften tillbaka

31 december 2022: 11 411 invånare (-61 invånare jämfört med 2021-12-21)

31 december 2021: 11 472 invånare (-77 invånare jämfört med 2020-12-21)

31 december 2020: 11 549 invånare (-67 invånare jämfört med 2019-12-21)

31 december 2019: 11 616 invånare (-103 invånare jämfört med 2018-12-31)

31 december 2018: 11 719 invånare (-171 invånare jämfört med 2017-12-31)

31 december 2017: 11 890 invånare (-279 invånare jämfört med 2016-12-31).

Årsskiftesstatistiken på kommunnivå brukar komma i slutet av februari året efter.
Siffrorna för delområden brukar komma i mars/april året efter.

Här kan du se statistik för åren 2001-12-31 -- 2021-12-31. Pdf, 116.6 kB, öppnas i nytt fönster.

2022-12-31

31 december 2022: 11 411 invånare.
(Siffran ankom till kommunen 2023-02-22.)

Levande födda: 120
Dödfödd: 0
Döda: 174
Födelseöverskott: -54

Invandringar: 126
Utvandringar: 88
Invandringsöverskott: +38

Inrikes inflyttningar: 346
Inrikes utflyttningar: 468
Inrikes flyttningsöverskott: -122

Totalt inflyttade (invandring + från Sverige): 472
Totalt utflyttade (utvandring + till Sverige): 506
Totalt inflyttningsöverskott: -34

Justering: +27

Total befolkningsförändring 2022: -61 personer

Merparten av befolkningsminskningen 2022 beror på att det föds färre barn än det dör personer (-54). Utflyttningen har ökat under året så netto blev det -34 personer.

Posten "Justering" var hela +27, vilket inte har förekommit tidigare i Torsbys historia (åtminstone inte de senaste 25 åren). Justeringsposten är uppgifter från SCB om att förändringar i befolkningen som skedde före 1 januari 2022 men som inte blev registrerade hos Skatteverket/SCB förrän i början av 2022.

För Torsby kommuns räkning gör detta att vårt netto blir -61 personer 2022.

Merparten av befolkningsminskningen 2021 beror på att det föds färre barn än det dör personer (-96). Både inflyttning och utflyttning har minskat under året, så nettoökningen ungefär lika stor som förra året (+17).

De största skillnaderna 2021 mot 2020 är att antalet barn som föds har ökat, men det har även antalet som dog gjort. Både in- och utflyttning har minskat jämfört.

Merparten av befolkningsminskningen 2020 beror på att det föds färre barn än det dör personer (-92). Men eftersom det har flyttat in något fler (+23) än vad som flyttat ut blir minskningen mindre än åren innan..

De största skillnaderna 2020 mot 2019 är att antalet barn som föds är färre och att inflyttningen från övriga Sverige är större nu.

Merparten av befolkningsminskningen 2019 beror på att det föds färre barn än det dör personer (-71). Det beror också på att fler flyttar ut än som flyttar in (-38).

Den största skillnaden 2019 mot tidigare år är att utflyttningen till övriga Sverige minskat.

Merparten av befolkningsminskningen 2018 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen (diff -111). Det beror också på att det föds färre barn än vad det dör personer (-57).

Merparten av befolkningsminskningen 2017 beror på att utflyttningen varit större än inflyttningen. Det är troligen så att det är den stora ökningen vi hade 2016 av att personer som fått uppehållstillstånd i Sverige då (invandringsöverskott), nu väljer att flytta från Torsby (inrikes flyttningsöverskott).

Merparten av befolkningsökningen 2016 berodde på att invandringen varit större än utvandringen. Det är alltså många personer som fått uppehållstillstånd i Sverige och därmed blir de folkbokförda i Torsby och det registreras som invandring hos Statistiska Centralbyrån.

Pendlingsstatistik

I SCB:s statistikpaket Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik, RAMS finns statistik över pendling t.o.m.2018.

Kommuner i siffror

Hos Statistiska centralbyrån finns information som heter "Kommuner i siffror". Många olika slags statistik kan man finna där och man kan också jämföra sin kommun med andra kommuner eller med riket.

Delar av kommunen

Här kommer vi att lägga in statistik för delområdena i kommunen:

Hos Statistiska Centralbyrån

Regionfakta

  • Statistik från Länsstyrelsen om länet och kommunerna: Regionfakta

Personer med utländsk bakgrund

Statistiska centralbyrån SCB definierar personer med "utländsk bakgrund" från och med 2003-12-31 så här: "Utrikes född eller född i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands."
(Innan dess definierades utländsk bakgrund som "Född i Sverige men med minst en förälder född utomlands".)

Innehållsansvarig: Annette Lauritzen
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: