Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: +4656016292
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Johan Nilsson
 • Skolchef
 • Tfn: +4656016027
 • Mobil: +46732807357
 • E-post: johan.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby
 • Jörgen Lundqvist
 • Verksamhetschef
 • Tfn:
 • Mobil: +46732712123
 • E-post: jorgen.lundqvist@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Förskola, skola

Alla förskolor och kommunen arbetar med systematiskt kvalitetsarbete.

Skolinspektions tillsyn

På Skolinspektionens webbplats hittar du tillsyns- och granskningsbeslut, resultat från Skolenkäten, resultat från omrättning av nationella prov och information om anmälningar. I menyn till vänster kan du läsa mer om hur du hittar andra sorters beslut, publikationer och handlingar.

Beslut och rapporter över tillsyn i Torsby kommun

Statistik över kommunens förskolor och skolor

Vi lämnar varje år den 15 oktober statistik till statistiska centralbyrån (SCB) över antalet barn och elever som finns i våra förskolor och skolor.

Statistik över antalet barn den 15 oktober 2023. Pdf, 258.9 kB.

Enkäter

Varje vårtermin skickar vi ut enkäter till våra vårdnadshavare (brukarenkäter) i förskolan och grundskolan. Detta är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och genom enkäterna försöker vi få svar på hur vårdnadshavarna uppfattar kvaliteten på våra verksamheter ur olika aspekter.

Frågorna vi ställer till våra vårdnadshavare har varit desamma eller likvärdiga under många år och på det sättet hjälper det oss att se förändringar över åren och om våra insatser får avsedd effekt.

Över åren brukar vi få svar från cirka 30-50 % av våra vårdnadshavare i grundskolan, för att få en så bra bild som möjligt vill vi givetvis att så många som möjligt tar sig tid att besvara enkäten. Det är mycket viktigt för oss att veta hur våra vårdnadshavare uppfattar vår skolverksamhet.

Brukarenkäter kommunala förskolan Pdf, 159.6 kB.
Brukarenkäter kooperativa förskolor Pdf, 159.9 kB.

Även våra elever får besvara enkäter, detta görs på senare delen av vårterminen och under lektionstid. Alla elever i förskoleklass till sista året på gymnasiet får besvara en enkät som är olika utformad beroende på elevens ålder. Detta gör att enkäterna inte är helt jämförbara med varandra eftersom frågeställningarna framförallt i vår förskoleklass - årskurs 3 enkät skiljer sig en hel del mot våra övriga enkäter i årskurs 4-6, 7-9 och gymnasiet.

Brukarenkäterna och elevenkäterna sammanställs på både skolenhetsnivå samt på huvudmannanivå och blir på det sättet en del i både det lokala kvalitetsarbetet på respektive skola och för huvudmannen Torsby kommun. Beroende på var skolas olika förutsättningar ser det lite olika ut vilken personal som är delaktig i analysen av enkäterna men rektor såväl som skolornas elevhälsa är centrala för att kunna se förbättringsområden och därefter tillsätta eventuella förbättringsinsatser.

Vid frågor kontakta IT- och kvalitetsstrateg.

Innehållsansvarig: Johan Nilsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: