Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

  • Kansliet för förskoleverksamhet
  • Telefon: +4656016161
  • E-post: forskolekansliet@edu.torsby.se
  • Postadress:
  • Torsby kommun
  • 67.Kansliet för förskoleverksamhet
  • 685 80 Torsby
  • Besöksadress: Norra Industrigatan 14, Torsby

Person

Kansliet för förskoleverksamheten

Kansliet för förskoleverksamheten +4656016161 har telefontid 8.00-9.30 och 13.00-14.00.

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Familjecentral, öppen förskola

Familjecentralen i Torsby och filialen i Likenäs är mötesplatser för småbarnsföräldrar med barn från 0 till 6 år. Familjecentralen är en samverkan mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten.

Familjecentralen på Facebook

Familjecentralen har en Facebooksida där vi lägger upp aktuell information. Gilla oss på Facebook!

Vad är en familjecentral?

En familjecentral är samordnade och samlokaliserade enheter för mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och förebyggande socialtjänst. Verksamheten är hälsofrämjande och tidigt förebyggande och erbjuder generell, frivillig och kostnadsfri service till barnfamiljer och vänder sig till alla familjer med barn 0-6 år i Torsby kommun.

Familjecentralen är en samverkan mellan Torsby kommun och Region Värmland.

Familjecentralen i Torsby tätort

Familjecentralen har sina lokaler vid Torsby sjukhus, Lasarettsvägen 8 i Torsby tätort.

Babycafé

Vi erbjuder babycafé, spädbarnsmassage, föräldragrupper och olika former av föräldrastöd. Till vårt babycafé är alla föräldrar och barn 0-1 år välkomna.

Babycaféet ger dig som förälder möjlighet att knyta kontakter, utbyta erfarenheter och känna gemenskap med andra föräldrar och barn. Här finns också möjlighet att dela föräldraskapets glädjeämnen men också att tala om det som ibland är svårt. Vi erbjuder fika till självkostnadspris.

Öppettider för babycaféet är tisdagar och torsdagar 9.30–12.00.

Öppen förskola

Öppen förskola för föräldrar med barn 0-6 år med öppettider tisdagar 13.30-16.00 och fredagar 09.30-12.00.

Föräldrastöd och föräldrarådgivning för dig med barn 0-18 år

På familjecentralen arbetar vi på uppdrag från föräldrar - kostnadsfritt och utan registrering. Föräldrastöd och föräldrarådgivning är en del av familjecentralen och Torsby kommuns förebyggande service.

Du kan vända dig till familjecentralens socionom om ni behöver hjälp med något av följande:

Socionom
Eva Lena Ueltzhöfer
Tel: 070–254 87 56
Mejl: eva-lena.ueltzhofer@torsby.se

Föräldrastödssamtal

Råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar eller har barn. Samtalen har olika fokus beroende på hur föräldrarna upplever sin situation och det är föräldrarna som bestämmer vad samtalen ska handla om. Föräldrastöd kan också ske genom direkthandledning i hemmet. Teman i föräldrastödssamtal kan exempelvis vara att bli förälder, anknytning, gränssättning, struktur, rollfördelning inom familjen m.m.

KOMET

KOMET är ett manualbaserat samspelsprogram som vänder sig till föräldrar med barn 3-11 år som har utagerande beteenden. Syftet med programmet är att minska konflikter och förbättra samspelet mellan förälder och barn. KOMET-grupper startar kontinuerligt vid fulla grupper, sex familjer. Hör av er till oss vid intresse för mer information och anmälan.

Marte Meo – en positiv och stärkande samspelsinriktad behandlingsmetod

”Marte Meo" är latin, och kan fritt översättas till "av egen kraft" och syftar till den vuxnes förmåga att stödja barns utveckling och barns förmåga att söka den vuxnes stöd. Det är en pedagogisk metod där man använder sig av videokamera och filmar korta samspelssekvenser mellan barn och föräldrar. Terapeuten analyserar vad i samspelet som leder till en positiv utveckling.

Metoden används för att stödja föräldrar i sin föräldraroll. Syftet är att kunna se, förstärka och sätta ord på det som fungerar bra i samspelet med barnet och som föräldern kan göra mer av. Erfarenhet finns av att metoden upplevs som stärkande och inspirerande. Föräldrar ser möjligheter att påverka vardagslivets små och stora utmaningar i positiv riktning.

Samarbetssamtal

Vänder sig till föräldrar som har samarbetssvårigheter i samband med skilsmässa och separation. Vid samarbetssamtal är det barnens situation som ska vara i fokus, inte föräldrarnas tidigare relation och konflikter.

Samarbetssamtal är strukturerade samtal under ledning av två socionomer. Samarbetssamtalen kan se ut på olika sätt utifrån föräldrarnas önskemål och behov. Samarbetssamtal kan leda fram till en muntlig eller skriftlig överenskommelse föräldrarna emellan, de kan också leda fram till juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge.

Filial i Likenäs

I Likenäs finns vi på BVC, vid vårdcentralen, Krokbacksvägen 1.

Här erbjuds barnhälsovård (BVC) på bokade tider. Föräldrastöd och föräldrarådgivning efter behov.

Vi har öppen förskola varje onsdag mellan kl. 09.30-11.30. Följ oss gärna på facebooksidan för aktuella händelser.

Barnhälsoteam

När du behöver råd och stöd kring ditt barn eller i din föräldraroll kan du vända dig till oss i barnhälsoteamet.

Innehållsansvarig: Pia Lidén
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: