Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anders Björck
 • Kommunchef BI
 • Tfn: +4656016086
 • Mobil: +46706009497
 • E-post: anders.bjorck@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Arvoden för politiker

Här finner du information om arvodena som du får som förtreoendevald; sammanträdesarvode, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.

Arvoden

 

Uppdrag

Arvode/månad 2024

Kommunstyrelsens ordf

67 950

Kommunstyrelsens 1:e v. ordf

33 975 (50 %)

Kommunstyrelsens 2:e v. ordf

13 590 (20 %)

Socialnämndens ordf

13 590 (20 %)

Socialnämndens 1:e v. ordf

10 195 (15 %)

Socialnämndens 2:e v. ordf

10 195 (15 %)

Socialnämndens au ordf

10 195 (15 %)

Barn- och utbildningsnämndens ordf

8 835 (13 %)

Barn- och utbildningsnämndens 1:e v. ordf

4 080 (6 %)

Barn- och utbildningsnämndens 2:e v. ordf

4 080 (6 %)

Barn- och utbildningsnämndens au ordf

4 080 (6 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens ordf

6 795 (10 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens 1:e v ordf

3 400 (5 %)

Miljö-, bygg- o räddningsnämndens 2:e v ordf

3 400 (5%)

Kommunfullmäktiges ordf

5 435 (8 %)

Kommunfullmäktiges 1:e v.ordf

2 040 (3 %)

Kommunfullmäktiges 2:e v.ordf

2 040 (3 %)

Kommunfullmäktiges 3:e v.ordf

2 040 (3 %)

Överförmyndarnämndens ordf

3 400 (5 %)

Torsby Bostäders AB ordf

3 400 (5 %)

Revisor i kommunen

2 040 (3 %)

Revisorer kommunala bolag

2 040 (3 %) (årsarvode)

Valnämndens ordf

2 000 (årsarvode)

Valnämndens ordf vid valår

10 000 (årsarvode)


Utöver månadsarvode utgår ersättning för förlorad arbetsinkomst och timarvode. Kommunstyrelsens ordförande har utöver kommunalrådslönen rätt till ersättning från kommunalbolag i de fall denne innehar ordförandeposten i bolaget.

Om socialnämndens ordförande också är ordförande i arbetsutskottet får han/ hon årsarvode även för detta uppdrag. Är barn- och utbildningsnämndens ordförande också ordförande i arbetsutskottet får han/ hon även arvode för detta uppdrag.

Ordförande i övriga utskott, fullmäktigeberedningar mm ersätts enligt samma regler som gäller för ledamot.

Timarvode (2024) för inställelsetimme är 247 kr (67 950/165*60 %) och 144 kr (67 950/165*35 %) för påföljande timmar.

För sammanträden i kommunfullmäktige utgår ett fast arvode om 700 kronor per sammanträde exklusive rese- och restidsersättning.

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19, § 134, p. 8 att HR-avdelningen ska justera arvodena inför påföljande verksamhetsår utifrån riksdagsledamotsarvodet. Kommunfullmäktige ska för kännedom sedan delges de nya arvodena.

Det av riksdagen fastställda arvodet för 2024 uppgår till 75 500 kronor.

Arvodet ska utgöra 90 % av riksdagsledamotsarvodet och detta belopp ska sedan ligga till grund för fastställande av övriga arvoden.

Innehållsansvarig: Helena Westh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: