Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna - tidningar, radio och TV - ska ha insyn i den kommunala verksamheten.

Den ska främja ett fritt meningsutbyte och bidra till allsidig information. Det är en rättighet som är ett av de viktigaste inslagen i vårt demokratiska samhälle eftersom den också ger dig möjlighet att påverka kommunens verksamhet.

Vad är en allmän handling?

En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om fakturor, bokföring, e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats och förvaras där.

En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Det lämnas inte ut om någon medborgare begär ut dem.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det man brukar kalla hemliga.

Här kan du läsa mer om allmänna handlingar.

Vill du begära ut en allmän handling?

Kontakta kommunarkivet

Handlingsoffentlighet och meddelarfrihet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

 • allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar och,
 • en del allmänna handlingar är helt eller delvis sekretessbelagda.

Vad innebär sekretess?

I dagligt tal säger vi hemliga handlingar, när vi menar sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda uppgifter om enskilda människors personliga förhållanden.

Offentlighets- och sekretesslagen reglerar vilka uppgifter som är sekretessbelagda. Det innebär att kommunen, med stöd av lagen, avgör vad som ska sekretessbeläggas. Så om du skickar ett brev till kommunen och skriver "hemligt", "förtroligt" eller "konfidentiellt" på brevet blir det ändå inte sekretessbelagt, om inte lagen medger det.

All information på handlingen behöver inte vara sekretessbelagd, i vissa fall kan det röra sig om enbart enstaka uppgifter. Den som begär ut en handling där det finns sekretessbelagda uppgifter kan få ta del av den om kommunen först döljer de sektretessbelagda uppgifterna.

Handlingar får sekretessbeläggas för att skydda följande intressen:

 • rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation,
 • rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik,
 • myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn,
 • intresset att förebygga eller beivra brott,
 • det allmännas ekonomiska intresse,
 • skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden,
 • intresset att bevara djur- eller växtart.

Meddelarfrihet

Utöver den rättighet som alla har att ta del av allmänna handlingar finns även meddelarfrihet i Sverige. Meddelarfrihet, eller rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, innebär att vem som helst i vissa fall har rätt att lämna information till massmedia. Detta gäller även anställda i offentlig verksamhet. I offentlighets- och sekretesslagen finns dock undantag i meddelarfriheten vilket kan vara väldigt viktigt att ha i åtanke. Läs mer om meddelarfriheten här.

Var finns handlingarna?

Kommunen (och alla andra offentliga förvaltningar) måste hålla ordnade, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. Handlingar som innehåller sekretessbelagd information måste också registreras i något slags system eller diarium. För att ta del av allmänna handlingar kan du kontakta kommunen via telefon, e-post eller besök. När vi plockat fram handlingarna du vill se kan du läsa handlingarna på stället och sedan lämna tillbaka dem, skriva av dem eller be att få kopior mot en avgift.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna. Ingen har rätt att fråga dig om detta. Om de handlingar du vill få tillgång till innehåller sekretessbelagd information kan det dock ha betydelse för sekretessbedömningen om du uppger vem du är.

Du kan klaga

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du anser att kommunen har gjort fel har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten. Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Innehållsansvarig: Caroline Gunnarsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: