Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Mats Eriksson
 • Miljöinspektör
 • Tfn:
 • Mobil: +46732001321
 • E-post: mats.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Cisterner - villaoljetankar och farmartankar

Om du har en oljecistern behöver du kontrollera den med vissa intervaller beroende på hur tanken är konstruerad. Bara vissa företag får utföra denna kontroll.

Läckage vid olyckor och spill från eldningsolje- och dieseltankar kan orsaka omfattande miljöskador. Om kommunala eller enskilda vattentäkter förorenas eller om oljan når kommunens reningsverk blir konsekvenserna särskilt allvarliga. En oljeförorenad vattentäkt kan innebära att dricksvattnet blir otjänligt under åratal och reningsfunktionen i avloppsverket kan slås ut med stora utsläpp som följd. Alla oljecisterner blir med åren utsatta för olika angrepp. Ståltankar rostar och plasttankar kan skadas av bl.a. marksättningar. En regelbunden kontroll av dessa tankar är nödvändig och reglerad i lag.

Cisternkontroll

Vid kontrollen som ska utföras av ett ackrediterat kontrollorgan och tankrengöringen avlägsnas vatten och slam som samlats i botten av tanken. Därmed minskar risken att genomrostning skall ske. Godstjocklek, överfyllnadsskydd m.m. kontrolleras och tanken täthetsprovas och repareras vid behov.

Ackrediterade kontrollorgan

Kontrollerna ska genomföras av ett ackrediterat kontrollorgan. Det ackrediterade företagets besiktningsmän är godkända av Swedac som är den myndighet som godkänner och ackrediterar företag och som kontrollerar att besiktningsmännen har den nödvändiga kunskapen för att utföra besiktningen.

Företag i Värmland som har godkända besiktningsmän är bl a:

 • Ragnsells Special avfall AB
  Oljegatan 6 652 21
  Karlstad
  tel: 054-21 09 00
 • SUEZ, fd Sita
  Kvällsvindsgatan 2
  652 21 Karlstad
  tel: 054-85 27 90

När ska miljö- och byggkontoret kontaktas?

Om du tänker installera en cistern ska du informera miljö-, bygg och räddningsnämnden i en anmälan i god tid innan installationen. Detta gäller cistern utomhus eller förvaring av mer än 25 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde. Särskild blankett finns för detta.

Cisterner som tas ur bruk

Cisterner under jord som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Det avfall som då uppstår ska hanteras som farligt avfall. En cistern som tagits ur bruk ska du också anmäla till miljö-, bygg och räddningsnämnden på särskild anmälningsblankett.

Innehållsansvarig: Mats Eriksson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: