Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Miljö- och byggkontoret
 • Telefon: +4656016060
 • E-post: mbr@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Bygga eller riva

Som företagare måste du ansöka om bygglov för de flesta ny- om- och tillbyggnationer, men även för andra åtgärder som innebär förändring av lokalen eller om lokalens användningssätt förändras.

Som företagare gäller inga lättnader i bygglovsplikten, inga av undantagsreglerna som exempelvis "friggebod" gäller här.

Bygglov krävs för följande åtgärder

 • Nybyggnationer
 • Tillbyggnader
 • Ta i anspråk eller inreda byggnader för annat ändamål än de senast använts till eller för vilket bygglov har lämnats
 • Inreda ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri
 • Anordna upplag eller materialgårdar
 • Inrätta fasta cisterner eller andra fasta anläggningar för kemiska produkter (hälso- miljöfarliga samt varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser)
 • Uppföra murar eller plank
 • Anordna parkeringsplatser utomhus

Inom områden som omfattas av detaljplan krävs, förutom de åtgärder som nämnts ovan, även bygglov för att:

 • Färga om byggnader, byta fasadbeklädnad eller göra andra förändringar, om det avsevärt påverkar byggnadens yttre utseende
 • Sätta upp skyltar eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar

Det finns fler bygglovspliktiga åtgärder enligt plan- och bygglagen (PBL), de som nämnts ovan kan dock ofta relateras till företagare och deras verksamheter.

Om du tänker riva en byggnad inom detaljplanelagt område krävs i stort sett alltid rivningslov och rivningsanmälan.

När krävs anmälan?

Minst tre veckor innan byggnadsarbetena påbörjas ska byggherren lämna in anmälan till miljö- och byggkontoret om arbetena avser:

 • Ny- eller tillbyggnad
 • Ändringar av konstruktion, bärande delar eller avsevärd förändring av planlösning
 • Installation av ventilation, eldstäder, rökkanaler, eller hissar
 • Installation eller väsentlig förändring av VA
 • Anordnande av upplag, materialgårdar eller cisterner (i vissa fall även murar, plank och parkeringsplatser)
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen