Torsby kommun
Torsby kommun

Drönare hjälper kommunens olika verksamheter?

Två män framför en tv-skärm

Johan Erlandsson och Peter Bergström informerade media om planerna att utreda möjligheterna att använda drönare i kommunens tjänst

Torsby kommun undersöker hur drönare kan hjälpa till i olika kommunala verksamheter. Johan Erlandsson har anställts för att utreda detta, och hur det rent praktiskt skulle kunna fungera.

Vid en presskonferens den 26 oktober 2023 presenterade utredare Johan Erlandsson den nya satsningen som Torsby kommun gör just nu. Även räddningschef Peter Bergström berättar om hur räddningstjänsten redan idag använder drönare, och önskar utveckla det.

Annan förstudie och pilotprojekt väckte intresset

Torsby kommun har tidigare genomfört en förstudie och har ett pågående pilotprojekt för att testa hemleverans från landsbygdsbutiker i kommunen.

Under den förstudien har det framkommit att det finns intresse från kommunens förvaltningar att använda drönare till andra tillämpningar, framförallt drivet av att Torsby är en till ytan stor kommun och att mycket tid läggs på bilkörning.

Förstudie gav 65 olika förslag där drönare skulle kunna bidra

Johan Erlandsson har i en förstudie, på uppdrag av kommunen, tillsammans med förvaltningschefer, inventerat olika förslag där drönare skulle kunna bidra till att utveckla, förbättra och effektivisera kommunens verksamhet.

T.ex. har vård och omsorg nämnt att de gärna vill testa att använda drönare för leverans av mat och mediciner till sina brukare. Den främsta anledningen är att det är en utmaning att hitta personal som vill köra ut detta med bil.

Miljö- och byggkontoret har nämnt att deras medarbetare idag får lägga mycket tid på att köra bil för att göra enkla inspektioner. Om detta kunde göras med drönare istället skulle arbetstiden kunna läggas på mer kvalificerade uppgifter.

(Se här nere de 65 olika förslagen som kommit fram, som nu ska utredas vidare.)

Fortsatt utredning om hur vi kan genomföra förslagen

Nu är det dags att gå mer på djupet med dessa idéer och undersöka vilka av dessa som skulle kunna genomföras, och på vilket sätt det skulle kunna göras. Johan Erlandsson har nu anställts för att göra detta arbete. Så här beskriver Johan det arbete han nu ska göra:

Användning av UAS (drönare) i den kommunala verksamheten i Torsby kommun

Torsby kommun bygger vidare på räddningstjänstens erfarenheter och börjar använda drönare som verktyg i övrig verksamhet.

Drönare ett kraftfullt arbetsverktyg för kommunal verksamhet

Flera kommuner i Sverige har börjat använda drönare i sin verksamhet. Utöver räddningstjänstens redan ganska stora erfarenhet så använder framför allt drönare för kartering och inmätningar. Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, släppte 2021 en handbok om hur kommuner kan använda drönare där det framgår att möjligheterna är snudd på oändliga.

Förstudie visar på en stor mängd intressanta tillämpningar

Under förstudien om hemleverans från landsbygdsbutiker med drönare så visade flera förvaltningar sitt intresse för att använda drönare i sin verksamhet. Det ledde till att kommunen genomförde en förstudie där kommunens förvaltningar och avdelningar tillfrågades om vad de såg för tillämpningsområden och nyttor med att använda drönare. 65 olika tillämpningar identifierades med nyttor som avlastad personal, minskade kostnader, ökad kvalitet i arbetet, snabbare utförda uppgifter och minskad miljöpåverkan.

Tillstånd för flygning utom synhåll öppnar upp för stora nyttor

En del tillämpningar med stora nyttor går att sätta igång med mer eller mindre omedelbart, t.ex. inmätning med drönaren inom synhåll. Ett inmätningsuppdrag som idag tar en vecka kan med drönare genomföras på en dag. Andra tillämpningar ligger längre fram i tiden. En nyckel är när man kan få tillstånd att flyga utom synhåll eftersom det öppnar upp för att kunna ersätta en del av det omfattande bilåkande som görs i vår geografiskt stora kommun. Mycket arbetstid skulle då kunna användas till bättre saker än att köra bil. Ett exempel är sjuksköterskor som idag lägger mycket tid på att köra och hämta medicin flera gånger i veckan i norra delen av kommunen -tid som skulle kunna användas för att ge vård istället.

Regelverket för att få flyga utom synhåll är under utveckling. Idag är det ganska krångligt att få tillstånd, men det lär bli enklare inom de närmaste åren. För att få lov att flyga utom synhåll så kommer det dock alltid att krävas att organisationen kan visa upp ett gediget säkerhetsarbete och har mycket flygerfarenhet.

Egen verksamhet eller upphandlade tjänster?

Det finns flera duktiga drönarföretag i Norden med mycket erfarenhet och alla tillstånd klara. En del kommuner väljer att upphandla drönartjänster från dessa företag, medan andra kommuner väljer att bygga upp sin egen verksamhet. Torsby kommun väljer det senare alternativet, eftersom:

 • Vi har en långsiktig plan att kunna använda drönare inom en stor mängd tillämpningar, där en del handlar om att ersätta en del bilresor
 • Erfarenheten av upphandlade tjänster generellt inte alltid är den bästa, eftersom vi är en relativt liten kund som är rätt tidsödande att ta sig till. Egen förmåga ger snabbare resultat.
 • Vi kan dra nytta av den flygsäkerhetskompetens som finns på flygplatsen

Integrerad UAS-organisation

Som sagt så har vi redan ganska avancerad drönarverksamhet i kommunen, via Räddningstjänsten. När övrig kommunal verksamhet ska börja använda drönare så är det viktigt med ett tätt samarbete för att garantera flygsäkerheten, få ett bra resursutnyttjande och största möjliga nytta av investeringen. Hur detta bör organiseras i en kommun är under utveckling i Norden och vi kommer att få arbeta en del med att få till organisationen på ett bra sätt.

Börjar med enklare uppdrag

Många intressanta tillämpningar går att komma igång med ganska snabbt. Det handlar om de uppdrag som går att genomföra med drönaren inom synhåll, t.ex. kartering och inmätning av nya bostadsområden.

Långsiktig plan för att kunna flyga utom synhåll till vilken position som helst

Parallellt med att vi börjar genomföra identifierade tillämpningar inom synhåll så börjar arbetet med att få tillstånd att flyga utom synhåll. Detta sker stegvis, där första målet är att få flyga en kilometer utom synhåll enligt ett så kallat standardscenario. Därefter bygger vi ut steg för steg med slutmålet att kunna flyga utom synhåll till vilken position som helst inom kommunen. Detta mål ligger kanske 10 år bort.

De 65 förslagen som framkommit, som nu ska undersökas närmare

Under de fyra workshoparna med räddningstjänsten och krisberedskapen, Socialförvaltningen, miljö- och byggkontoret och tekniska avdelningen har 65 unika tillämpningar och sex nyttor identifierats. Tillämpningarna har kategoriserats och nedan listas de tillämpningar som är mest intressanta för verksamheterna, sorterat i tidsordning, från de som redan är igång till de som ligger längst fram i tiden.

Det finns flera sätt att kategorisera tillämpningarna. Här är ett sätt, med 13 kategorier. Antal tillämpningar inom varje kategori anges inom parentes:

 • Mäta/hitta utsläpp/nedskräpning/värme/brand (10)
 • Identifiera saker i behov av underhåll eller reparation (8)
 • Godstransport (7)
 • Genomföra fysisk åtgärd (7)
 • Kartor och ritningar (6)
 • Tillsyn och förelägganden (6)
 • Följa utveckling över tid (5)
 • Överblick vid akuta/tillfälliga skeenden (4)
 • Eftersök (2)
 • Översikt vid bygglov/detaljplan (2)
 • Presentationsmaterial (2)
 • Kommunikation (2)
 • Mäta volym (1)

Nyttor

De främsta nyttorna som identifierades var (antal tillämpningar inom parentes):

 • Ökad kvalitet (45)
 • Avlastad personal (41)
 • Snabbare utförd uppgift 41)
 • Ökad säkerhet (40)
 • Minskad miljöpåverkan (40)
 • Minskade kostnader (40)

Tillämpningar som redan är igång hos räddningstjänsten

 • Eftersök av försvunna personer
 • Undersöka befarad olycka, t.ex. om det är någon ombord en drivande eka
 • Identifiering av utsläpp och brandhärdar med IR-kamera
 • Överblick över olycksplats (med livestreaming till ledningscentral), t.ex. brand, olycka, dammbrott
 • Övervakning av höga flöden där det är svårt att komma nära
 • Överblick över folksamlingar
 • Överblick om husbilar står brandfarligt, t.ex. Höljes o Östmark när det är event

Framtida tillämpningar av extra stort intresse, inom synhåll (möjligt år 2024)

 • Släppa släckgranater
 • Mäta in ett nytt område för primärkarta. Vägkant, staket, murar, var har grejerna hamnat när bygget är klart? Inspektera nya områden, få med allt. Man ser inte så bra från marken.
 • Inmätningar för grundkartor, nybyggnadskartor och övrigt projekteringsunderlag
 • Höjdmodeller med laserscanning (så man kan se höjden någorlunda bra även om det finns skog/sly)
 • Volymberäkningar på snöhögar, deponier, stenar, jordhögar
 • Filma ett område man gör tillsyn på som är svårt att nå till fots eller med fordon -lättare om man filmar/fotar med drönare. Även mäta hur stora täkter är.
 • Progression/status på arbeten som är igång. Kan få en serie på byggprocessen. Kolla så att någon är där och jobbar.
 • Bekämpa mygg

Framtida tillämpningar av extra stort intresse, utom synhåll inom begränsat område (möjligt år 2026-2027)

 • Läkemedel från Likenäs till Stöllet och Sysslebäck. Hämtas idag av sjuksköterskor/undersköterskor (mkt tid att spara, med kvalificerad personal)
 • Läkemedelsleverans från apoteket till Herrgården, Linden, Lövenstrand fyra dagar i veckan.
 • Transporter av prover. Tidsbegränsningar på hur lång tid det får ta innan provet analyseras.
 • Mäta bakgrundsstrålning på 10 platser dagligen i kommunen vid radioaktiva utsläpp
 • Kolla om en väg är farbar

Framtida tillämpningar av extra stort intresse, utom synhåll i obegränsat område (möjligt ca. år 2030)

 • Eftersök av försvunna personer
 • Undersöka befarad olycka, t.ex. om det är någon ombord en drivande eka
 • Köra ut hjärtstartare
 • Släppa släckgranater
 • Vid kriser, komma i kontakt med befolkning om mobilnät är nere och vägen är avskuren
 • Identifiering av utsläpp och brandhärdar med IR-kamera
 • Leta misstänkt skogsbrand
 • Mäta gaser när det är farliga utsläpp som man inte vill vara nära med personal
 • Överblick över olycksplats (med livestreaming till ledningscentral), t.ex. brand, olycka, dammbrott
 • Övervakning av höga flöden där det är svårt att komma nära
 • Överblick över folksamlingar
 • Överblick om husbilar står brandfarligt, t.ex. Höljes o Östmark när det är event
 • Progression/status på arbeten som är igång. Kan få en serie på byggprocessen. Kolla så att någon är där och jobbar.
 • Mäta in nytt område för primärkarta. Vägkant, staket, murar, var har grejerna hamnat när bygget är klart? Inspektera nya områden, få med allt. Man ser inte så bra från marken.
 • Höjdmodeller med laserscanning (så man kan se höjden någorlunda bra även om det finns skog/sly)
 • Volymberäkningar på snöhögar, deponier, stenar, jordhögar
 • Inmätningar för grundkartor, nybyggnadskartor och övrigt projekteringsunderlag
 • Filma ett område man gör tillsyn på som är svårt att nå till fots eller med fordon -lättare om man filmar/fotar med drönare. Även mäta hur stora täkter är.
 • Uppföljning av tillsynsärenden (är skrotbilen borta, är farliga ladan riven, är skräpet borta?)
 • Undersöka klagomål på skällande hundar
 • Bekämpa mygg

Läs slutrapporten från förstudien

Här kan du läsa slutrapporten från förstudien där de 65 förslagen kom fram. Word, 3.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Mer information

Kontakta utredare Johan Erlandsson på tfn 070-773 16 82 eller e-post johan.erlandsson@torsby.se eller

Kommundirektör Thomas Stjerndorff på tfn 070-344 45 67 eller e-post thomas.stjerndorff@torsby.se.

Räddningschef Peter Bergström på tfn 0560-161 25 eller e-post peter.bergstrom@torsby.se.

Innehållsansvarig: Johan Erlandsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: