Om oss

Arbetet med att bygga upp utvecklingsmiljön Circlab började redan 2015. Verksamheten har byggts upp med hjälp av medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), Torsby kommun och Region Värmland. Vårt arbete har syftat till att utveckla en verksamhet som stödjer innovation, entreprenörskap och kunskapsutveckling inom området additiv utveckling och biokompositer. Vi vill också bidra till att att öka förädlingsvärdet på restströmmar från skogen (till exempel sågspån) och till att utveckla den skogsbaserade bioekonomin.

Sedan februari 2022 ingår Circlab även som resurs i Stjerneskolans 3-åriga teknikutbildning med inriktning Design och produktutveckling med 3D profil. Utrustningen och verksamheten bedrivs i lokaler som är integrerade med gymnasieskolan.

Vi har ett stort nätverk både regionalt och nationellt. Exempel på samarbetspartners regionalt är Paper Province, Sting Bioeconomy, Pro2Be på Karlstads universitet, IUC Dalarna med flera. Tillsammans utgör vi ett ekosystem som vill ge företag och innovatörer de bästa förutsättningarna för att snabbt kommersialisera sina produkter och tjänster med koppling till skogsbaserad bioekonomii.

Vi har också samarbeten med olika aktörer när det gäller utrusning och material, t e x RISE i Mölndal, ABB, KFM och UPM.

Projektverksamhet

För att utveckla och tillgängliggöra vår kunskap och utrustning så deltar vi i olika projekt. Projekten kan vara finansierade av offentliga aktörer såsom Tillväxtverket och Vinnova, Region Värmland och Torsby kommun, eller vara helt företagsfinansierade. De kan gälla marknadsnära produkt- och materialutveckling eller forskning. I projekten bygger vi också relationer och vårt nätverk växer ständigt. Genom vårt nätverk hittar vi nya samarbetspartners, får tillgång till de senaste rönen inom området och där kan vi hitta hjälp om vi inte själva hittar lösningen på ett problem.

Avslutat projekt

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland (Bioinno), var ett samverkansprojekt med syfte att främja innovation och entreprenörskapp inom skogliggbioekonomi i Värmland och Dalarna.

I projektet deltog förutom Circlab (Torsby kommun) även Paper Province, Dalarna Science Park och IUC Dalarna. Paper Province var projektägare och finansiärer var Tillväxtverket tillsammans med Torsby kommun och Region Värmland.

Projektet riktade sig till små och medelstora företag (SMF, upp t o m 249 anställda, max 50miljoner i omsättning) och kunde stötta till exempel genom rådgivning, forskarkontakt, prototypframtagning och andra genvägar ut på marknaden.

På Paper Province hemsida kan kan du läsa mer om projektet. Här finns en film om projektet.