Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Östmarks skola
 • Telefon:
 • E-post: ostmarksskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 73. Östmarks skola
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Metbäcksvägen 3, Östmark

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Grundskolan Östmark

Frånvaro, talsvar: +4656016315
Fritidshem: +46730572618
Kök: +46732745814

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Östmarks skola

Östmarks skola ligger i byn Östmark cirka två mil nordväst om Torsby tätort. På skolan går cirka 60 elever från förskoleklass till årskurs 5.

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

Skolans 60 elever är indelade i tre klasser. Förskoleklass till och med årskurs 2 går i en klass, likaså gör årskurs 3 och 4. Medan årskurs 5 går i en egen klass. I varje klass går cirka 10–20 elever. På Östmarks skola arbetar totalt nio personal med skolundervisning eller fritidshemverksamhet.

Undervisning och arbetssätt

I undervisningen används arbetssättet SKUA, språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Det innebär att alla elever oavsett modersmål ska erbjudas en undervisning av hör och likvärdig kvalité. Språket används i lärandet och på så vis utvecklar eleverna språk- och ämneskunskaper parallellt.

Skolan och fritidshemmet arbetar med trivselledare, det är elever och personal som utbildats i ledarskap och fått tillgång till ett utbud av olika lekar och aktiviteter. Trivselledarnas uppgift är att bidra till en bättre sammanhållning och tryggare skolmiljö genom att organisera lek och aktivitet på raster.

På skolan finns även en fadderverksamhet för att öka tryggheten och gemenskapen mellan elever i olika årskurser. De äldre elever har i uppdrag att vara goda förebilder för de yngre.

Digitalisering

Eleverna har tillgång till Ipads och datorer i undervisningen och klassrummen är utrustade med smartboards.

Byggnader

I den avlånga huvudbyggnaden sker en stor del av undervisningen för samtliga årskurser. Där håller även förskolan och fritidshemmet till. På skolan finns en idrottshall och i en separat byggnad finns matsalen och ett mindre skolbibliotek samt en undervisningssal i källarplanet. Några gånger varje termin får skolan besök av bokbussen där eleverna kan låna och lämna böcker. En gång i veckan reser elever från årskurs 3–5 till Holmesskolan för undervisning i textil- och träslöjd.

Matsal

I matsalen som ligger i en separat byggnad serveras det mat som är lagad i skolans egna kök. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Utemiljö

Skolan ligger i ett lugnt område med närhet till fridfull natur, skog, landskap och den vackra älven Röjdan. På skolgården finns utrymme för lek, aktivitet och rörelse. Det finns gungor, en fotbollsplan, möjlighet att spela basket m.m. Skolans trivselledare ser även till att organisera roliga lekar och aktiviteter på rasterna. Eleverna tillbringar alla sina raster ute på skolgården och det finns alltid en rastvärd med.

Elevinflytande

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och där lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Tobaksfri skoltid

På alla grundskolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid, det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunsens drogförebyggande arbete.

Fritidshem

I skolans huvudbyggnad finns ett fritidshem för barn som behöver fritidsomsorg på morgon och eftermiddag. På fritidshemmet går cirka 44 elever. Här kan du läsa mer om fritidshemmet.

I samma lokal som fritidshemmet finner vi även förskolan Sörgården med två avdelningar. Här kan du läsa mer om förskolan Sörgården.

Innehållsansvarig: Meta Keck Carle
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: