Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Holmesskolan
 • Telefon:
 • E-post: holmesskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 64. Holmesskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby

Person

 • Louise Nilsson
 • Skolassistent
 • Tfn: +4656016233
 • Mobil: +46732712133
 • E-post: louise.nilsson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby
 • Meta Keck Carle
 • Rektor
 • Tfn:
 • Mobil: +46702198302
 • E-post: meta.keck-carle@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Holmesskolan

Holmesskolan är en lågstadieskola som ligger i Torsby tätort. På skolan går cirka 300 elever från förskoleklass till årskurs 3 och det finns även anpassad grundskola.

Holmesskolan, vitahuset

På bilden syns en av Holmesskolans byggnader, vita huset. Foto: Johan Nilsson

Adress och telefonnummer

Det finner du högre upp på denna sida, om du klickar på ikonen ”Kontakt".

Elever och personal

Skolans 300 elever är fördelade i totalt 14 klasser och i varje klass går cirka 20 elever. På Holmesskolan arbetar cirka 50 personal varav 25 lärare.

Klasserna läsåret 2020/2021

 • Förskoleklass: tre grupper
 • Årskurs 1: tre klasser
 • Årskurs 2: fyra klasser
 • Årskurs 3: fyra klasser

Anpassad grundskola

På Holmesskolan finns även en anpassad grundskola (tidigare kallad grundsärskola), där kan elever få anpassad utbildning utefter sina förutsättningar. Här kan du läsa mer om anpassad grundskola.

Undervisningen och arbetssätt

Skolans lärare arbetar även i olika arbetslag, detta skapar ett nära samarbete mellan lärare i varje årskurs, på så vis kan eleverna lätt känna förståelse och trygghet i arbetssättet.

Skolans gemensamma grundidé är att skapa en trygg miljö där man har lust att lära, äger sitt lärande och ser sammanhang. Det kooperativa lärandet bidrar till en god samanhållning och gemenskap, dessutom utvecklas elevernas samarbetsförmåga på så vis.

Digitalisering

Eleverna har tillgång till Ipads och datorer i undervisningen och klassrummen är utrustade med smartboards.

Skolbyggnaderna

Undervisningen för årskurs 1 till 3 sker främst i huvudbyggnaden där det finns gott om plats för lärande i olika gruppstorlekar. Förskoleklasserna och fritidshemmet håller till i en separat byggnad, det bidrar till en bra och trygg lärmiljö. På skolans stora område hittar vi idrottshall, skolbibliotek och slöjdsalar.

Matsal

I en separat byggnad finns den rymliga och trivsamma matsalen, där serveras lunch från Bergåsens centralkök i Torsby. Men många förberedelser och viss matlagning sker även i skolans kök för att hålla maten fräschare och för att underlätta beräkningar av mängden mat. Detta bidrar till att minska matsvinnet. Här kan du läsa mer om skolmaten.

Utemiljö

Den stora skolgården med varierad miljö är mycket omtyckt av många elever. Det finns både terrängmark och mer öppna ytor med gungor, bollplaner, lek- och klätterställningar. Eleverna är ute varje rast och på skolgården finns alltid någon rastvakt för att skapa en tryggare miljö. Varje termin anordnas även uteaktiviteter och speciella friluftsdagar.

Mellan skolan, Torsby centrum och bostadsområden finns fina gång- och cykelbanor vilket gör att elever kan ta sig till och från skolan på ett enkelt och säkrare sätt.

Elevinflytande

På alla grundskolor i Torsby kommun har eleverna möjlighet att vara med och påverka, ta ställning i olika frågor och lära sig hur demokratiska beslut fattas. Ungefär en gång i månaden har alla klasser klassråd där eleverna kan vara med och påverka, en del av ärendena tas även vidare till elevrådet. I elevrådet sitter representanter från varje klass och i elevrådet lyfts frågor och åsikter kring arbetsmiljö, lärande, kost m.m.

Ibland får även eleverna svara på enkäter där de får möjlighet ta ställning och framföra åsikter anonymt.

Tobaksfri skoltid

På alla skolor i Torsby kommun är det tobaksfri skoltid. Det innebär att det inte är tillåtet för varken elever, personal eller besökare att använda tobaksprodukter under skoltid. Detta gäller alltså även under till exempel utflykter, friluftsdagar och skolresor. Genom att stötta unga att avstå från tobak bidrar det till en bättre hälsa, bättre lärmiljö och en mer rättvis och hållbar värld. Här kan du läsa mer om kommunsens drogförebyggande arbete.

Fritidshem

Många av eleverna på skolan går på någon av skolans tre fritidsavdelningar. De olika avdelningarna är indelade efter olika årskurser. Fritidspersonalen erbjuder uteaktiviteter, lek, individuellt anpassade aktiviteter och lärande som är grundad i läroplanen. På fritidsavdelningen Kulingen går även elever från årskurs 4–6 från Frykenskolan på morgonen och kvällen efter klockan 16.30. Här kan du läsa mer om Holmesskolans fritidshem.

Innehållsansvarig: Meta Keck Carle
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: