Torsby kommun
Torsby kommun

Frågor och svar om nya Frykenskolan

Under resans gång har skolledning, tekniska avdelningen och kostverksamheten haft dialog med föräldrarepresentanter kring den nya skolan. Här finner du frågor och svar som ställts och lämnats.

Är det taget ett beslut på årskurs 4-5 skall flytta till Frykenskolan?

Beslut är taget i Barn- och utbildningsnämnden och berörda förvaltningar har fått i uppdrag att ta fram ett underlag för upphandling. Upphandlingen ligger ute nu och underlaget är offentliga handlingar.

Varför görs denna åtgärd?

Behovet av ett samlat mellanstadium har utifrån läroplanens uppbyggnad egentligen funnits sedan 2012, men den främsta orsaken som satt saker i rullning är Holmesskolans trångboddhet. Holmesskolan har idag 9 klassrum i modulbyggnader för att kunna få plats med alla elever, detta har också påverkat elevernas rastyta negativt. Modulerna är ingen långsiktig lösning, utan bör vara en kortsiktig sådan som nu funnits i snart fem år.

Vilka pedagogiska risker finns med en sådan omorganisation?

Det är lättare för oss att se de pedagogiska fördelarna än riskerna. Läroplanen tex är uppbyggd efter stadierna; låg-, mellan- och högstadiet. Det innebär att kunskapskraven i hänger ihop stadievis årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Detsamma gäller timplanen numera, den är också styrd ifrån Skolverket utifrån de olika stadierna.

Eleverna kommer då att få möjligheten att undervisas av samma lärare från årskurs 4 till 6, istället för 4 till 5 som det är idag. Detta ger eleverna en trygghet i och med relationerna till lärarna, och stärker rättssäkerheten vid betyg och bedömning.

Samverkan mellan lärarna på mellanstadiet och högstadiet kommer att bli enklare när det finns en geografisk närhet, något som också gynnar eleverna mot fortsatta studier.

Utmaningen blir samtidigt att vidhålla den samverkan som finns mellan låg- och mellanstadiet idag, så att vi inte tappar den röda tråden.

Vilka sociala risker finns för våra barn med olika inflytande äldre elever, kunskap från andra kommuner som gjort denna åtgärd är inte positiva, är detta undersökt?

En omorganisation innebär alltid avvägning mellan fördelar och nackdelar. På Holmesskolan träffas elever från 6 år till 11 år, vilket har många fördelar. Åldersspannet mellan mellanstadiet och högstadiet blir i stort sett detsamma och ska kunna hanteras det också. Fadderverksamhet och samarbeten på olika sätt mellan stadierna kan t.ex. stärka banden mellan eleverna.

Inom alla stadier och skolorganisationer över landet, så finns det goda exempel och mindre goda exempel. Vi utgår ifrån är både från SKL, Skolinspektionen och Skolverket, och deras erfarenheter från framgångsrika skolor/skolkommuner. Där lyfter man inte fram olika stadieindelningar som en parameter, utan fokuserar främst på skolans ledarskap, lärares kompetens, att ha höga förväntningar på organisationens alla led, uppföljning och analys, arbete med relationer, tydlig ansvarsfördelning, stöd till elever med svårigheter och enighet kring skolans målarbete.

Vilka ekonomiska vinster görs med denna flytt?

Från och med höstterminen 2020 kommer kommunen inte längre att betala hyra för Holmesskolans moduler, men den kostnaden täcker inte kostnaden för tillbyggnaden för 4-6an. Vore det inte för Holmesskolans trångboddhet så hade situationen sett annorlunda ut, för rent ekonomiskt är det ingen vinst.

Vilka alternativ är framtagna?

Inga andra alternativ framtagna.

Bygga vid Holmeskolan istället?

Barn- och utbildningsförvaltningen hyr sina lokaler av tekniska avdelningen. Där har man också gjort bedömningen att placeringen vid Frykenskolan är det bästa alternativet.

Använda/Förnya de skolor (Oleby) som finns redan idag?

Se svaret ovan.

Hur är det tänkt med gymnastik/skolgård/lek möjligheter? Blev ju inte bra vid förra flytten.

Erfarenheten vid ombyggnationen av Frykenskolan har varit uppe till diskussion. Därför har vi denna gång inkluderat utemiljön i upphandlingen, så att vi inte ska hamna i samma sits.

Fritidsverksamhet? Finns ju flera elever som inte kan av olika anledningar avsluta dagen tidigt och behöver fritids?

Fritidshemmet kommer läsåret 19/20 att vara kvar på Holmesskolan och eleverna som berörs kommer att följas till och från fritids av vuxen. Organisationen för fritidshemmet läsåret 20/21 är inte beslutat.

Schema, förändringar?

Frågan kan syfta på många saker och är svår att besvara, förtydliga gärna.

Busshållplatsen vid Frykenskolan? Flyttas? Trångt?

Busshållplats för skolskjutsen kommer att placeras på Gärdesgatan. Linjetrafiken är samma som idag, Vitsandvägen.

Tror kommunen med detta beslut att fler vill bo i Torsby?

Om fler vill flytta till kommunen har inte varit en del av uppdraget att se på. Eleven har varit i fokus; utifrån Holmesskolans trångboddhet, hur kan vi organisera skolan i centralorten och samtidigt ta hänsyn till läroplanen, timplan m.m.

Redan nu finns många elever vid Frykenskolan som känner stort utanförskap. Skapar inte detta beslut ännu fler elever som tidigare hamnar i psykisk ohälsa och utanförskap?

Elevhälsan har samma uppdrag som tidigare på våra skolor att arbeta förebyggande mot bl.a. psykisk ohälsa. Folkhälsomyndigheten pekar inte på några samband mellan psykisk ohälsa i skolan och antalet elever eller stadieindelningar. De pekar främst på sambandet med lärandemiljön, individens skolprestationer och en likvärdig skola.

Utemiljö vid Frykenskolan ...

- det måste garanteras att det finns möjlighet till utelek; klätterställningar, fotbollsplan och ytor att springa på. Som det är nu finns en fotbollsplan, ska det göras en till så alla får plats? Lovade vida förra byggnationen att det skulle finns en lämplig utemiljö, men så blev det inte. Detta saknas av årskurs 6 som gärna vill vara ute och leka.

Se även tidigare svar. Tilläggas kan att eleverna har fått komma med idéer genom elevrådet på Holmesskolan. Alla idéer kan vi inte leva upp till, men vill skapa en skolgård som bjuder in till lek.

Matsal – är tanken att årskurs 4 och 9 ska äta tillsammans? Räcker matsalen till? Trångt redan i nuläget

Sett till kvadratmeter så räcker dagens matsal för alla, men det förutsätter anpassad schemaläggning som alltid. En konsult är inkopplad på just denna fråga och arbetar med Ninni Boss på Kost och Städ. Vi kommer också att bjuda in Ninni till nästa föräldrasamråd.

Idrottshallen; inte lämpligt att elever i årskurs 4 byter om i samband att äldre elever har sina idrottslektioner.

Detta är i mångt och mycket en schemateknisk fråga som vi får ha i beaktning. Vi vill alltid förebygga krockar i tex omklädningsrummet, så långt det är möjligt.

Är det den grundläggande tanken att de lärare som de får i årskurs 4 är de som följer dem till årskurs 6? Vore önskvärt så man har lättare att bedöma elevers förmågor/kunskaper om man följer dem under hela mellanstadiet och inte byter inför årskurs 6 som nu.

Det är den grundläggande tanken. Sedan spelar även lärarens behörigheter in i tjänstefördelningen.

Fritids – hur kommer det fungera för de elever som är i behov av det? Ska det finna en fritidsverksamhet på Frykenskolan eller behålls den på Holmesskolan?

Se tidigare svar.

Det är viktigt att eleverna i mellanstadiet får vara barn, leka och känna sig trygga och påskyndas in i tonåren. Kommer de yngre eleverna störas av de äldre?

Som vi skrev ovan har vi idag ett liknande åldersspann på Holmesskolan. Utemiljön och många av de andra organisatoriska delarna som vi har lyft i tidigare frågor har inverkan på elevernas trygghet. Vi ser i och med ett samlat mellanstadium att årskurs 6 kommer hamna i rätt stadie och att dessa barn får just en bättre möjlighet att vara barn.

Kommer de ha samma lärare som nu? Kommer de barn som är på RC nu hamna ihop med barn i 6-9:an på RC där?

Det är en organisations- och tjänstefördelningsfråga. Dock är planen att arbetslaget som möter eleverna i årskurs 5 ht-19, också kommer att följa dem till årskurs 6.

Hur löser man det med lokaler för idrott, slöjd, musik och bild?

Vad gäller idrotten så ser vi att stadierna får plats i idrottshallen, det som kan bli aktuellt är att årskurs 9 eventuellt får något pass i Stjerneskolan. Vad gäller slöjden så kommer samtliga att få plats i Frykenskolans lokaler läsåret 20/21, läsåret 19/20 behöver vi dock använda Holmesskolans lokaler för årskurs 5. Musik och Bild kommer det att finnas utrymme för på Frykenskolan, Bilden kan förläggas i de klassrum som tillkommer i nybyggnationen då de kommer att ha tillgång till vatten.

Kommer det att finnas personal ute på rasterna?

Det kommer att finnas rastvärdar.

Kommer de att gå i samma klass upp till årskurs 9 eller kommer klasserna att göras om i åk 7?

Vi ser ingen anledning att göra om klasser om det inte finns ett behov.

Vilka regler kommer gälla får åk 5 t.ex. köpa godis, ha med mobiltelefonen ute, får de gå in i andra byggnader på Frykenskolan?

Skolans regler är det ytterst ansvarig rektor som bestämmer, dock ska vi involvera föräldrar, elever och personal i detta arbetet.

Hur kommer utemiljön att se ut?

Se bifogad ritning.

Hur kommer musikskolans instrumentundervisning bedrivas?

Frågan hänvisas till Kulturskolan.

Kommer det att finnas möjlighet att ha modersmålsundervisning?

Ja, modersmålsundervisning kommer ske som tidigare utifrån ansökan.

Var i beslutsprocessen angående flytten är kommunen i nuläget?
Varför görs denna åtgärd? Flytten med årskurs sex blev inte lyckad.

Just står vi i en upphandlingsprocess.

Vilka pedagogiska risker finns med en sådan omorganisation?

Se svar ovan.

Vilka sociala risker finns för våra barn med olika inflytande av äldre elever? Kunskap från andra kommuner som har gjort denna åtgärd är inte positiva. Är detta undersökt? Det verkar som om det redan nu är stora problem att lösa elevers skolsituation på Frykenskolan då man väljer lösa dem på annan skola. Så hur ska ni lösa dessa elevers rätt till skolgång framöver? Finns redan nu många elever med ohälsa vid Frykenskolan som känner stort utanförskap. Skapar inte detta beslut ännu fler elever som tidigare hamnar i psykisk ohälsa och utanförskap?

Se svar ovan. Vad gäller Frykenskolans lokaler vid Stjerneskolan, beror detta på brist på lämplig lokal under detta läsår.

Vi vill se hur schemat är tänkt att fungera för idrottslektionerna HT 2019 och HT 2020. Kommer gräsplanen vid Frykenskolan användas vid idrottslektioner?

Schemaläggningen görs under senare delen av våren. Gräsplanen kommer främst att användas till rastaktivitet.

Har någon kontakt tagits med föreningar/fritidsförvaltningen som använder Frykenhallen efter kl 16 vardagar och helger? Behövs mer yta eller fler hallar för både lektioner och fritidsverksamheten? Ibland kan Fritids behöva ha tillgång till en idrottshall. Har detta vägts in i besluten?

I uppdraget har det inte varit aktuellt med att se över idrottshallar och dess nyttjandegrad efter skoltid. Skolan har tillgång till Frykenskolans idrottshall fram till 16:00. Vi har därutöver tillgång till en aktivitetslokal, där en bassäng tidigare var lokaliserad.

Vi vill se hur ni tänkt lösa matsituationen och ett schema över hur lång tid och vid vilken tid elever får möjlighet att äta. Schema över detta vore bra och hur många som äter samtidigt?

Se ovan.

Vi vill se en karta över hela utemiljön och en beräkning på ytan för varje elev/årskurs. 25-55 kvm/elev beroende på ålder blev sagt på mötet. Hur har kommunen tänkt kring skolgård och lekmöjligheter? Vid förra flytten hände ingenting kring detta.

Utemiljön är viktig då den är en del av skolans pedagogiska resurs, mötesplats och en plats för lek. Därför har utemiljön varit högt prioriterad under hela projekteringen. Klara arkitekter, har varit behjälpliga under processen med idéskisser och ritningar utifrån skolans önskemål. Vid val av lekredskap har eleverna haft inflytande genom önskemål och förslag. När det gäller hur stor en skolgård bör vara finns inga fastställda normer, bara erfarenhet som pekar på de kvadratmeter som nämndes vid mötet. Det viktigaste är hur den är utformad så att en god utomhusmiljö tillskapas.

Skillnaden från förra flytten är att denna gång ingår utemiljön i upphandlingen. Utemiljön kring Ekeby och tillbyggnaden måste tänkas in som två delar, den första delen ska vara brukbar vid läsårsstarten 2019 och den andra delen då tillbyggnaden är iordningställd i samband med läsårsstarten 2020.

Vi vill se en ritning över hela skolområdet som eleverna kommer vistas på, där allt är med även parkeringar.

Det ritningsförslag som tekniska avdelningen och konsultfirman UNIVA tagit fram över hela skolområdet tar hänsyn till skolans krav på att skapa en trafiksäker skolgård. Ritningsförslaget innehåller även trafiklösningar runt Frykenskolan. Läroverksgatan, Gärdesgatan och Norra Ringvägen. Tekniska avdelningen projekterar även gång- och cykelvägar till Frykenskolan.

Hur ska fritidsverksamheten praktisk lösas? Lokaler? HT2019 och även HT2020.

HT2019 kommer fritids att ordnas på Holmesskolan, där vuxen promenerar med eleverna. HT2020 ordnas fritids på Frykenskolan i de nya lokalerna som också blir anpassade för fritidsverksamhet.

Under nästa läsår kommer det byggas bakom Ekeby. Det känns onödigt att redan till hösten flytta femmorna mitt i byggnationen. Varför inte vänta tills allt är klart?

Det beslutet är taget utifrån Holmesskolans trångboddhet.

Kommer årskurs fyra och fem få håltimmar i sina scheman?

Mellanstadieklasserna har idag inga håltimmar och vi ser inte att det heller blir aktuellt framöver.

Kommer det finnas Cafeteria på Frykenskolan? Vilka får tillgång till den?

Frykenskolans cafeteria, Ljusgården, kommer att finnas kvar i befintliga lokaler. Mellanstadiets möjligheter till detta är en del av skolans regler som besvarades ovan.

Biblioteket och dess utformning vore bra med information kring.

Biblioteket kommer att vara kvar i dess nuvarande lokaler, om behovet kräver mer utrymme så finns möjligheter att utöka.

Busshållplatsen, hur kommer den fungera och se ut? Föräldrarådet ber kommunen se över så fler elever får åka buss och slipper utsättas för faror i svåra trafiksituationer på sin väg till skolan.

Se svar ovan.

Vilket informationssystem kommer kommunen välja att ge ut informationen till elever och föräldrar på i framtiden? Det system som Holmesskolan just nu använder funkar inte.

Vi är medvetna om att dagens lärplattform inte är optimal. Detta arbetar vi med och har en tät dialog med IST. Vi ser också behov av förbättringar från skolans håll.

Källor

https://skl.se/skolakulturfritid/forskolagrundochgymnasieskola/sklssatsningarutvecklaskolan/framgangsrikaskolkommuner.213.html

www.skolverket.se/skolutveckling

www.skolinspektionen.se/globalassets/publikationssok/broschyrer/sammanfattning-forskningsoversikten.pdf

www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/april/brister-i-skolan-kan-forklara-okande-psykisk-ohalsa/

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Frykenskolan
 • Telefon: 0560-162 50
 • E-post: frykenskolan@edu.torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 62. Frykenskolan
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Person

 • Agneta Mellgren
 • biträdande rektor
 • Tfn:
 • Mobil: 073-270 12 28
 • E-post: agneta.mellgren@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Anna Renhult
 • rektor
 • Tfn:
 • Mobil: 073-271 22 56
 • E-post: anna.renhult@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Marianne Ohlsson
 • skolassistent
 • Tfn: 0560-162 50
 • Mobil: 073-275 63 03
 • E-post: marianne.ohlsson@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby

Grundskolan Frykenskolan

Skolans expedition 0560-162 50 har telefontid 9-12, 14-15 måndag till fredag.

Frånvaro, talsvar: 0560-163 15
Kök: 0560-162 70
Vaktmästare: 070-640 76 27

När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen