Torsby kommun
Torsby kommun

Föräldrainformation

Elevhälsoteamen på skolorna består av olika yrkesgrupper. Den medi­cinska delen omfattar skolsköterska och skolläkare. Vi ska stödja eleverna i att nå kunskapsmålen genom att arbeta för att de ska utveckla/behålla en god hälsa och bra lärmiljö. Vi är även delaktiga i skolornas generella förebyggande och hälsofrämjande insatser

Elevhälsans medicinska insatser

Eleven kan vid behov uppsöka skolsköterskan för enklare sjukvård och rådgivning. Tid till skolläkare bokas efter överenskommelse med skolsköterskan. Både skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt.

Hälsobesök

Elever erbjuds hälsobesök i förskoleklass, år 2, 4, 7 och 1 i gymnasiet. Det innefattar allmänna hälsokontroller/tillväxt och hälsosamtal. Syftet är att bevara/förbättra hälsan samt att identifiera eventuella hälsoproblem. Kompletterande hälsokontroller erbjuds vid behov och vid avvikelser konsulteras skolläkare.

Inför hälsobesöket i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 7 lämnas en hälsoenkät till vårdnadshavare/elev. Den ligger till grund för kommande hälsobesök. Skolsköterskan inhämtar även information av förskollärare/klasslärare för att bedöma om eleven har behov av stöd i något avseende. Hälsoenkäten i gymnasiets årskurs 1 fylls i av eleven själv.

Vaccinationer

Årskurs 2 Vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund
Årskurs 5 Vaccination mot humant papillomvirus (HPV) Dos 1 + dos 2
Årskurs 8 Vaccination mot difteri, stelkramp och kikhosta.

Alla vaccinationer journalförs enligt lag i ett nationellt vaccinationsregister.

Vid erbjudande om vaccination krävs skriftligt medgivande från vårdnadshavare. Hälso- och sjukvården utgår från, om annan information inte finns, att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en skrivit under.

Information

Skolsköterskan kontaktar vårdnadshavare via telefon eller skriftligt i de fall något avvikande upptäcks vid hälsobesöken. Ni är själva välkomna att höra av er om det är något ni undrar inför eller efter hälsobesöket.

Journaler

I samband med skolstart upprättas elevhälsojournal elektroniskt. Journalen är sekretessbelagd. Regler om journalföring finns främst i patientdatalagen (2008:355) Efter avslutad skolgång arkiveras journalen i Torsby kommunarkiv.

Klagomålshantering

Anser du att ditt barn blivit felbehandlad av personal ur den medicinska elevhälsan är det viktigt att du framför det till verksamhetschefen för den medicinska elevhälsan i kommunen. Ytterligare information och blankett för att framföra ditt klagomål.

Försäkringar

Uppgifter om kommuns försäkring för skolelever och kontaktuppgift till aktuellt
försäkringsbolag.

Barnkonventionen

Barnets rättigheter regleras i barnkonventionen

Kontaktuppgifter till respektive skolsköterska

Kontaktuppgifter till respektive skolsköterska.

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)

Enhet

 • Barn- och utbildningskansliet
 • Telefon: 0560-162 92
 • E-post: bun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 50. Barn- och utbildningsnämnden
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Anneli Jakobsson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-163 10
 • Mobil: 073-271 01 91
 • E-post: anneli.jakobsson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Jennie Sätherberg
 • skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-288 62 61
 • E-post: jennie.satherberg@torsby.se
 • Besöksadress: Gärdesgatan 2, Torsby
 • Josefine Randberg
 • skolsköterska
 • Tfn:
 • Mobil: 070-313 36 01
 • E-post: josefine.randberg@torsby.se
 • Besöksadress: Kvistbergsvägen 30, Sysslebäck
 • Maria Johansson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-163 09
 • Mobil: 070-257 02 47
 • E-post: maria.johansson@torsby.se
 • Besöksadress: Fabriksgatan 3, Torsby
 • Yvonne Eriksson
 • skolsköterska
 • Tfn: 0560-162 21
 • Mobil: 070-350 62 21
 • E-post: yvonne.eriksson@torsby.se
 • Besöksadress: Lasarettsvägen 13, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen