Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Stora svårigheter lösa bemanningen i äldreomsorgen i Torsby kommun

Socialchef Ulla-Lena Larsson är orolig för läget

Inför den kommande sommaren ser socialförvaltningen stora svårigheter att täcka upp för personal som ska ha sin sommarsemester. Det är också svårt att rekrytera personal till ordinarie tjänster inom vård- och omsorg. Förvaltningen har fått i uppdrag att lämna förslag på hur situationen kan lösas.

Av de ca 120 vikariaten som annonserats ut finns det hittills bara ca 60 sökande.

Svårigheten att rekrytera gäller både i äldreomsorgen (vård och omsorg) och handikappomsorgen.

- Vi är i en akut situation när det gäller bemanningen säger Ulla-Lena Larsson, socialchef. Den som önskar ett meningsfullt jobb där man kan göra skillnad för människor, har goda chanser att få jobb.

Kommunen har även på sikt ett stort rekryteringsbehov när det gäller tillsvidareanställningar som en följd av bland annat pensionsavgångar.

Läget är dock oroväckande med minskande ålderskullar, det gäller hela Värmland, och att färre och färre elever söker sig till vårdutbildningar.

Ett sätt som kommunen framgångsrikt hittat är att starta upp vårdbiträdesutbildningen igen, och den är förlagd både till Torsby tätort och till Stöllet som ligger 4,5 mil norrut, berättar Ulla-Lena.

Det är kommunens Lärcenter som genom Stjerneskolan utbildar flera grupper vårdbiträden.

- Men det räcker tyvärr inte, säger Ulla-Lena Larsson. Vi kommer behöva mer personal.

Speciellt ansträngd är situationen i norra delen av kommunen. Där har socialförvaltningen stora svårigheter att tillsätta det antal tjänster som behövs både nu och på lång sikt. Det gäller hela området med Finnskogahemmet, Dalbygården och hemtjänsten. Istället har man fått lösa situationen att viss personal från närbelägna orter som på betald arbetstid åker till jobbet.

- Det är extra svårt i norra delen av kommunen. Befolkningsstrukturen är sådan i vår kommun, och särskild där, att det inte gått att bemanna vikariat och tillsvidaretjänster med personer som bor i området.

Förvaltningen har vidtagit en rad åtgärder för att lösa situationen, men man bedömer att det nu behöver göras mera långsiktiga förändringar.

Några exempel på detta är att insatsen städ och inköp har flyttats från hemtjänstpersonal till annan utförare, personalen har fått höjda sysselsättningsgrader, man har samplanerat personalen mellan särskilda boenden och hemtjänsten, erbjudit tillsvidareanställningar, personal har fått använda leasingbil och körtid på arbetstid.

- Arbetsmiljön för vår personal måste kunna garanteras, liksom servicen till dem som beviljats bistånd, säger Ulla-Lena Larsson. Idag har personalen mycket ansträngd situation och kan vi värsta fall ka det i bli så at vi heller inte säkert kan garantera att alla beviljade insatser kan verkställas.

Politikerna i socialnämnden har därför gett förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur man skulle kunna lösa situationen.

Ett av de förslag som för närvarande utreds är att verksamheten vid det särskilda boendet Finnskogahemmet med nio platser, ändras från att vara ett särskilt boende till att bli ett biståndsbedömt trygghetsboende, ibland även kallat mellanboende. Det är ett boende som kräver biståndsbeslut, men där eventuella insatser endast lämnas i form av hemtjänst. Ingen nattbemanning finns på den typen av boende.

Om förändringen blir aktuell, kommer de personer som idag bor på Finnskogahemmet eller som inom den närmaste tiden beviljas särskilt boende, att erbjudas någon av de lediga särskilda boendeplatser som finns på övriga boenden i Torsby kommun.

Personalen som arbetar i Bograngen idag erbjuds fortsatt anställning i Torsby kommun på övriga enheter i norra Klarälvdalen.

- Denna förändring behöver genomföras så snart som möjligt för att säkerställa verkställighet av beviljade insatser, åtgärda risker i arbetsmiljön samt med hänsyn till den påbörjade semesterplaneringen, säger socialchefen Ulla-Lena Larsson.

Socialnämnden kommer att behandla frågan, och besluta, vid ett extrainsatt sammanträde den 11 mars.

Mer information

Socialchef Ulla-Lena Larsson, tfn 070-267 61 45, ulla-lena.larsson@torsby.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen