Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Socialnämnden beslutade förändra verksamheten på Finnskogahemmet

Socialnämnden sammanträdde idag 11 mars

Onsdagen den 11 mars 2020 hade socialnämnden ett extrainsatt sammanträde. Då behandlade frågan om förändrad verksamhet på Finnskogahemmet i Bograngen och beslut fattades.

Beslutet blev så här:

  1. Att de personer med verkställt särskilt boende beslut på Finnskogahemmet, erbjuds lediga särskilda boendeplatser på övriga boenden i Torsby kommun.
  2. Att befintlig personal, anställda med nuvarande placering på Finnskogahemmet, erbjuds fortsatt anställning i Torsby kommun.
  3. Att Finnskogahemmet omvandlas till biståndsbedömt trygghetsboende (mellanboende)

Sju för och fyra emot

Socialnämnden har 11 ledamöter (och 11 ersättare). Fem (S), två (C), två (M), en (SD och en (V). Vid sammanträdet tjänstgjorde 11 personer (nio ledamöter och två ersättare). Åtta röstade för den förändrade verksamheten, tre röstade emot. De som röstade för förslaget var socialdemokraterna och Centern. De som röstade emot, och reserverade sig mot beslutet, var Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänstern.

Bakgrund till beslutet

Personalsituationen och arbetsmiljön är huvudfokus

Tjänsteskrivelsen som lämnats från förvaltningen till socialnämnden beskriver situationen så här:

Personalsituationen i Norra Klarälvdalen har under en längre tid varit ansträngd med stora svårigheter att rekrytera undersköterskor/vårdbiträden samt legitimerad personal.

Rekryteringsproblemen medför påfrestningar i verksamheten vilket leder till stora arbetsmiljörisker samt svårigheter att verkställa beviljade insatser utifrån Socialtjänstlagen och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser. En lång rad åtgärder har prövats för att lösa situationen och förvaltningens uppfattning är att situationen nu har nått ett kritiskt läge. För att fortsättningsvis kunna säkerställa lagstadgade krav avseende dels arbetsmiljö dels kvaliteten i verksamheten krävs en omdisponering av personalstyrkan i området.

Inom en överskådlig framtid ser vi en fortsatt hög nivå på hemtjänstens beläggning i kommunen norra del. Den accelererande personalbristen innebär svårigheter att utföra beslutade hemtjänstinsatser och delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Bristen på personal medför i sin tur påfrestningar för personalen i form av pressad planering och scheman, svårigheter att ta ut semesterledighet och en brist på en förutsägbarhet i det dagliga arbetet. Situationen inför sommaren 2020 har visats sig än mer bekymmersam då det är fåtal sökande på annonserade tjänster.

Dagens verksamhet i Norra Klarälvdalen

Idag finns två särskilda boenden; Finnskogahemmet i Bograngen och Dalbygården i Sysslebäck. I Finnskogahemmet finns nio lägenheter och på Dalbygården totalt 30 permanentlägenheter, varav sju på demensboendet Ängen.

Hemtjänsten är organiserad i två distrikt; Bograngen och Klarälvdalen Norra. Idag har tre personer hemtjänst i Bograngen och 55 i Klarälvdalen Norra.

Det finns ca 60 personal undersköterskor och vårdbiträden anställda i verksamheten, tre sjuksköterskor (en vakant) och en områdeschef.

Vad händer nu efter beslutet?

I nuläget finns ca tio lediga platser på kommunens övriga särskilda boenden. Det kommer att föras individuella samtal med varje brukare och hens anhöriga inför att de erbjuds boende på något annat särskilt boende.

Den personal som nu har sin arbetsplats på Finnskogahemmet, kommer alla att erbjudas annan anställning inom socialförvaltningens vård och omsorg i kommunen. Det kan vara inom särskilt boende eller hemtjänst. Även här kommer individuella samtal och planering att föras med varje personal.

Samtidigt påbörjas planering för att kunna erbjuda lägenheterna på Finnskogahemmet till personer med biståndsbehov, men i lägre grad än vad som behövs för att få plats i ett särskilt boende.

Vad är ett biståndsbedömt trygghetsboende?

Det är en ny boendeform som riksdagen just gjort möjlig, från och med 2 april 2020.

Det är en behovsprövad boendeform för äldre människor som känner att det inte är tryggt att bo kvar i sina egna hem men som inte har behov av vård dygnet runt. I ett trygghetsboende ska äldre exempelvis kunna få hemtjänst och eventuellt hemsjukvård samt en möjlighet att bryta ofrivillig ensamhet genom gemensamma måltider, kulturella aktiviteter och umgänge.

Källa: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/bistandsbedomt-trygghetsboende-for-aldre_H601SoU4

Några citat

  • Tack vare att vi har och har haft duktiga och lojala medarbetare i norr så har det fungerat så här lång tid, men tyvärr så ser vi att det behöver till en permanent lösning, säger socialchef Ulla-Lena Larsson. De har sträckt sig långt i sitt arbete.
  • Det är viktigt att vi har en helhetssyn och tar ett helhetsansvar för hela norra kommundelen, vi har en skyldighet att organisera verksamheten så att vi kan säkerställa verksamhet och arbetsmiljö, säger socialnämndens ordförande Tommy Olsson.
  • Det är viktigt att vi går varsamt fram med de som bor på Finnskogahemmet. Vi har gjort sådant förut, och det har gått bra, men det är grannlaga. Det får ta lite tid, säger Ulla-Lena Larsson

Kontaktpersoner

Ordförande i socialnämnden Tommy Olsson, 072-275 89 10

Tf. vård- och omsorgschef Carina Stolpe, tfn 076-108 65 19

Socialchef Ulla-Lena Larsson, 073-271 22 03

Kommunstyrelsens ordförande, kommunalråd Ann-Katrin Järåsen, 073-271 22 03

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen