Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Medborgarundersökning visar att Norra Värmland upplevs som en trygg plats

Kommunalråd och poliser

Från vänster: Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen, kommunpolis Caroline Eriksson, lokalpolisområdeschef Torsby Tomas Sahlström, Hagfors kommunalråd Åsa Johansson, Sunnes kommunalråd Gunilla Ingemyr och Munkfors vice ordförande i kommunstyrelsen Eric Henriksson

Polisen i norra Värmland har gjort en lokal trygghetsmätning bland invånarna i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors. Undersökningen pekar på att invånarna upplever norra Värmland som en trygg plats. En framgångsfaktor i det trygghetsskapande arbetet är en nära och god samverkan mellan polis och kommun.

Vid en presskonferens den 21 december 2016 informerade Polisen och företrädare för de fyra kommunerna om sitt gemensamma arbete att skapa och bidra till ett tryggt samhälle. Det var i våras som kommunerna och Polisen undertecknade så kallade medborgarlöften, ett dokument per kommun, där man beskriver vilka områden man ska fokusera på.

Enkätundersökning våren 2016

1200 slumpmässigt utvalda personer i Torsby, Sunne, Hagfors och Munkfors fick en brevenkät sig tillsänd. Svarsfrekvensen i de fyra kommunerna var 48,6-59,2 %, vilket kan anses vara en bra svarsfrekvens.

Huvuresultaten för Torsby kommun är enligt Polisens pressmeddelande att invånarna önskar att kommunen och polisen fokuserar mer på droganvändningen bland unga. Ungdomar som är i riskxonen är viktiga att fånga upp och ju tidigare det sker desto bättre. Undersökningar visar att alkholkonsumetinen bland skolungdomar är på väg ner och genom att frtsätta att utveckla samarbetet mellan polis och kommun i det ANDT- (alkhol, narkotika, dopning och tobak) och brottsförebyggande arbetet så hoppas man på att denna positiva utveckling ska fortsätta.

Allmänheten framförde även att trafiksituationen i Torsby tätort är ett problem. Det körs fort och hänsynslöst på framför allt helgkvällar och nattetid förekommer då även störande ljud i form av att man rusar fordon och spelar hög musik. Under dagtid på vardgar så är hastigheten även hög förbi skolor och daghem.

Här finner du resultaten av enkätundersökningen.PDF

Medborgarlöftet mellan Polisen och Torsby kommun

Den 23 mars 2016 skrev Polisen och kommunen på ett medborgarlöfte. Syftet med denna samverkansöverenskommelse är att samordna Polisens och kommunens insatser och därigenom minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna i Torsby kommun.

Här finner du medborgarlöftena.PDF

I medborgarlöftena ska Polisen och Torsby kommun gemensamt arbeta för att motverka droganvändningen bland unga och se över trafiksituationen i Torsby tätort.

Följande aktiviteter ska göras för att uppnå detta:

  • Tobaksförebyggande arbete (Tobaksfri duo, rökfria skolgårdar m.m.). Ansvarig: kommunen.
  • Aktivt arbeta mot alkohol, droger och dopning. Ansvarig: kommunen och Polisen.
  • Erbjuda ANDT-främjande och förebyggande ungdomsarrangeman så som Vargnatta, 9:ans skolavslutningar, sommarläger. Ansvarig: kommunen.
  • Polisen och socialtjänsten ska ha ett nära samarbete gällande ungdomar i riskzonen. Ansvarig: Polisen och kommunen.
  • En drogpolicy för skolan ska upprättas under året. Ansvarig: kommunen.
  • Under rallycrossen i Höljes ska socialtjänsten och polisen ha ett nära samarbete mot ungdomar. Ansvarig: kommunen och Polisen.

Planerade aktiviteter gällande trafiksituationen:

  • Trafikkontroller (beteende-, hastighet- och alkohol/drog-) ska ske på lämpliga ställen och vid lämpliga tillfällen. Ansvarig: Polisen.
  • Översyn och förbättring av trafikmiljö i Torsby tätort. Ansvarig Polis och kommun.

Uppföljning

Medborgarlöftets resultat ska följas upp genom en redovisning av antalet genomförde aktiviteter.

Redovisningen dokumenteras i en årsrapport som kommunen skriver och som allmänheten kan ta del av.

Vill du veta mer om det konkreta arbetet?

Kontakta Jörgen Johansson, Torsby kommuns ANDT-samordnare eller kommunpolis Caroline Eriksson, tfn 010-567 01 06 och 070-609 18 83, caroline-a.eriksson@polisen.se

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)