Torsby kommun
Torsby kommun
Vision och mål 2020 - uppföljning 2018

Kommunstyrelsen beslutar om den övergripande avstämningen av vision och mål 2020. Avstämningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en vision och olika mål för Torsby kommun. Arbetet kallades ”Vision och mål 2020”. Det finns tre huvudmål och under dem finns 28 mål uppdelade på sex målområden.

Varje nämnd har sedan brutit ner de mål av dessa 30 som ansetts vara relevanta för nämnden. Förvaltningen där under har också brutit ned nämndmålen på avdelningsnivå, enhetsnivå etc.

En sammanställning är gjord utifrån beslut i kommunstyrelsen och denna sänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Torsby kommuns huvudmål

  • Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare
  • Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv
  • Torsby är en miljömedveten kommun

I årsbokslutet sammanfattas att de 28 kommunfullmäktigemålen kommer att kunna uppnås till 2020, delavstämningen 2018 visar tydliga framsteg.

Torsby kommuns sex målområden

  • Infrastruktur/kommunikationer
  • Samhällsservice
  • Boende och livskvalitet
  • Näringslivsklimat
  • Kompetens och kvalitet
  • Hållbar utveckling

I rapporten anges uppfyllda mål med grön färg, mål som är på väg att uppfyllas, men där man t.ex. först 2020 behöver ha nått målet med gul färg, och mål som inte har nåtts med röd färg.

Några exempel

Grön notering

T.ex. väl utvecklat flyg, fler gång- och cykelvägar, BUN: elever vid kommunens skolor har höga meritvärden i jämförelse med rikssnittet och andra kommuner i regionen, MBR: God service med hög tillgänglighet i hela kommunen, KF: Bästa folkhälsan i Värmland, familjecentralen är färdig, antal lokala företag som deltar i upphandling över direktupphandlingsgränsen, andel medarbetare inom vård och omsorg som har utvecklat sin kompetens i någon form.

Gul notering

(De allra flesta mål har gul notering) t.ex.: Bra IT-infrastruktur, hög planberedskap för expansion och nyetablering, fortsatt satsning på friskvård, tillgodose behovet av hyresrätter, antal besökare på Torsby badhus, antal föreställningar på Stjärnan, fler arbetstillfällen inom den privata sektorn, kommunal verksamhet kan konkurrensutsättas om syftet är att minska kostnaden och/eller att höja kvaliteten.

Röd notering

T.ex. antal nya parkeringsplatser vid järnvägs- och busstationen, antal trygghetskameror inom vård och omsorg, elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) hemkommun, andel, andel skrivna kontrakt ”Tobaksfri duo”, andel miljömärkta kemikalier inom kommunens städavdelning.

Mer info: ekonomichef Angela Birnstein, tfn 0560-160 28, 070-697 94 54

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)