Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kort från Torsby kommunstyrelse 4 mars

Vid sitt sammanträde den 4 mars 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat vision och mål 2020 - uppföljning 2018, bokslut 2018 och ungdomslöner 2019

Underlag till ärendena

Underlag till ärendena finns publicerade på vår webbplats en veckan innan sammanträdet. Här finner du underlagen.

Kommunstyrelsen beslutar om den övergripande avstämningen av vision och mål 2020. Avstämningen överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom.

Kommunfullmäktige beslutade 2012 om en vision och olika mål för Torsby kommun. Arbetet kallades ”Vision och mål 2020”. Det finns tre huvudmål och under dem finns 28 mål uppdelade på sex målområden.

Varje nämnd har sedan brutit ner de mål av dessa 30 som ansetts vara relevanta för nämnden. Förvaltningen där under har också brutit ned nämndmålen på avdelningsnivå, enhetsnivå etc.

En sammanställning är gjord utifrån beslut i kommunstyrelsen och denna sänds till kommunfullmäktige för kännedom.

Torsby kommuns huvudmål
Torsby är en framgångsrik och attraktiv kommun för invånare, företag och besökare
Torsby kommuns befolkningsutveckling är positiv
Torsby är en miljömedveten kommun

I årsbokslutet sammanfattas att de 28 kommunfullmäktigemålen kommer att kunna uppnås till 2020, delavstämningen 2018 visar tydliga framsteg.

Torsby kommuns sex målområden
Infrastruktur/kommunikationer
Samhällsservice
Boende och livskvalitet
Näringslivsklimat
Kompetens och kvalitet
Hållbar utveckling
I rapporten anges uppfyllda mål med grön färg, mål som är på väg att uppfyllas, men där man t.ex. först 2020 behöver ha nått målet med gul färg, och mål som inte har nåtts med röd färg.

Några exempel
Grön notering
T.ex. väl utvecklat flyg, fler gång- och cykelvägar, BUN: elever vid kommunens skolor har höga meritvärden i jämförelse med rikssnittet och andra kommuner i regionen, MBR: God service med hög tillgänglighet i hela kommunen, KF: Bästa folkhälsan i Värmland, familjecentralen är färdig, antal lokala företag som deltar i upphandling över direktupphandlingsgränsen, andel medarbetare inom vård och omsorg som har utvecklat sin kompetens i någon form.

Gul notering
(De allra flesta mål har gul notering) t.ex.: Bra IT-infrastruktur, hög planberedskap för expansion och nyetablering, fortsatt satsning på friskvård, tillgodose behovet av hyresrätter, antal besökare på Torsby badhus, antal föreställningar på Stjärnan, fler arbetstillfällen inom den privata sektorn, kommunal verksamhet kan konkurrensutsättas om syftet är att minska kostnaden och/eller att höja kvaliteten.

Röd notering
T.ex. antal nya parkeringsplatser vid järnvägs- och busstationen, antal trygghetskameror inom vård och omsorg, elever i årskurs 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen (som eleven läser) hemkommun, andel, andel skrivna kontrakt ”Tobaksfri duo”, andel miljömärkta kemikalier inom kommunens städavdelning.

Mer info: ekonomichef Angela Birnstein, tfn 0560-160 28, 070-697 94 54

Kommunstyrelsen beslutade föreslå fullmäktige bifalla bokslutet för 2018.

Ekonomiavdelningen har sammanställt bokslutet för 2019, utifrån en budget som varit ca 762 miljoner kronor. Resultatet ser förhållandevis gott ut (+13,9 miljoner), en mindre avvikelse på -5,6 miljoner kronor jämfört med budgeten (+19,5 miljoner). Kommunfullmäktiges mål om att nettokostnadsandelen inkl. finansnetto ska vara 98 % (att resultatet ska vara minst 2 % av kommunens intäkter) uppfylldes inte helt, utan hamnade på 98,2 %.

Alla verksamheter har haft det tufft att klara sina budgeter, vilket märks främst på socialförvaltningen där kostnaderna för familjehemsplaceringar och ekonomiskt bistånd varit högre än budgeterat (-5,8 miljoner kronor hamnade nämndens bokslut på totalt), och tekniska avdelningen där det varit många oförutsedda kostnader (-2,7 miljoner kronor totalt för avdelningen). Barn- och utbildningsnämnden som har en nettobudget på 265 miljoner kronor har gjort ett nära nog nollresultat, dvs endast -723 tusen kronor jämfört med budgeten.

Mer info: ekonomichef Angela Birnstein, tfn 0560-160 28, 070-697 94 54

Kommunstyrelsen beslutade att bifalla HR-avdelningens förslag till ungdomslöner för 2019.

För yngre anställda, 16–18 år beslutar kommunstyrelsen årligen om lön.
"Vanlig" lön gäller enligt kommunens kollektivavtal och betalas ut månaden efter fyllda 19 år.

Ungdomslönerna är sedan 2009 bestämda att de ska vara en viss procent av lägstalönen för vuxna anställda (75–85 %).

Ungdomslönerna för 2019 innebär att de är 2 procent högre än 2018, eller cirka 2 kr mer per timme.

Ungdomar 16 år får 89,55 kr/tim, motsvarar 14 775 kr/månad.
Ungdomar 17 år får 95,50 kr/tim, motsvarar 15 760 kr/månad.
Ungdomar 18 år får 101,50 kr/tim, motsvarar 16 747 kr/månad.

Den nya lönen gäller från och med det år som personen fyller 16, 17 eller 18 år.

Kontaktperson: HR-strateg Camilla Nyman tfn 0560-160 47, 073-271 22 58

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen