Torsby kommun
Torsby kommun
[ARKIVMATERIAL]
Sidan kan innehålla uppgifter som blivit inaktuella.

Kort från Torsby kommunstyrelse 1 april 2019

Bild från kommunstyrelsens sammanträde

Vid sitt sammanträde den 1 april 2019 behandlade kommunstyrelsen bland annat:

• Yttrande över naturreservatet Persby-Gillersberg
• Tillbyggnad av Frykenskolan
• Information om bredband

Samtliga underlag till dessa ärenden och övriga ärenden finns på www.torsby.se/kallelser

Yttrande över naturreservat Persby-Gillersberg

Kommunstyrelsen beslutade sända ett yttrande till länsstyrelsen och instämma i att området har höga naturvärden, men att man önskar att skolor bör få fri tillgång eller enklare tillträde till området för sin verksamhet.

Länsstyrelsen i Värmland har bilat ett nytt naturreservat, det heter Persby-Gillersberg och ligger 1,5 mil norr om Likenäs i Klarälvdalen. Området är enligt länsstyrelsen ett viktigt skogsområde ur naturvårdssynpunkt, med bl.a. stora myrmarker med över 25 signalarter varav flera är hotade.

Länsstyrelsen sänder ärendet till kommunen för att meddela sitt beslut och de föreskrifter som finns för området, t.ex. vilka inskränkningar som görs i att använda marken och vattnet. Det kan handla om att avverka träd, rensa diken, uppföra byggnad, planera in djur och växter etc.

Mer info: miljöstrateg/energi- och klimatrådgivare Tina Näslund, tfn 0560-162 02, 073-271 36 74

Tillbyggnad av Frykenskolan

Kommunstyrelsen beslutade att förstärka tekniska avdelningens budget med 46 miljoner kronor för att finansiera tillbyggnaden av nya skollokaler på Frykenskolan.

(M och SD deltog inte i beslutet.)

Frykenskolan i Torsby tätort är idag en skola för elever i årskurs 6–9, totalt 400 elever.
I tätorten finns också Holmesskolan för elever i förskoleklass – årskurs 5, totalt 450 elever.

Holmesskolan har under flera år varit trångbodd och i september 2018 beslutade barn- och utbildningsnämnden (BUN) att elever i årskurs 4 och 5 skulle behöva flytta till Frykenskolan, och att det där behöver byggas till nya lokaler. BUN bad då kommunstyrelsen om hjälp med finansieringen av om- och tillbyggnad av Frykenskolan till en 4–9-skola.

Frykenskolan kommer efter ombyggnaden, att från höstterminen 2020 bli en skola för mellanstadiet och högstadiet, med plats för 550 elever. Holmesskolan har då 300 elever i förskoleklass – årskurs 3.

Skolledningen på de olika skolorna har ett nära samarbete med föräldrarepresentanter kring planeringen av förändringarna inom och mellan skolorna.

Om- och tillbyggnaden av Frykenskolan beräknas kosta 46 miljoner kronor.

Mer info: skolintendent Pär Bergqvist, tfn 0560-162 99, 070-236 86 46

Information om bredband

Kommunstyrelsen beslutade att tacka för informationen.

Cecilia Sjödén var med på kommunstyrelsens sammanträde och informerade dels om bredbandsutbyggnaden under senare år, dels om de nu beviljade pengarna.

Skanova har sökt och beviljats 18,9 miljoner kronor av Länsstyrelsen i Värmland för att bygga ut bredbandsnätet (det s.k.. accessnätet, dvs det som går fråntransportnätet fram till tomtgränsen/husväggen) i vissa speciellt utpekade glesbygdsområden. Det är områden som så kostsamma att bygga ut, att det inte bedöms finnas förutsättningar för en kommersiell utbyggnad där inom en treårsperiod. I Torsby kommun är det områden i norra och nordvästra delen av kommunen detta gäller.

Kommunen bygger transportnätet, och det finansieras av EU och Region Värmland.

Kontaktperson: Administrativ chef/bredbandssamordnare Cecilia Sjödén, tfn 0560-160 03, 073-271 21 97

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)