Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Kommunkansliet
 • Telefon: +4656016000
 • E-post: torsby.kommun@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 1. Kommunkansliet
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Malin Lindh
 • EU-strateg
 • Tfn: +4656016008
 • Mobil: +46732712207
 • E-post: malin.lindh@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Pågående EU-projekt och andra projekt

Här presenterar vi pågående projekt som Torsby kommun är projektägare för eller på annat sätt har en betydande delaktighet i. Vissa projekt är delfinansierade av EU medan andra projekt har en helt annan finansiering t ex naturvårdssatsningen LONA. Vi försöker hålla listan så komplett som möjligt, men det kan finnas projekt som saknas på listan.

Projekt ABC - Across Boarder Collaboration

Platsutveckling som stärker landsbygden

I projektet ABC - Across Boarder Collaboration arbetar vi med att öka den lokala samverkan för att skapa en attraktiv och konkurrensstark landsbygd.

Läs mer om ABC-projektet.

Digital utveckling iTorsby (DiT)

Bakgrund

Under Leaderprojektet Handelsutveckling iTorsby (HiT) har vi identifierat att många butiker i Torsby känner sig obekväma med att använda digitala medier som en marknadsföring- och säljkanal. Samtidigt är användningen av digitala medier som inköpskanal en trend som ökar starkt, främst hos den yngre kundgruppen. Denna trend ser vi både lokalt i Torsby samt nationellt och globalt.

Projektbeskrivning

I projektet Digitalutveckling iTorsby (DiT) får butikerna möjlighet att arbeta tillsammans med lokala ungdomar. Butiken får hjälp av en "ungdomsmentor" att kommunicera med nya målgrupper på ett mycket snabbare sätt än i traditionell marknadsföring. Möjligheten till tvåvägskommunikation öppnar för kreativ marknadsföring till nya marknader och målgrupper

Projektet finansieras via Leader Växtlust Värmland. (Jordbruksfonden)

För mer information om projektet

Här kan du läsa mer om projektet DiT.

Du kan också kontakta Eva Larsson, näringslivschef i Torsby kommun. Telefon: 070-212 54 57 e-post: eva.larsson@torsby.se

Förstudie - Hemleverans från landsbygdsbutiker med drönare

Förstudien ska utreda om det finns förutsättningar för att genomföra ett pilottest. I ett kommande pilottest vill sen man prova på att leverera varor från landsbygdsbutiken till boende på landsbygden.

Förstudien ska ge svar på:

 • Skulle drönarleveranser vara ett bra komplement till befintlig service och tillgodose behov av kommersiell service i landsbygder?
 • Ta fram en plan för ett eventuellt pilottest.

Finansiär: Landsbygdsprogrammet/Jordbruksfonden: 112 462 kr och Torsby kommun: 28 116 kr Total budget: 140 578 kr

Projektledare är Johan Erlandsson E-post:johan.erlandsson@torsby.se

Projektägare Torsby kommun: Martin Berglund, Flygplatschef, Torsby flygplats: E-post: Martin.Berglund@torsby.se

Pilotprojekt - Hemleverans från landsbygdsbutiker med drönare

Här kan du läsa mer om pilotprojektet.

Förstudie Finnskogens utveckling

Syftet med förstudien är att belysa ett antal frågeställningar kopplat till Finnskogens utveckling. Resultatet kommer att sammanfattas i ett större dokument och användas som underlag för en ansökan till Interreg Sverige – Norge S04:6 Främja kulturens och den hållbara turismens roll i ekonomisk utveckling, social delaktighet och social innovation.

De åtgärder som behöver göras för att utveckla Finnskogen till en turistmagnet kräver en stor insats i form av djupgående analyser, information och planering dialog, nya strukturer och umgängesmönster på båda sidor gränsen. I ett kommande genomförandeprojekt
kommer det långsiktiga målet vara att leverera hållbara upplevelser för många olika kundgrupper och att turistverksamheten samordnas för att vara relevant långsiktigt.

Finansiering: Region Värmland samt Torsby, Arvika, Eda och Sunne kommuner

För mer information om projektet: Eva Larsson, näringslivschef i Torsby kommun. Telefon: 070-212 54 57 e-post: eva.larsson@torsby.se

 

Trampa på mellan Torsby Hovfjället

Kommunen avser att tillsammans med ideella föreningar uppgradera vandrings-leden/skoterleden Torsby-Hovfjallet till att även bli cykelled. Leden kommer att delas upp i tre etapper med olika svarighetsgrad-(grön- blå och svart) Vi vill med uppgraderingen göra framkomligheten så bra att det inbjuder människor att verkligen nyttja leden och inte söka alternativa vägar vilket ofta sker i dagsläget med markskador och förstörda planteringar som följd. Detta ska bidra till en bättre relation mellan utövare av friluftsliv, arrangörer av aktiviteter och markägare. Projektet kommer även bidra till att skyddsvärda naturvärden inte förstörs. I projektet kommer man att arbeta för att skapa en ökad förståelse för natur- och djurliv.

Projektägare: Torsby kommun, Arbetsmarknadsavdelningen

Projektledare: Olov Henriksson och Anders Olsson

Finansiering: Lokala Naturvårdssatsningen LONA och Torsby kommun.

 

Projekt: LID- Local Improvement Districts

Projektet kommer arbeta efter och ta inspiration från den internationellt beprövade platsutvecklingsmodellen BID (Business Improvement Districts). Vi har gjort om modellen så den passar våra lokala förhållanden och kallar den för LID. Modellen bygger på gemensamma mål och en gemensamt framtagen handlingsplan. Projektets övergripande syfte är att stärka små- och medelstora företags konkurrenskraft genom att utveckla ännu starkare gränsöverskridande kreativa och innovativa miljöer.

Torsby kommun arbetar med tematisk LID under temat ”Idrott- och evenemangsturism” där vi tillsammans med föreningsliv och näringsliv vill se på möjligheten att skapa mervärde för de olika evenemang som finns/utvecklas i kommunen.

Korta fakta:

Projekttid: februari 2021- september 2022

Medverkande kommuner: Säffle, Torsby och Årjäng kommuner i Sverige och Aremark, Aurskog-Høland och Marker kommuner i Norge.

Beviljade projektmedel: 2,7 miljoner kronor.

Projektägare: Säffle kommun

Delprojektledare: Emelie Röjeskog, 070-237 94 31 och Andre Liljemark, 073-097 39 37

 

Förstudie ” En breddad kompetens och testbäddsarena för materialutveckling och additiv tillverkning i Torsby.

Projektbeskrivning: Syftet med studien är att belysa ett antal frågeställningar kopplat till The Wood Regions fortsatta roll som testbädd. Verifiera hypotes om framtida verksamhet för testbädden, intresseanalys och mobiliseringsaktiviteter.

Verksamheten står inför förändningar:

 • Miljön i sin helhet ska flyttas till Torsby årsskiftet 21/22.
 • Stjerneskolan ska starta upp en 3-årig teknikutbildning.
 • Det kan urskiljas ett ökat intresse för materialutveckling i regionen, med utgångspunkt i skogsbaserade restströmmar.

Projektledare: Maria Hollander

Projektperiod: juni 2021 till och med juni 2022.

Projektets totalkostnad: 319 700 kr varav Region Värmland 159 700 kr och Torsby kommun 160 000 kr

 

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland

I projektet deltar Paper Province, Dalarna Science Park, IUC Dalarna och Circlab genom Torsby kommun.

Målet är att ge bästa möjliga stöttning till skogliga innovationer. Projektet ska även öka intresset för miljövänliga produkter och visa affärsnyttan i att jobba med skogen, förnyelse och utveckling.

Test- och utvecklingsanläggningen Circlab (tidigare The Wood Region) i Torsby

Circlab är en nyckelresurs i Bioinno. Innovatörer kan använda testmiljön för att tillverka storskaliga prototyper av biokomposit på 3D-skrivare. Det fiberbaserade materialet utvinns ur skogen och kan användas som ersättning för traditionella plaster. Den största skrivaren klarar av dimensioner på över sex meter. Här printas redan idag bland annat kajaker, longboards och andra produkter inom outdoorsektorn.

Skoglig Bioekonomiinnovation i Dalarna och Värmland, Bioinno, handlar om att Värmland och Dalarna ska samarbeta för att hjälpa skogsbaserade innovationer ut på marknaden. Det finns mycket samlad kompetens och etablerade språngbrädor för entreprenörer i regionen. Det ska Bioinno ta till vara på.

Projektkoordinator: Paper Province

Finansiär: Europeiska regionala utvecklingsfonden med stöd från Torsby kommun, Region Värmland och Region Dalarna

Slutdatum: 2022-12-31

Vill du veta mer om projektet - hör av dig till: Maria Altonen E-post Maria.Altonen@torsby.se Mobil 070 243 07 32

Utvecklingskontor i västra Värmland

Pandemin har påverkat invånare, företag och verksamheter i Värmland, inte minst har den stängda gränsen bidragit till påverkan för gränshandel och besöksnäring.

Arvika, Eda, Årjäng och Torsby kommuner fick stöd av regionen för att diskutera stödinsatser. Arbetet har resulterat i Utvecklingskontor västra Värmland som omfattar två projekt.

Det ena projektet pågår fram till den 31 december 2022 med fokus på invånare i gränskommunerna som i en omställning kan komma behöva kompetensutveckling. Projektet drivs av Arvika Näringslivscentrum och samverkansparter är de fyra kommunerna. Projektet omfattar 2,1 miljoner kronor och finansieras av regionen och kommunerna.

Det andra projektet pågår till den 31 oktober 2023 och omsluter 12 miljoner kr. Projektet finansieras av EU, Region Värmland och de fyra kommunerna. Projektet har ett fokus på små och medelstora företag samt platsutveckling i gränskommunerna. Prioriterade företag är branscher som drabbats särskilt hårt av pandemin som handel/gränshandel/besöksnäring. Arvika Näringslivscentrum driver projektet i nära samverkan med kommunernas näringslivsenheter och nära företagen.

För mer information kontakta: Eva Larsson tel: 0560-160 12 eller e-post: eva.larsson@torsby.se

 

Att arrangera aktiviteter på annans mark

Projektet ska ta fram en modell där man, i samverkan med skogs- /markägare, föreningar, myndigheter, arrangörer av friluftsaktiviteter och tävlingar samt kommunen, ska kunna genomföra aktiviteter (tex. anlägga cykel-, vandringsleder, arrangera t ex orienteringstävlingar eller andra aktiviteter) på ”annans mark” på ett sätt som inte skadar natur, miljö, djurliv eller stör pågående markanvändning.

Projektet startade 1 april 2020 och ska efter förlängning avslutas 31 december 2022.

Projektets finansieras med pengar från Växtlust Värmland och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ((EJFLU)

Budget: ca 850 000 SEK

Projektledare: Anders Olsson 070-585 66 24 e-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Projektledare: Olov Henriksson:070-316 10 26

Läs mer om projektet "Att arrangera aktiviteter på annans mark".

COM3 – Building Competences for Competitive Companies

Torsby får nu pengar för att bland annat installera ett fritt wifi i centrum kopplat till mobil teknisk lösning som gör det möjligt att ordna wifi vid större evenemang.

Bakgrunden till projektet är den stora andel små och medelstora företag på landsbygden som står inför digitala utmaningar. Många av dessa företag känner inte till de digitala möjligheter som finns, vilket gör det svårt att vara i framkant när det gäller att använda digital teknik i sin affärsverksamhet. Andra företag har hunnit längre i sin digitala omställning, men har svårt att hålla jämna steg med den snabba digitala utvecklingen. Tillgång till nya marknader och internationellt samarbete är andra områden som ofta är utmaningar för små och medelstora företag på landsbygden.

Projektet är ett Interreg Nordsjöprojekt och pågår mellan 2019-2022.

Läs mer om projekt COM3 här.

CORA-Connecting Rural Areas with Digital Infrastructure

Torsby kommun deltar i ett pilotprojekt i CORA, ett EU-projekt inom Interreg Nordsjöprogrammet. Projektet handlar om att tillhandahålla digital infrastruktur på landsbygden.

I projektet samarbetar vi med Länsstyrelsen i Värmland samt Hedmarks fylkeskommune och gränskommuner på både norska och svenska sidan för att undersöka möjligheterna för gränsöverskridande bredband mellan två länder ( i detta fall över en EU-gräns).

Torsby kommuns pilotprojekt handlar om att utvärdera möjligheter för, och om möjligt, testa både fiber och luftburna bredbandslösningar för att ge Norge tillgång till internet från Sverige.

I Sverige ingår också att mobilisera intressenter för samarbete, hålla workshops för kompetensutveckling, titta på lagar och förordningar och arbeta med spridning av resultat.

Projektperiod: 2017-07-01 till 2020-06-30, förlängt till 2023-06-30
Du kan läsa mer om projektet på Interreg North Sea Region Cora Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport om projektet t o m 2020-06-30 (på engelska) Pdf, 1.4 MB.


Innehållsansvarig: Malin Lindh
Senast genomgången:
Senast uppdaterad: