Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Elisabet Olsson
  • EU-strateg
  • Tfn: +4656016008
  • Mobil: +46732712207
  • E-post: elisabet.olsson@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Avslutade EU-projekt

Nedan presenteras några avslutade EU-projekt som kommunen genomfört/medverkat till under tiden efter EU-inträdet 1995. Listan är inte komplett.

Renoverings- och byggnadsvårdsarbeten, bidrag till

Under 2016 och 2017 har renoverings- och byggnadsvårdsarbeten gjorts på byggnadsminnena Kvarntorp i Lekvattnet och Halvarsgården i Båtstad, Höljes.

På Kvarntorp gjordes bland annat timmerlagningsåtgärder på svinhuset, höladan, smedjan, bastun och drängstugan.

På Halvarsgården renoverades taket och delar av panelen byttes ut.

Åtgärderna finansierades till 70 % av Landsbygdsprogrammet 2014-2020 och till 30 % av Torsby kommun.

För mer information kontakta:
Peder Persson telefon 0560-160 62 e-post: peder.persson@torsby.se

Nya FRISKA Tag - ger lokal mat på våra fat

Projektet bygger vidare på erfarenheter och resultat från projektet FRISK - Fri sikt Klarälven. Projektet ska bygga ett partnerskap som jobbar med lokalproducerad mat och bidra till att dels stärka den lokala produktionen av lantbruksprodukter och animalier, dels öka den lokala vidareförädlingen och försäljningen av lokala livsmedelsprodukter. I produktutvecklingsarbetet kommer man att ta tillvara olika mattraditioner hos våra nysvenska medborgare.

Finansiering:

1 003 810 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektstöd"

50 000 kronor från Torsby kommun

50 000 deltagaravgifter

Läs mer om Nya FRISKA tag - ger lokal mat på våra fat


Tätortsnära led i Torsby

I projektet kommer man att anlägga en 12 km lång tätortsnära led med ändpunkter vid Torsby Infocenter i söder och Sahlströmsgården i norr.

Leden kommer att röjas till en bredd av ca 2m där den löper genom skogsmark. På vissa ställen kommer man att behöva lägga spänger och bygga broar. Spångade ledsträckningar blir ca 30 cm breda medan broar och trappor blir 60 cm och kommer att förses med räcken eller ledstång.

Finansiärer är Naturvårdsverket (Lokala naturvårdssatsningen LONA) och Torsby kommun.

Projektet kommer att pågå fram till 2019 03 31.

För frågor kontakta: Olov Henriksson, AMA- jobbcenter. Mobil: 070-316 10 23


Förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby

Torsby kommun avser att i samverkan med intressenter i Valberget, föreningar och landsbygdsföretag arbeta för att utveckla cykel/mountainbike i Torsby kommun.

I förstudien ska man undersöka förutsättningarna för att dels skapa en arena med banor i Valbergsområdet, dels bygga leder i andra delar i kommunen, till exempel utmed Klarälven för projekt Nya Friska Tag ge jobb i lag har röjt upp marker.

Målet är att ta fram underlag för en genomförandeansökan.

Effektiv projekttid: 2019 04 01 - 2019 09 30.

Finansiering:

196 600 kronor från "Lokalt ledd utveckling, Leader Växtlust Värmland, LAG och projektstöd ur Landsbygdsfonden"

Ideellt arbete tillkommer.

Projektledare: Anders Olsson 070-585 66 24 e-post: anders.olsson@edu.torsby.se

Läs mer om förstudie: Cykelaktiviteter i Torsby


Scandinavian Heartland- BID

Projektets syfte är att skapa nya möjligheter för inflyttning och sysselsättning och det gränsregionala mervärdet ligger i utbytet av innovationsmetoder

Projektägare är Länsstyrelsen I Dalarna. Torsby kommun deltar framför allt inom aktiviteten BID. (Business Improvement District) och målet är att ta fram en långsiktig plan för delar av Torsby centralort. Kärnan i BID- modellen bygger på samarbete mellan fastighetsägare, företag och kommunen.

Projektledare är Eva Larsson och hon finns på kommunkontoret två dagar per vecka (oftast tisdag och torsdag)

EU-fond: Interreg Sverige-Norge- Inre Skandinavien

För mer info kontakta: Eva Larsson , projektledare

Projektet avslutades 2017


The Wood Region

Syftet är en ökad tillväxt i regionens små och medelstora företag inom träindustrin. Detta ska möjliggöras genom ökad innovationsförmåga och genom att öka företagens förmåga att integrera framåt i värdekedjan med mer förädlade produkter. Ambitionen är att påverka industristrukturen; från bulklevererande, fristående företag, till nätverkande företag som ingår i sammansatta värdekedjor. Att gå från utbudstryck till efterfrågedrag.

Projekttid: 2016-02-01 - 2018-12-31

Budget: 14 720 000 kr

Finansiering: Torsby kommun: 3 000 000 kr; Region Värmland: 3 000 000 kr; företag 1 360 000 kr; Regionalfonden: 7 360 000 kr.

Strukturfond: Regionala utvecklingsfonden- Norra Mellansverige

För mer information kontakta: Thomas Bajer, projektledare. Mobil 070-201 92 21

På The Wood Region:s hemsida www.thewoodregion.se kan du se en film som visar projektets verksamhet.


Betalbokbussen - BBB

Genom detta projekt ska man hjälpa människor att bli delaktiga i den digitala världen och komma igång med betaltjänster på internet.

Projektet pågår i tre år.

Projektet finansieras av Post- och telestyrelsen (via Länsstyrelsen i Värmland) och Torsby kommun.

Total projektbudget: 1 920 000 kr

Finansiering: Post och telestyrelsen: 960 000 kr, Torsby kommun (kontant) 200 000 kr, Torsby kommun (tid) 740 000 kr ideell tid föreningar: 20 000 kr

För mer information kontakta: Nora Büttner


Förstudie: The wood region- european innovation center

För att stärka träindustrin i Norra Mellansverige genom att stärka en centrumbildning som ökar samarbetet mellan företag och därmed skapar en ökad närhet i värdekedjan från råvara till produkt. Regionens SMF behöver öka produkternas och restprodukternas förädlingsgrad, för att minska utsattheten för global priskonkurrens.

Förstudien ska sammanföra intressenter kring klustersamverkan/centrumbildning och gemensamt skapa en plan för arbetssätt och organisation, beräkna investeringsbehov mm.

Projektperiod: 2015 09 01 - 2016 05 31.

Total budget: 800 000 kr

Finansiering: Regionala utvecklingsfonden: 400 000 kr, Torsby kommun: 150 000 kr, Region Värmland:100 000 kr, Tuab: 100 000 kr övriga privata aktörer: 50 000 kr.


Godstrafik på Fryksdalsbanan

Projektbeskrivning: Bygge av terminal för att underlätta omlastning av gods mellan väg- och järnvägsfordon. Terminalen byggs i Skalleby.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen/Tekniska avdelningen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2: Regionala Utvecklingsfonden, Norra Mellansverige Åtgärd 1:2 Infrastruktur

Projektbudget: Total projektbudget: 29 380 600 kr varav EU:s medfinansiering: 13 440 300 kr

Vem vet mer? Mikael Löfvenholm, områdeschef GVA-avdelningen

Projektperiod: 2007-2010


Trampolinen

Kort projektbeskrivning: Projektet skall hjälpa personer, som står mycket långt från arbetsmarknaden och riskerar att hamna i ett permanent utanförskap, att bli anställningsbara och att komma in på arbetsmarknaden.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Socialförvaltningen

Fond: EU:s strukturfond Mål 2, Norra Mellansverige, Socialfonden: Förstudie PO 2

Projektbudget: Total projektbudget:266 297 kr varav EU medfinansierar med 199 491 kr

Vem vet mer? EA Vester projektledare Elisabet Olsson EU-samordnare

Projektperiod: 15 augusti 2010- 4 februari 2011
(bifallsbeslut taget den 8 juni 2010)


Utveckling av Hovfjällsområdet

Kort projektbeskrivning: Iordningställa väg till/i Hovfjällets Naturreservat

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen/Tekniska avdelningen.

Fond: EU:s strukturfond: Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 2:1 Tillgänglighet

Projektbudget: 16 400 000 kr
varav ERUF-stöd: 7 900 000 kr, Trafikverket 3 740 000 kr, Torsby kommun 3 510 000 kr, privat medfinansiering 600 000 kr, Länsstyrelsen i Värmland 500 000 kr och Region Värmland 150 000 kr

Projektperiod: 110101-131231

Vem vet mer: Thomas Stjerndorff, kommunchef och Elisabet Olsson EU-samordnare


Destination Värmland: Destinationsutveckling i norra Klarälvdalen/Fryksdalen

Kort projektbeskrivning: Målet med projektet är att skapa en komplett "Året-Runt-Destination" med stor bredd och ett varierat utbud av aktiviteter som lockar hela familjen. Attraktionerna inom området och budskapet i marknadsföringen kommer att spegla den värmländska strategins budskap: "Värmland roar och berör — godare- gladare- grönare.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 1:2 Entreprenörskap.

Projektbudget: Total projektbudget:5 775 000 kr varav EU medfinansierar med 2 700 000 kr

Vem vet mer? Ulrika Andersson, projektledare, Thomas Stjerndorff, kommunchef, Elisabet Olsson EU-samordnare

Projektperiod: 1 mars 2010 till 28 februari 2013


Trafiklösning Norra Värmland- Branäsområdet

Kort projektbeskrivning: Inom projektet bygger man en ny tillfartsväg till Branästoppen. I projektet ingår även Likenäsbron och en restaurering av den tidigare för biltrafik avstängda Ransbybron.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: EU:s strukturfond; Mål 2, Regionala utvecklingsfonden Norra Mellansverige, Åtgärd 1:2 Infrastruktur

Projektbudget: Total projektbudget:38 300 000 kr varav EU medfinansierar med 17 000 000 kr

Vem vet mer? Thomas Stjerndorff, Kommunchef; Elisabet Olsson EU-strateg

Projektperiod: 2007- 2010


Stora Spårsystemet -etapp 1

Kort projektbeskrivning: Att skapa ett friluftsområde i en unik vildmarksmiljö som erbjuder aktiviteter både sommar och vintertid för många olika intressen. Avsikten är att besökaren ska ha tillgång till ett omfattande ledsystem som varierar i längd och svårighetsgrad. Sommartid för vandring, ridning, cykel och för kanot. Vintertid för skidåkning, snöskoter eller draghund. Men också för att vintervandra samt för året runt fiske. Utefter varje led finns ett antal olika sevärdheter, natur och kultur som t.ex. levande säter med möjlighet till övernattning.

Förvaltning/avdelning: Arbetsmarknadsavdelningen
Projektägare: Nordvärmlands Friluftsområde ek för

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1:2 Områden med särskilda förutsättningar

Projektbudget: Total projektbudget:14 301 000 kr varav EU medfinansierar med 5 632 000

Projektperiod: 2000-2002


Kylslingor för skidåkning

Kort projektbeskrivning: Att ytterligare förbättra och utveckla Torsby Ski Arena- och Fortum Ski Tunnel anläggnings konkurrenskraft när det gäller att locka arrangörer till att förlägga stora internationella publikdragande tävlingar till Torsby kommun.
Ansvarig förvaltning/avdelning:Fritid i Nordvärmland AB

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1:1 Företag och företagande

Projektbudget: Total projektbudget 9 883 600 kr varav EU medfinansierar med 4 441 800 kr

Projektperiod: 2006-2007

Pilgrimsleden

Kort projektbeskrivning: Pilgrimsleden skall röjas upp och skyltas och vissa besöksmål längs leden ska handikappanpassas.
Tre aktiviteter genomföras i projektet; Vandringar över gränsen med kyrkor som slutmål, Gemensamma kulturaktiviteter i gränsområdet samt litteratur och poesiträffar med folkkära diktare och författare från Trysil kommune och Torsby kommun. Målet är att Pilgrimsleden ska bli en turistattraktion och ett betydande kommersiellt besöksobjekt med tonvikt på natur, kultur, fred och ro.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen

Fond: Interreg IIIA Åtgärd Kultur, regional identitet och attraktionskraft

Projektbudget: Total svensk projektbudget 1 259 286 varav EU 609 018 kr

Vem vet mer? Elisabet Olsson, EU-strateg

Projektperiod: 2006-2007


Allaktivitetshall i Sysslebäck

Kort projektbeskrivning: Projektet syftar till att skapa en produktutveckling inom vinter- och sommarturism för säsongsförlängning och breddning av utbudet dessutom ett ökat samarbete mellan turistföretag på orten. Projektets mål är att planerad hall har de ytor, utrymmen och den utrustning som krävs för att användas till de konferenser, mässor och övriga aktiviteter som näringslivet på orten efterfrågar. Projektet leder till att det skapas ett nytt arbetstillfälle och ett nytt företag.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Tekniska avdelningen

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen Åtgärd 1.1 Utveckling av företag och företagande

Projektbudget: Total svensk projektbudget 3 930 000 kr varav EU 1 535 000 kr

Vem vet mer? Mats Ågren, Fastighetschef

Projektperiod: 2005-2006


"Global grants"

Ramprogram : Kommunalt landsbygdsutvecklingsprogram för Torsby kommun 2001-2003
Kort projektbeskrivning:
Att öka landsbygdens attraktionskraft. Lokala initiativ och behov sätts i främsta rummet.
Innebörden av ett ramprogram är att kommunen erhåller ett samlat stöd ur Mål 1-programmet och att kommunen inom den ramen beslutar om projektstöd till byutvecklingsgrupper med flera. Kommunen tar ett särskilt ansvar för att verksamheten i projekten överensstämmer med innehållet i åtgärd 3.6 i Mål 1- programmet för Södra skogslänsregionen. De där nämnda urvalskriterierna, förväntade effekterna och indikatorerna skall följas.

Ansvarig förvaltning/avdelning: Kommunstyrelsen.

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen

Projektbudget:
Total budget 2 436 000 kr (exklusive ideellt arbete) varav EU 1 461 000 kr. (Övrig finansiering: Torsby kommun 375 000; Landstinget i Värmland 300 000 kr och Länsstyrelsen i Värmland 300 000 kr)

Så här används pengarna: Utdelning till projekt: 2 248 500 kr,
Administrativa kostnader: 187 500 kr

Vem vet mer? Elisabet Olsson, EU-samordnare

Projektperiod: 2001-2003

Övrigt Detta är ett av kommunens ramprogram. Torsby kommun har under perioden 1995-2007 haft fem olika ramprogram (inom Mål 6 och Mål 1) Ca 20 projekt/ år har tilldelats medel ur de olika ramprogrammen.


Runda Bordet 1

Syftet med projektet är att förhindra att utslagning sker och att hitta former för en återgång till arbetsmarknaden, för deras egen skull, för samhällsekonomin och framtida behov av arbetskraft. Erfarenheter från tidigare projekt visar att individuell planering och individinriktade insatser genom ett väl fungerande samarbete mellan socialförvaltning, arbetsförmedling, försäkringskassa, utbildningsanordnare och handledare ökar möjligheten och förutsättningar för berörda personer att återkomma till arbetsmarknaden

Förvaltning/avdelning: Arbetsmarknadsenheten

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen; Socialfonden 2.3 Integration och mångfald

Projektbudget: 1 999 600 kr varav EU 999 800 kr.

Vem vet mer? Gösta Kihlgren Arbetsmarknadsenheten

Projektperiod: 2004-2006

Övrigt: Runda Bordet 2 genomfördes under perioden 2006-2007


Ridhus i Torsby

Kort projektbeskrivning: Genom att uppföra ett nytt ridhus, möjliggöra för en utveckling av landsbygden i Torsby, i form av högre avsättning för lantbrukens produkter, ökad efterfrågan på tjänster inom lantbruksnäringen samt ökat utbud på fritidsaktiviteter för ungdomar.
Övrigt: Detta projekt i genomfördes helt i Torsby Ridklubbs regi men tas ändå med då kommunen var en betydande medfinansiär, rådgivande, skrev ansökan, hjälpte till vid rekvisition av medel och i övrigt stöttade projektet

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, 3:6 Landsbygdsutveckling

Projektbudget: Total svensk projektbudget 4.120.450 kr varav EU 2 057 450 kr (Övrig finansiering: Torsby kommun 1 500 000 och Länsstyrelsen i Värmland- Fonderade Bygdemedel 200 000 kr; ideellt arbete 336 000 kr)

Vem vet mer? Angela Birnstein, ekonomichef; Elisabet Olsson, EU-samordnare

Projektperiod: 2006-2007


Älvrum Värnäs

Kort projektbeskrivning: Syftet med projektet är att sätta Klarälvdalen i ett sammanhang; att öka medvetenheten hos besökare om de unika naturvärden som finns i och kring Klarälven (natur- och miljöinformation) och dels att ge en bild av älvens betydelse för människan (kultur-, samhälls- och industrihistoria). Projektet ska generera kunskap och nyfikenhet hos besökare (lokalbefolkning såväl som turister).

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Regionalfonden 1.4 Attraktiva regioner och skydd för miljön

Projektbudget: Total svensk projektbudget 3 583 000 kr varav EU 1.935.000 kr (Övrig finansiering: Torsby kommun 1 290 000, ideellt arbete 358 000 kr)

Vem vet mer? Mats Olsson, Turistchef; Elisabet Olsson, EU-samordnare

Projektperiod: 2004-2006

Övrigt: Läs om Invigningen av utställningen i Torsby NU sidan 18


Fisktrappa i Likan vid Likenäs

Kort projektbeskrivning: Torsby kommun har i sina många strömmande och forsande vatten goda möjligheter att stärka regionens attraktionskraft, identitet och utveckling. Genom restaurering av fiskens vandringsvägar och reproduktionsområden kan biologisk mångfald säkerställas och grunden läggas för betydande ekologisk hållbart utnyttjande av sportfiskeresurserna lax, öring och harr. I Klarälven med biflöden finns unika sjölevande lax- och öringstammar vilka är utpekade som riksintressen för naturvårdsintresset såväl som friluftsintresset.

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Regionalfonden 4.1 Attraktiva regioner och skydd för miljön

Projektbudget: Total projektbudget 2.676.600 kr varav EU 1.445.850 kr

Projektperiod: 2000-2001


Samverkan Skola Industri

Kort projektbeskrivning: Syftet med projektet är att ge gymnasieskolans elever tillgång till en utbildning som mera svarar mot elektronikindustrins arbetskraftsbehov, i Torsby såväl som landet i övrigt. Ambitionen är att gymnasiet skall komma att få utbildningen med på det nationella programmet samt att öka antalet kvinnor som söker teknisk utbildning.

Projektägare: NOTE Torsby

Fond: Mål 1 Södra skogslänsregionen, Socialfonden 2.5 Samverkan mellan utbildning och näringsliv

Projektbudget: Total projektbudget 3.150.885 kr varav EU 1.260.354 kr


Projektperiod: 2004-2007


Nya logistiklösningar på landsbygd

Projektägare: Torsby Utveckling AB
Projekttid: 2015-01-12 - 2015-12-31
Kontaktperson: Åsa Gertling, tfn 0560-161 75

Syftet med projektet var att i form av en förstudie utreda dagens transport och logistiklösningar för företag i Torsby kommun.

Kompetensutveckling för näringslivsutvecklare

Projektägare: Torsby Utveckling AB
Projekttid: 1 oktober 2013 - 31 augusti 2015
Kontaktperson: Åsa Gertling tfn 0560-161 75

Syftet med projektet var att näringslivsutvecklare i Värmland skulle stärka sin kompetens inom strategiska områden, genom kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte. Syftet var också att ta fram ett verktyg för mätning av nöjd-kund-index för näringslivsenheternas kunder i de deltagande kommunerna. 

Innehållsansvarig: Elisabet Olsson
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen