Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

 • Strategiavdelningen
 • Telefon: 0560-160 00
 • E-post: medborgarbudget@torsby.se
 • Postadress:
 • Torsby kommun
 • 685 80 Torsby
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

Person

 • Eva Larsson
 • Näringslivschef
 • Tfn: +4656016012
 • Mobil: +46702125457
 • E-post: eva.larsson@torsby.se
 • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby


När du kontaktar kommunen via brev eller e-post, kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen

Projekt medborgarbudget

Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 500 000 kronor till medborgarbudget. Projektet har fått namnet U-decide och pågår 2016-2018.

Bakgrund

Kommunfullmäktige tog 2015-04-28 § 57 ett beslut om att det ska finnas en medborgar- och demokratiberedning för nuvarande mandatperiod.

Medborgar- och demokratiberedningen har i sitt uppdrag att utveckla medborgar­dialoger och 2016-06-21 § 53 tog kommunfullmäktige beslut om att använda medborgarbudget som metod för att fortsätta utvecklingen av medborgardialoger. Medborgarbudgeten omfattar de som inte kan delta i den demokratiska processen via allmänna val det vill säga barn och ungdomar.

Kommunfullmäktige har för perioden 2017 och 2018 avsatt 500 000 kronor årligen  i investerings­budgeten till medborgarbudget och projektet har fått namnet U-decide alltså, du bestämmer.

Vad är medborgarbudget?

Medborgarbudget som arbetsmetod har använts både i Europa och syd- och nordamerika. Det innebär att de förtroendevalda avsätter resurser till något för att ge medborgarna inflytande i beslutsprocesser.

I processen går man igenom ett antal steg

 1. Först tar man fram kriterier för hur eventuella prioriteringarna ska gå till och vilka villkor som måste uppfyllas för att ett förslag ska gå att rösta på.
 2. För att involvera så många som möjligt i processen måste projektet marknadsföras.
 3. De som är målgruppen kommer med idéer på hur resurserna ska användas.
 4. Idéerna som framkommit ställs mot de uppsatta kriterierna.
 5. Målgruppen får rösta fram vilka idéer som ska genomföras.
 6. Idéerna som får flest röster genomförs
 7. Processen följs upp.

Kriterierna

Kriterierna beslutas politiskt och utgör grunden för processen och styr vad pengarna ska användas till. Det är bra om medborgarna kan vara medskapande i processen. På så vis utvecklas arbetssättet med medborgarbudget. Forskning visar också att ju fler gånger man genomför en medborgarbudget, desto större blir engagemanget och delaktigheten. Därför är det viktigt att genomföra processen mer än en gång på samma ställe.

Kriterier för medborgarbudget
För att förslaget ska godkännas för röstning ska förslaget:

 • vara en bestående investering. Med investering menas förbättring eller nyanläggning av en konstruktion eller plats, t.ex. lekredskap, bänkar, plantering i park, skulpturer, belysning etc.,
 • vara en aktivitetsyta för alla åldrar,
 • inte strida mot lagar och regler som begränsar vad en kommun får göra, samt i övrigt inte strida mot svensk lagstiftning, t.ex. genom att vara diskriminerande, miljöförstörande etc.,
 • inte kosta mer än 500 000 kronor,
 • placeras eller genomföras på en plats som allmänheten har fri tillgång till,
 • omröstningen är beslutande

Erfarenheter

Erfarenheter från arbete med medborgardialog runt om i världen visar att med­borgarnas engagemang ökar, den sociala sammanhållningen stärks och förståelsen för
komplexa verksamheter som kommun/landsting ansvarar för förbättras. Förtroendet för de förtroendevalda och det demokratiska systemet ökar också med medborgar­budget.

Syfte och mål

Syftet med projektet medborgarbudget är att få en kategori av medborgarna som inte har rösträtt att göra sina röster hörda. I Torsby kommun är målet att få medborgarna att engagera
sig i sitt närområde och målgruppen är ungdomar i årskruserna 6-9.

Information om projektet

Information om medborgarbudgeten finns på kommunens hemsida. Arbetsprocessen genomförs i samarbete med kommunens bibliotek, fritidsgårdar och skolor.

Vem får lämna förslag?

Samma grupper som har kunnat lämna förslag får rösta, det vill säga elever i klasserna 6 till 9. Röstningen pågår under en kortare tid, max två veckor. Resultatet av röstningen fastställer vilket förslag som genomförs.

Var kommer förslagen att presenteras?

De förslagen som godkänns enligt kriterierna ovan kommer att ställas ut på biblioteket i Torsby och finnas på kommunens hemsida några veckor innan det är dags att rösta.

Vem får rösta?

Samma grupper som har kunnat lämna förslag får rösta, det vill säga elever i klasserna 6 till 9. Röstningen pågår under en kortare tid, max två veckor.

Resultatet av röstningen fastställer vilket förslag som genomförs.

Arbetssätt

Projektet kommer att marknadsföra medborgarbudgeten med målsättning att få många som engagerar sig.

Arbetsmetoden medborgarbudget är ett projekt som innebär att vi lär oss under processens gång.

Geografisk omfattning

I den första omgången koncentrerar vi arbetet till Tingshusparken. Omgång två blir ett mer fritt projekt med flera valbara ytor att förändra.

Budget

Kommunfullmäktige har för 2017 och 2018 avsatt 500 000 kronor årligen i investeringsbudgeten till medborgarbudget.  Markarbeten ingår inte i projektets budget.

Kostnader för marknadsföring, informationsmaterial, arbetsprocess, invigningar etc. är en del av ordinarie driftbudget.

Organisation

Projektet styrs av en politisk styrgrupp och en tjänstemannaprojektgrupp.

Styrgruppen är densamma som medborgar- och demokratiberedningen vilken består av en representant från varje parti som är representerat i kommunfullmäktige.

Projektet leds av kommunledningskontoret. Det praktiska arbetet utförs av en projektgrupp bestående av tjänstemän från kommunens olika avdelningar. Projektgruppen granskar och kostnadsberäknar inlämnade förslag utifrån fastslagna kriterier, samt återkopplar till styrgruppen under projekttiden.

Tidsplan

Projektet startar hösten 2016 och pågår till vintern 2018. Första året i processen är planeringsår då invånarna lämnar in sina idéer och beslutar vilka åtgärder som ska genomföras. Under 2017 och 2018 genomförs investeringsåtgärderna.


 

Planeringshjul - tidplan för projekt medborgarbudget i Torsby kommun

Planeringshjul - tidplan för projekt medborgarbudget i Torsby kommun

Innehållsansvarig: Cecilia Sjödén
Senast genomgången:
Senast uppdaterad:

Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen