Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annelie Lindberg
  • digitaliseringsstrateg
  • Tfn: 0560-160 02
  • Mobil: 073-271 37 16
  • E-post: annelie.lindberg@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Förskola och barnomsorg Avgifter och regler - förskola och barnomsorg Ansök och säg upp plats, förskola och barnomsorg Förskola Forsbacken Förskola Junibacken Förskola Kvisten Förskola Kyrkbacken Förskola Lillhem Förskola Skogsbacken Förskola Snickerboa Förskola Solbacken Förskola Stjernebacken Förskola Sörgården Kvällsomsorg Öppna förskolor Barnhälsoteam Familjecentralen Torsby Familjecentral Likenäs Grundskola Aspeds skola Frykenskolan Frykenskolan, nya Frykenskooan, frågor och svar Frykenskolan ritning Holmesskolan Kvistbergsskolan Fritidshem, Kvistbergsskolan Oleby skola Stölletskolan Transtrands friskola Östmarks skola Val av skola, anvisad plats Lov och ledigheter - grundskola Gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Val och antagning - gymnasium Ekonomi, studiebidrag Skolmat gymnasiet Särskola Musikskola, kulturskola Vuxenutbildning, komvux, lärcenter Invigning Torsby Lärcenter Särskilda behov, extra stöd inom skolan Elevhälsa ELSA i Värmland Mobbning, trygghet, säkerhet Inneboende, inackordering - skolan Studie- och yrkesvägledning Försäkringar inom skolan Modersmål, hemspråk Starta enskild förskoleverksamhet Miljö i skolan Praktik i skolan Klagomål på förskola eller skola Klagomål på förskola eller skola Akut hjälp, krishantering Krismottagning för kvinnor och män Trygg och säker Vattennivåer vårfloden 2019 Klara krisen Krisberedskapsvecka Krisberedskap, MSB:s filmer om Hemberedskap - några tips Informationssäkerehet i hemmet Räddningstjänst IVPA, I väntan på ambulans Riskobjekt - trygg och säker Dammhaveri Klarälven Medling vid brott POSOM-grupp Konsumentvägledning, konsumentrådgivning, rådgivning Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning God man God man - att bli God man - du som är God man - vem kan få? God man - för ensamkommande barn Förvaltare Förmyndare Överförmyndare Invandring och integration Flyktingsituationen Flyktingmottagning - hur går det till? Ensamkommande barn och ungdomar Vilket stöd kan man få, nyanlända Tolk Arbete SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering Så kan du hjälpa flyktingar Misstanke om barn som far illa Hjälp till barn och unga Reflexen, stödgrupp Ungdomsmottagning Första linjen Alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande Alkohol PRODIS Tobaksfri Duo Separation, skilsmässa Adoption Faderskap Familjerådgivningen Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem Gifta sig Hjälp i hemmet Hemtjänst Mat, matdistribution Trygghetslarm Hjälpmedel Bostadsanpassning Trygghetsboende Trygghetsboende Bograngen Klarastrand - trygghetsboende Valbergsgården - trygghetsboende Mätt o Go, restaurang Gruppboende Solliden - äldreboende Äldreboende Dalbygården - äldreboende Finnskogahemmet - äldreboende Gömmanberg - äldreboende Klarastrand - äldreboende Linden - äldreboende Lövenstrand - äldreboende Färdtjänst Psykisk ohälsa Sexuella övergrepp Personligt ombud - psykisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, handikapp LSS och LASS, Stöd och service Personlig assistent - LSS/LASS Tillgänglighet för alla Äldre Ansöka om stöd och hjälp, äldre Mötesplatser, träffpunkter - seniorer Träffpunkter 2018 Träffpunkt Finnskoga-Dalby Träffpunkt Gömmanberg Träffpunkt Torsby bibliotek Daglig verksamhet för dementa Demens Taxor och avgifter, vård och omsorg Sjukvård och tandvård Ansvarfördelning kommun och landsting - sjukvård och tandvård Hemsjukvård Rehabilitering Tandvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Folkhälsoarbete Missbruk Stödgrupper för alkohol Missbruk Våld och hot Dödsboanmälan Begravning Överklaga beslut inom socialförvaltningen Överklaga beslut inom socialförvaltningen Torsby tätort från ovan Turism, att besöka Torsby Bibliotek Läsa och låna böcker Bokbussen Hemberedskap - några tips Hemberedskap - några tips Simhallar, badhus Sysslebäcksbadet TorsbyBadet Fotbollsplaner Hallar och idrottsanläggningar Idrottshallar Frykenhallen GA-hallen Holmeshallen Olebyhallen Stjernehallen Stöllethallen Östmarkshallen Ishallar Skidtunnel Boka idrottshallar, arenor och planer Sport- och idrottsaktiviteter Badplatser Båtar och hamnar Cykling Elljusspår Fiske och jakt Hundlekgårdar Lägergårdar Naturområden Ridning Skidåkning Skridskoåkning Skridskoåkning Torsby Testlabb Kultur Höstglöd Barn- och ungdomskultur Biografer, film Musik och teater Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Kultur- och aktivitetshus Stöd, bidrag och stipendier - kultur Arkiv, kommunens historia Kommunala och enskilda arkiv Bildarkiv Släkt- och hembygdsforskning Lokalhistoria Bygdegårdar och lägergårdar Möten och konferenser - upplev och göra Föreningsregister Lotteritillstånd Bidrag, stöd och stipendier - föreningar Bilda förening Ung i kommunen Fritidsgården i Torsby Fritidsgården i Stöllet Fritidsgården i Likenäs Fritidsgården i Sysslebäck Vargnatta Vargnatta 2019 Sportlov Höstlov Höstlov Bostadsförmedling Lediga lägenheter Privata hyresvärdar och mäklare Lediga tomter Kommunens fastigheter Hyresgäst hos kommunen Boendemiljö Radon Offentliga lokaler Tillgänglighet i offentlig miljö Tillgänglighet i offentlig miljö Adresser och namnsättning Bygga nytt, ändra eller riva Bygglovsprocessen Svartbygge, olovligt byggande Grannars möjlighet att påverka byggen Avgifter, taxor - bygga nytt, ändra eller riva Villor och flerfamiljshus Kaminer och eldstäder Altan, uteplats, pool, skärmtak Mur och plank Friggebod, attefallshus Garage, carport, förråd Komplementbyggnader Riva, rivningslov Marklov Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer Bryggor och sjöbodar Strandskydd Ovårdade tomter Fastigheter och lantmäteri Fastighetsregister Riksintressen Lantmäteri Förrättningar, avstyckning Servitut Översiktsplan och detaljplaner Fördjupad översiktsplan Vindbruksplan, förslag till Vindbruksplan, förslag till Naturvårdsplan Detaljplaner och områdesbestämmelser Detaljplaner, pågående Detaljplaner, laga kraft Valberget skidtunnel Torsby ski tunnel idrottsanläggning skidspår detaljplan Dalby kyrka områdesbestämmelser Områdesbestämmelser Säter Lekvattnet kyrka områdesbestämmelser Norra Finnskoga kyrka områdesbestämmelser Nyskoga kyrka områdesbestämmelser Södra Finnskoga kyrka områdesbestämmelser Vitsands kyrka områdesbestämmelser Östmarks kyrka områdesbestämmelser Planprocessen Så kan du påverka - översiktplan och detaljplaner Avfall och återvinning Avgifter och regler, abonnemang - avfall och återvinning Faktura VA/sophämtning Sophämtning - avfall Sophämtningsdagar Källsortering och återvinning Kompostering av hushållsavfall Återvinningscentraler Återvinningsstationer Sopsorteringsguide Möbelreturen, second hand Farligt avfall Slam och latrin Håll Torsby rent Vatten och avlopp Avgifter - vatten och avlopp Dricksvatten Eget dricksvatten Koka vatten Kommunalt dricksvatten Vattenmätare, installation av Vattenskyddsområde Avlopp Eget avlopp Kommunalt avlopp Ledningsnät, anslutning till fastighet - avlopp Dagvatten Grundvatten Bevattningsförbud Buller och luftkvalitet Buller Gränsvärden och mätningar - buller och luftkvalitet Luften utomhus Vedeldning Tomgångskörning Energi och uppvärmning Rådgivning och tips - energi och uppvärmning Rådgivning och tips - energi och uppvärmning Vindkraft Uppvärmning Fjärrvärme Solceller Värmepump - energi och uppvärmning Energiplan Laddstationer, elbilar Brandskydd, sotning Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare, brandsläckare Sotning Kaminer och eldstäder - sotning Brandskyddskontroller Sota själv Eld utomhus Eldningsförbud Fyrverkerier Kemikalier Bilen - kemikalier Hushållet - kemikalier Köldmedier - kemikalier Livsmedel och hälsa Livsmedel Hälsoskydd Djur och lantbruk Naturvård, parker Samhällutveckling och hållbarhet jjjj jjjj jjjj jjjj
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)