Torsby kommun
Torsby kommun

Enhet

Person

  • Annelie Lindberg
  • digitaliseringsstrateg
  • Tfn: +4656016002
  • Mobil: +46732713716
  • E-post: annelie.lindberg@torsby.se
  • Besöksadress: Nya Torget 8, Torsby

A - Ö

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Utbildning & barnomsorg Förskola och barnomsorg Avgifter och regler - förskola och barnomsorg Ansök och säg upp plats, förskola och barnomsorg Förskola Forsbacken Förskola Kvisten Förskola Kyrkbacken Förskola Lillhem Förskola Skogsbacken Förskola Snickerboa Förskola Solbacken Förskola Stjernebacken Förskola Sörgården Kvällsomsorg Öppna förskolor Barnhälsoteam Familjecentralen Torsby Familjecentral Likenäs Grundskola Grundskolor Frykenskolan Frykenskolan, nyaste byggnaden Frykenskolans fritidshem Holmesskolan Holmesskolans fritidshem Oleby skola Oleby skolas fritidshem Östmarks skola Östmarks skolas fritidshem Kvistbergsskolan Kvistbergsskolans fritidshem Stölletskolan Stölletskolans fritidshem Val av skola, anvisad plats Grundskola, betyg och bedömning Lov och ledigheter - grundskola Gymnasium Ekonomi, studiebidrag Skolmat gymnasiet Särskola Musikskola, kulturskola Vuxenutbildning, komvux, lärcenter Invigning Torsby Lärcenter Särskilda behov, extra stöd inom skolan Elevhälsa ELSA i Värmland Mobbning, trygghet, säkerhet Inneboende, inackordering - skolan Studie- och yrkesvägledning Försäkringar inom skolan Modersmål, hemspråk Starta enskild förskoleverksamhet Miljö i skolan Praktik i skolan Klagomål på förskola eller skola Omsorg & hjälp Akut hjälp, krishantering POSOM-grupp Krismottagning för kvinnor och män Corona, covid-19 Corona, hur undvika bli smittad Oro på grund av corona Corona: Allmän information Regler för restauranger m.fl. i coronatider Corona information in other languages Högtider, ramadan Coronafilmer av ungdomar, olika språk Corona: Information i tillgängligt format Coronainformation, inför skolstart 2020 Coronainformation till vårnadshavare Corona - videor vi gjort i coronatid Coronaåtgärder i kommunens verksamheter Coronaåtgärder: Biblioteken Coronaåtgärder: Förskolan Coronaåtgärder; Grundskolan Coronaåtgärder; kulturskolan Corinainfo: Fritidsverksamhet Coronaåtgärder: Vård och omsorg Statistik, bekräftade fall av covid-19, corona Corona, covid-19: vaccination Corona - årsmöten i föreningar, vad gäller i coronatider? Testning, provtagning covid-19 Testning, provtagning covid-19 vid utlandsresa Trygg och säker Räddningstjänst Förstahjälpen larm IVPA, I väntan på ambulans Krisberedskap VMA Krisinformation Klara krisen Krisberedskap, MSB:s filmer om Hemberedskap - några tips Informationssäkerhet i hemmet Totalförsvarsövning 2020 Riskobjekt - trygg och säker Dammhaveri Klarälven Medling vid brott Konsumentvägledning, konsumentrådgivning, rådgivning Socialbidrag, ekonomiskt bistånd Budget- och skuldrådgivning God man God man - att bli God man - du som är God man - vem kan få? God man - för ensamkommande barn Förvaltare Förmyndare Överförmyndare Överförmyndarnämndens kansli Invandring och integration Flyktingsituationen Flyktingmottagning - hur går det till? Ensamkommande barn och ungdomar Vilket stöd kan man få, nyanlända Tolk Arbete SFI, Svenska för invandrare och samhällsorientering Så kan du hjälpa flyktingar Misstanke om barn som far illa Hjälp till barn och unga Reflexen, stödgrupp Ungdomsmottagning Första linjen unga norra Alkohol-, narkotika-, dopning-, tobaks- och brottsförebyggande Alkohol PRODIS Tobaksfri Duo Separation, skilsmässa Adoption Faderskap Familjerådgivningen Kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem Familjehem, att vara Vattennivåer vårfloden 2018 Gifta sig Taxor och avgifter, vård och omsorg Hjälp i hemmet Hemtjänst Mat, matdistribution Trygghetslarm Hjälpmedel Bostadsanpassning Trygghetsboende Trygghetsboende Bograngen Klarastrand - trygghetsboende Valbergsgården - trygghetsboende Mätt o Go, restaurang Finnskogahemmet - äldreboende Äldreboende Dalbygården - äldreboende Gömmanberg - äldreboende Klarastrand - äldreboende Linden - äldreboende Lövenstrand - äldreboende Färdtjänst Psykisk ohälsa Sexuella övergrepp Personligt ombud - psykisk funktionsnedsättning Funktionsnedsättning, handikapp LSS och LASS, Stöd och service Personlig assistent - LSS/LASS Gruppboende, LSS och psykiatri Tillgänglighet för alla Äldre Ansöka om stöd och hjälp, äldre Mötesplatser, träffpunkter - seniorer Träffpunkt Finnskoga-Dalby Träffpunkt Gömmanberg Daglig verksamhet för dementa Demens Sjukvård och tandvård Ansvarsfördelning kommun och landsting - sjukvård och tandvård Hemsjukvård Rehabilitering Tandvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS Patientnämnd Folkhälsoarbete Missbruk Stödgrupper för alkohol ANDT Våld och hot Dödsboanmälan Begravning Överklaga beslut inom socialförvaltningen Uppleva & göra Torsbyveckan, föreningar gör roliga saker Turism, att besöka Torsby Bibliotek Läsa och låna böcker Bokbussen Filmen om nya bokbussen Simhallar, badhus Sysslebäcksbadet TorsbyBadet Fotbollsplaner Hallar och idrottsanläggningar Idrottshallar Frykenhallen GA-hallen Holmeshallen Olebyhallen Stjernehallen Stöllethallen Östmarkshallen Ishallar Skidtunnel Boka idrottshallar, arenor och planer Taxor hyra idrottshallar m.m. Sport- och idrottsaktiviteter Badplatser Båtar och hamnar Cykling Elljusspår Fiske och jakt Hundlekgårdar Lägergårdar Naturområden Ridning Skidåkning Torsby Testlabb Kultur Höstglöd Barn- och ungdomskultur Biografer, film Musik och teater Stöd, bidrag och stipendier - kultur Arkiv, kommunens historia Kommunala och enskilda arkiv Bildarkiv Släkt- och hembygdsforskning Lokalhistoria Bygdegårdar och lägergårdar Möten och konferenser - upplev och göra Interbook Go Lotteritillstånd Bidrag, stöd och stipendier - föreningar Bilda förening Ung i kommunen Fritidsgården i Torsby Fritidsgården i Stöllet Fritidsgården i Sysslebäck Vargnatta Sportlov Höstlov Bygga, bo & miljö Bostadsenkät Bostadsförmedling Lediga lägenheter Privata hyresvärdar och mäklare Lediga tomter Kommunens fastigheter Hyresgäst hos kommunen Boendemiljö Radon Offentliga lokaler Tillgänglighet i offentlig miljö Adresser och namnsättning Bygga nytt, ändra eller riva Bygglovsprocessen Svartbygge, olovligt byggande Grannars möjlighet att påverka byggen Avgifter, taxor - bygga nytt, ändra eller riva Villor och flerfamiljshus Kaminer och eldstäder Altan, uteplats, pool, skärmtak Mur och plank Friggebod, attefallshus Garage, carport, förråd Komplementbyggnader Riva, rivningslov Marklov Kulturhistoriska byggnader, kulturmiljöer Bryggor och sjöbodar Strandskydd Ovårdade tomter Byggprojekt Byggprojekt Ombyggnation Östmarkskorset Byggprojekt Ransby/Branäs reningsverk Byggprojekt Tillbyggnation Inova park (NOTE) Byggprojekt Takbyte Sysslebäck Fastigheter och lantmäteri Fastighetsregister Riksintressen Lantmäteri Förrättningar, avstyckning Servitut Översiktsplan och detaljplaner Översiktsplanering Fördjupade översiktsplaner (FÖP) Översiktsplan (ÖP) 2010 Tematiska översiktsplaner (TÖP) Detaljplanering och områdesbestämmelser Områdesbestämmelser Planprogram Planprocessen, pågående planering Planprocessen, fördjupad översiktsplan för Branäs Planprocessen Så kan du påverka - översiktsplan och detaljplaner Bostadsförsörjningsprogram Avfall och återvinning Avgifter och regler, abonnemang - avfall och återvinning Faktura VA/sophämtning Sophämtning - avfall Sophämtningsdagar Källsortering och återvinning Kompostering av hushållsavfall Återvinningscentraler Återvinningsstationer Sopsorteringsguide Möbelreturen, second hand Miljöalmanacka Farligt avfall Slam och latrin Skräpplockardagarna Vatten och avlopp Avgifter - vatten och avlopp Dricksvatten Eget dricksvatten Koka vatten Kommunalt dricksvatten Vattenmätare, installation av Vattenskyddsområde Avlopp Eget avlopp Kommunalt avlopp Ransby/Branäs reningsverk Ledningsnät, anslutning till fastighet - avlopp Dagvatten Grundvatten Bevattningsförbud Buller och luftkvalitet Buller Gränsvärden och mätningar - buller och luftkvalitet Luften utomhus Vedeldning Tomgångskörning Energi och uppvärmning Rådgivning och tips - energi och uppvärmning Solel och hållbara transporter Vindkraft Uppvärmning Fjärrvärme Solceller Vedelning - energi och uppvärmning Värmepump - energi och uppvärmning Energiplan Laddstationer, elbilar Brandskydd, sotning Förebyggande, systematiskt brandskyddsarbete Brandvarnare, brandsläckare Sotning Kaminer och eldstäder - sotning Brandskyddskontroller Sota själv Fyrverkerier Elda säkert utomhus Beredskap inför eldningsförbud Eldningsförbud Brandrisk, brandriskvärde Kemikalier Bilen - kemikalier Hushållet - kemikalier Köldmedier - kemikalier Livsmedel och hälsa Livsmedel Hälsoskydd Magnetfält Djur och lantbruk Husdjur Hundar och katter Ormar Djur som inte är sällskapsdjur Skyddsjakt Skadedjur Naturvård, parker Naturområden, naturreservat Bostadsnära skog Fälla träd Jaktarrende Kalkning Allemansrätten Sjökalkning Samhällsutveckling och hållbarhet Klimat, miljö och hållbarhet Earth hour week 2020 Miljömålsprogram Miljööverenskommelser Trafikantveckan 2019 Bredband och IT Bredbandsutbyggnad IT-infrastruktur Rökfria utomhusmiljöer Trafik & resor Elflyg, enkät om Förstudie: Hållbara flygförbindelser i Norra Värmland Buss, båt och tåg Torg och gator Pågående byggprojekt Trafikregler och säkerhet Cykling och cykelvägar Parkering Parkeringsplatser, allmänna Parkeringstillstånd Flytt av felparkerade fordon Gator Vägarbeten Säkerhet vid vägarbete Framkomlighet Häckar och buskage Belysning Namnsättning av gator, adresser Transportdispens Transport, villkor för Vägsamfälligheter - glesbygd Gräva och schakta: Tillstånd Torg och allmänna platser Tillstånd och regler, kommuns mark Lekplatser Parker och grönområden Planteringar Renhållning och snöröjning Renhållning och snöröjning - fastighetsägarens ansvar Städning av gator och trottoarer Snöröjning och sandning Papperskorgar och skräp Näringsliv & arbete Företag, stöd och rådgivning Rådgivning och stöd - företag Aktiviteter för företag Starta företag Näringslivsprojekt Nätverk för företag Flytta ditt företag Utveckla ditt företag Utbildning - företag Energirådgivning Torsby Utveckling AB Energi- och klimatrådgivning Mark och lokaler Bygga eller riva Lokaler, kommunala Industrimark Tillstånd, regler och tillsyn Alkohol-, serveringstillstånd Avfall Brandfarlig vara Brandskyddsdokumentation Buller, industribuller Bygglov Cistern Djurhållning och lantbruk E-cigaretter, påfyllningsbehållare Folköl Hygienlokaler Köldmedier, företag Livsmedelskontroll Miljöfarlig verksamhet Receptfria nikotinläkemedel Sanering av PCB Tobak Torghandel Ventilationskontroll Upphandling och inköp Konkurrensutsatt verksamhet Pågående upphandlingar Gällande avtal Regler för upphandlingar Inköp, regler och policy - upphandling och inköp E-handel, e-faktura Arbetsmarknad Jobba hos Torsby kommun Lediga jobb i kommunen Lediga jobb, vikarier till barnomsorg och skola Lediga jobb, vikarier till LSS, vård och omsorg För dig som är anställd CV-projektet Arbete för ungdomar Feriearbete, erbjuda Feriearbete 2021 Arbete för nyanlända Praktik och arbetsträning Fritidsbanken Gnistan JobbCenter Möbelreturen, praktik och arbetsträning Ung i Torsby Arbetsmarknadsprojekt Arbetslöshet Kommun & politik Kommunfakta Valresultat, mandatfördelning Ekonomi Autogiro och e-faktura Avgifter och taxor, alla Bidrag, stöd, stipendier, fonder Stipendier och fonder Skattesatser Kartor Befolkningsstatistik Befolkning, delområden Kommunens organisation Hur fungerar en kommun? Förtroendevalda Kommunalråd och oppositionsråd Kommunfullmäktige Sammanträden, kommunfullmäktige Fullmäktigeberedningar Premiera nyskapande Premie för nyskapande Kommunstyrelsen Sammanträden, kommunstyrelsen Restaurang Skogsstjärnan Nämnder och förvaltningar Barn- och utbildningsnämnden Sammanträden, barn- och utbildningsnämnden Krisledningsnämnden Miljö-, bygg- och räddningsnämnden Sammanträden, miljö-, bygg- och räddningsnämnden Socialnämnden Sammanträden, socialnämnden Valnämnden Överförmyndarnämnden Revisorer Rådgivande organ Lokala Förebyggande Rådet Medborgarlöften Tillgänglighetsrådet Projekt En stad för alla Pensionärsrådet Bolag och stiftelser Politikerportal Regler och styrande dokument Vision 2020 Ordningsregler Policys och styrdokument Vision Torsby 2040 Dialog och synpunkter Synpunkter och klagomål Medborgarförslag Medborgarbudget Möten, ärenden, handlingar, protokoll Ärendelistor och protokoll Ärendelistor och protokoll 2010-2015 Diarium och arkiv Hur kan du använda diariet? Regler för sekretess Arkiv Överklaga beslut, rättssäkerhet Allmän (offentlig) handling Digital anslagstavla Överklaga beslut GDPR Jämför service i verksamheter Jämför service - förskola, skola Öppen data, jämför oss med andra kommuner Mänskliga rättigheter Tillgänglighet Internationellt arbete EU och projekt Nyheter om EU EU och bidrag Bidrag EU Pågående projekt - EU Lanthandel Adventure Avslutade projekt - EU BID, platsutveckling Nätverk och vänorter Press- och informationsmaterial Torsby Nu Torsby Nu 2021 Torsby Nu 2020 Korsord i Torsby Nu nr 1, 2020 Radio Fryksdalen Välkomstpaket nyinflyttade Torsby i media Öppettider Öppettider på kommunkontor, socialkontor m.fl. Öppettider på socialkontoret Björkarna Kontakta socialsekreterare Ändrade öppettider på socialkontoret Klämdagar Minoritetsspråk
Saknar du någon information?
Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.Bekräfta att du är en människa: * (obligatorisk)
Till toppen